Delphi Private Placement byter verksamhetsinriktning och listas på beQuoted

Delphi Private Placement Group AB (publ) har under en period av 3 år förbrukat nästan 90 % av satsat kapital. I samband med att Catfish Shipping AB förvärvade Delphi Economics A-aktier har en ny styrelse tillträtt. Den nytillträdda styrelsen, bestående av Gunnar Nygren (Ordf.), Öivind Neiman, Owe Linton och Fredrik Nygren (VD), har därför gjort bedömningen att bolagets tidigare inriktning, d v s riskkapitalinvesteringar i TIME sektorn, saknar bärkraft och att bolaget varken har de finansiella eller de operativa resurserna som krävs för att på ett framgångsrikt sätt bedriva denna verksamhet. Därtill torde bolaget få svårt att attrahera nytt kapital för denna verksamhet med hänsyn till bolagets ”track-record”. Rederiverksamhet under namnet Svithoid Tankers AB (publ) Vid den extra bolagsstämma som hölls den 17 november beslutades därför om både ändrad verksamhetsinriktning och bolagsnamn. Bolagsstämman beslutade att bolaget kommer driva rederiverksamhet samt ändra namn till Svithoid Tankers AB (publ). Ny lagstiftning öppnar upp för nya aktörer Styrelsens bedömning är att det i dagsläget finns stora möjligheter att framgångsrikt etablera och långsiktigt utveckla en lönsam verksamhet inom europeisk produkt-och kemikalietanksjöfart för tankfartyg upp till 10 000 dwt. Att denna möjlighet yppa sig idag, i en annars etablerad och konservativ bransch, är huvudsakligen ett resultat av att ett antal uppmärksammade olyckor med äldre tankfartyg inträffat. Därför driver nu bl. a EU på i raskt tempo om ny och strängare lagstiftning. Tidigare etablerad praxis inom branschen har därigenom till stora delar omkullkastats och ger upphov till ett unikt tillfälle för nya aktörer att etablera sig. Ett tidigare klassiskt mönster, där mindre rederier finansierat förnyelsen av sina fartygsflottor genom att använda sina äldre välskötta fartyg som kapitalinsatsnybyggnadsprojekt, samtidigt som dessa äldre fartyg fungerat som viktiga kassakor, är inte längre tillämpligt. Med de nya och skärpta kraven har värdet på äldre tankfartyg rasat samtidigt som dessa fartyg hänvisats till spotmarknaden och därmed en osäker intjäning. Fokus på moderna fartyg Svithoid Tankers AB (publ) huvudsakliga fokus kommer att vara på moderna produkt¬och kemikalietankfartyg upp till drygt 10 000 dwt, gärna med hög isklass. Svithoid Tankers AB (publ) kan komma att investera i äldre fartyg förutsatt att de uppfyller de senaste säkerhetskraven samt att de är avsedda för specifik sysselsättning där äldre fartyg lämpar sig väl. Riskkapitalportföljen avvecklas Den nya styrelsens och ledningens arbete är därför nu inriktat på att dels avveckla den befintliga riskkapitalportföljen, bestående av sex innehav, dels skapa de förutsättningar som krävs för att på ett framgångsrikt sätt snabbt etablera bolaget som ett trovärdigt kemikalie- och produkttankrederi. Listning på beQuoted Aktieägarna i Delphi Private Placement Group AB (publ) har tidigare till stor del saknat möjlighet att avyttra eller förvärva aktier i bolaget. Därför har det varit naturligt för den nya styrelsen att snarast lista aktien. Aktien kommer därför fr o m den 23 december listas i beQuoteds OTC-system under beteckningen DPPG-B. Väl mött Fredrik Nygren Verkställande direktör 0709 – 722 581

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar