Delårsrapport per 30 september 2004

• Pågående nybyggnadsprojekt följer väl utsatt tidsplan med beräknad leverans av det första fartyget i november 2005 och det andra i juni 2006. • Emissioner under året har stärkt bolagets eget kapital med ca 11,2 Mkr, varav 2,9 Mkr under september (nu under registrering). • Nettoresultat per aktie t o m september uppgår till -0,6 kr. • Eget kapital per aktie uppgick per den 30 september till 15,2 kr per aktie.*) • Soliditeten uppgick till 95 % per den 30 september. *) Ej justerat för marknadsvärdering av tillgångar

Verksamheten Under niomånadersperioden har bolaget förvärvat ett pågående nybyggnadsprojekt omfattande två produkttankers om 3.400 dwt vardera, båda med säkrad långsiktig sysselsättning. Fartygen beräknas levereras i november 2005 respektive i juni 2006. Fartygen kommer att sysselsättas på kontrakt (Time Charter) till det Brittiska rederiet F.T. Everard & Sons Ltd, idag ledande på distribution av oljeprodukter runt de Brittiska öarna. Kontrakten innebär att fartygen har garanterad och lönsam sysselsättning till fasta priser från leverans och 7 år framåt. Det finns även två optioner inom nuvarande nybyggnadsprojekt som i sig har ett värde. Under tredje kvartalet har bl a tanktester genomförts, d v s modelltester av Svithoid Tankers produkttanker (LMG 34) i skala 1:20. Dessutom har beslut fattats om att installera en mera kraftfull motor än tidigare projekterat, 2050 Kwh mot 1850 Kwh, för att därigenom ytterligare förbättra fartygen prestanda. Därtill har även beslutats att fartygen utrustas med Inert Gas System (ett system som utnyttjar fartygets avgaser för att neutralisera explosionsrisker i last tankarna), samt att de förbereds för installation av Katalysator. Dessa förändringar har medfört en viss tidsmässig förskjutning, vilket innebär att kölsträckning av det första fartyget sker i december mot tidigare meddelat november. I övrigt följer projektet väl fastlagd tidsplan. Marknaden Tankmarknaden i stort har fortsatt utvecklas positivt, vilket bidrar till god orderingång hos varven. Detta i kombination med stigande stålpriser gör att nybyggnadspriserna fortsatt stiga. Finansiering En emission om ca 2,9 Mkr har genomförts under september månad som nu är under registrering. Sammanlagt har bolagets eget kapital därigenom stärkts med 11,2 Mkr sedan årsskiftet. Bolagets tidigare riskkapitalportfölj överläts under våren 2004 till Vita Nova Ventures AB mot likvid i nya aktier i Vita Nova. Under tredje kvartalet har merparten av detta innehav avyttrats. Investeringar Sammanlagt har 2,4 Mkr investerats i pågående nybyggnadsprojekt under tredje kvartalet. Sedan årsskiftet har totalt 8,8 Mkr investerats i nybyggnadsprojektet. Resultat Resultat före skatt för perioden tom september 2004 uppgår till -0,64 Mkr, motsvarande -0,6 kr per aktie. För tredje kvartalet 2004 uppgår resultatet till -0,78 Mkr, motsvarande ett resultat per aktie om -0,8 kr. Eget kapital Eget kapital uppgick per den 30 september 2004 till 15,2 Mkr motsvarande 15,2 kr per aktie, utan hänsyn till marknadsvärdering av fartygen, jämfört med 16.2 kr per aktie vid årsskiftet. Likviditet Likvida medel, inklusive kortfristiga placering, uppgick per den 30 september 2004 till ca 3,1 Mkr. Personal Bolaget har under perioden inte haft några anställda. Verksamheten har hanterats av verkställande direktören på konsultbasis, med bistånd av styrelsen. Styrelseledamoten Owe Linton har meddelat att han på egen begäran kommer att lämna styrelsen. Aktien Aktien handlas sedan 1 juli 2004 på Aktietorget. Aktien har som högst handlats för 23 kr och som lägst för 8 kr. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång Arbetet med att säkra sysselsättning för de två optioner bolaget disponerar har påbörjats. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporteringstidpunkter; Bokslutskommuniké för 2004 – 10 februari 2005 Stockholm den 28 oktober 2004 Styrelsen

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar