Tekniska förbättringar - två nya optioner på systerfartyg

Erhåller ytterligare två optioner Svithoid Tankers AB (publ) har, som tidigare meddelats, valt att implementera ett antal förbättringar i sitt pågående nybyggnadsprojekt, förbättringar som ytterligare stärkt fartygens kommersiella prestanda (se vidare nedan). Detta har medfört ytterligare ritnings¬arbete vilket medfört att ”steel cut” flyttats fram en månad, från november till nu i december 2004, dock endast för det första fartyget. Svithoid Tankers AB (publ) har därför accepterat att leverans av första fartyget sker i januari 2006 istället för ursprunglig plan i november 2005. Svithoid Tankers AB (publ) har i samband med detta tecknat avtal med varvet som gör att bolaget nu disponerar ytterligare två optioner, d v s totalt fyra optioner avseende systerfartyg till de fartyg som nu är under byggnation. Dessa sist tillkommande optioner, d v s option 5 och 6, har endast ett marginellt högre pris än det som gäller för de två första fartygen under byggnation. Tekniska förbättringar En mera kraftfull motor än tidigare projekterat, 2050 Kwh mot 1850 Kwh, har valts för att därigenom ytterligare förbättra fartygen prestanda. Dessutom har Svithoid Tankers AB (publ) valt att installera Inert Gas System (IGS) på fartygen. Endast ett fåtal produkttankfartyg under 10.000 dwt är idag utrustade med IGS. Systemet i sig är inte tekniskt komplicerat, men kräver däremot en hel del utrymme. Orsaken till att Svithoid Tankers AB (publ) har valt att installera IGS är att ett antal explosioner inträffat ombord på mindre produkt- och kemikalietankfartyg vilket medfört att röster nu höjs på krav på IGS, även på mindre produkt- och kemikalietankfartyg, men inget är idag beslutat. Exempelvis har på senare tid ett flertal oljebolag klargjort att de framöver kommer att premiera, och på sikt kräva, IGS även för mindre produkttankers. Pressen på äldre fartyg ökar således och dessa fartyg kommer antingen tvingas lämna marknaden eller byggas om till dryga kostnader. Våra fartyg blir därför bland de första produkttankfartygen i sin storlek som är utrustade med IGS. Fartygen förbereds också för framtida installation av katalysator. Detta krävs inte idag, men vissa länder ger rabatt vid hamnanlöp för fartyg med katalysator, bl a Sverige och trenden torde vara att allt fler länder inför liknande rabatter. Att installera katalysator i efterhand, om inte fartyget är förberett, är mycket kostsamt.

Om oss

Svithoid Tankers AB (publ) bedriver rederiverksamhet med produkt- och kemikalietankfartyg upp till 10.000 dwt. Vi äger och opererar högklassigt modernt tonnage som alltid skall uppfylla de senaste miljö- och säkerhetskraven.Våra fartyg skall framförallt sysselsättas på långa kontrakt till industriella kunder. Kontrakten ska alltid uppfylla våra krav på avkastning och kassaflöden

Dokument & länkar