Kallelse till bolagsstämma

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålles tisdagen den 29 april 2003 kl.16.00 i Näringslivets Hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm ANMÄLAN Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 17 april 2003, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 april 2003 kl 12.00 under adress SWECO AB, Box 34044, 100 26 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-695 66 85 eller via e- post till jenny.bjornemo@sweco.se. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat innehav. Vidare skall aktieägare vid anmälan lämna uppgift om deltagande av eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort, som skall uppvisas vid entrén till stämmolokalen. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få utöva rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering bör begäras i god tid före den 17 april 2003 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna. FULLMAKT FÖR OMBUD För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt insändas till bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. FÖRSLAG TILL DAGORDNING Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, skall behandlas 1. Val av ordförande vid stämman 2. Anmälan om sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats 7. VDs anförande 8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för 2002 9. Beslut om a) fastställelse av bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, som skall utses av bolagsstämman 12. Val av styrelse 13. Val av ledamöter till nomineringskommittén 14. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds förslag angående revisionskommitté och ersättningskommitté 15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier 16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier 17. Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 9b Utdelning och avstämningsdag Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning lämnas med 7 kronor per aktie samt att måndagen den 5 maj 2003 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av VPC torsdagen den 8 maj 2003. Punkterna 10 - 13 Pkt 10 - Styrelse- och revisionsarvode Nomineringskommittén föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till ordförande, 150 000 kronor till vice ordförande samt 100 000 kronor vardera till de övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till revisorn föreslås arvode utgå enligt räkning. Pkt 11 - Antal ledamöter och suppleanter Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skall utses. Pkt 12 - Val av styrelse Nomineringskommittén föreslår omval av följande ledamöter: Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström och Wigon Thuresson. Nomineringskommittén föreslår nyval av Maria Borelius och Mats Wäppling. Carl Ameln har avböjt omval. Revisorer PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, valdes vid ordinarie bolagsstämma år 2000 för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2004. Pkt 13 - Val av nomineringskommitté Till bolaget har inkommit förslag om att bolagsstämman skall utse följande personer att utgöra nomineringskommittén: Gustaf Douglas - Investment AB Latour, Lars Kritz - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner Förvaltning AB. Nomineringskommitténs förslag i punkterna 10 - 12, liksom förslaget i punkten 13, är förankrade hos aktieägare representerande mer än 70 % av rösterna och 55 % av kapitalet i SWECO AB (publ). Punkten 14 Pkt 14 - Revisionskommitté och ersättningskommitté Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår att bolagsstämman skall besluta om att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté och en ersättningskommitté. Styrelsen informerar om att man har inrättat en ersättningskommitté bestående av Eric Douglas, Anders Frick och Olle Nordström. Styrelsen har vidare beslutat att ingen särskild revisionskommitté inrättas utan att styrelsen som helhet tar en mer aktiv del i revisionen genom en noggrannare revisionsgenomgång i samband med minst två sammanträden per år. Punkterna 15 - 16 Pkt 15 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 5 % av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall göras på Stockholmsbörsen inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköp är att uppnå en med hänsyn till bolagets kapitalbehov optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier. Pkt 16 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkterna 15 och 16 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier kommer att finnas tillgängliga hos bolaget - SWECO AB (publ), Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm, telefon 08-695 60 00 - från och med den 15 april 2003 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2003 SWECO AB (publ) Styrelsen SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar