Delårsrapport januari – juni 2017 Sweco AB (PUBL)

Stabil utveckling på en bra marknad

April – juni 2017

  • Nettoomsättningen minskade till 4 262 MSEK (4 370)
  • EBITA minskade till 312 MSEK (462), marginal 7,3 procent (10,6)
  • EBIT minskade till 299 MSEK (438), marginal 7,0 procent (10,0)
  • Resultatet efter skatt minskade till 225 MSEK (342), motsvarande 1,88 SEK per aktie (2,85)

Januari – juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 8 670 MSEK (8 387)
  • EBITA ökade till 807 MSEK (690), marginal 9,3 procent (8,2)
  • EBIT ökade till 776 MSEK (643), marginal 8,9 procent (7,7)
  • Resultatet efter skatt ökade till 585 MSEK (489), motsvarande 4,89 SEK per aktie (4,09)
  • Nettoskulden minskade till 2 064 MSEK (2 534)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,2 gånger (2,0)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Swecos verksamhet utvecklades stabilt under andra kvartalet. Ökade timarvoden och lägre projektjusteringar bidrog positivt till utvecklingen. EBITA ökade med cirka 23 MSEK justerat för kalendereffekter och förra årets extraordinära poster. Eftersom kvartalet hade färre tillgängliga arbetstimmar jämfört med samma period förra året är den redovisade resultatutvecklingen negativ.

Under kvartalet tilldelades Sweco ett antal viktiga projekt för att planera och utforma framtidens samhällen och städer, såsom utformning av inkapslingsanläggningen för Sveriges använda kärnbränsle, planering av tre nya stadsdelar i Amsterdam samt rådgivning vid konstruktionen av en ny kraftanläggning som kommer att fördubbla energiproduktionen i Rwanda.

Vår huvudsakliga prioritet är fortsatta operationella förbättringar. Vi fokuserar på våra kunder, intern effektivitet och på att ha branschens bästa medarbetare i enlighet med Swecos verksamhetsmodell. Med stöd av en stark finansiell ställning och en marknadsposition som Europas ledande arkitekt- och ingenjörsbolag, är Sweco väl positionerat för fortsatt värdeskapande tillväxt. Strategin för framtiden är att upprepa vår historia. Vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande position på den nordeuropeiska marknaden genom såväl förvärv som organisk tillväxt.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god. Den svenska marknaden är fortsatt stark. Marknaderna i Norge, Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är överlag goda. Marknaderna i Finland och Nederländerna håller på att förbättras.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08-695 66 60 / 070-552 92 75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, finansdirektör, telefon 08-695 63 32 / 070-347 23 83, jonas.dahlberg@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, telefon 08-695 66 40 / 070-382 36 86, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 12:00.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar