Styrelsesammansättning och återköp av egna aktier

Styrelsesammansättning och återköp av egna aktier SWECO AB:s nomineringskommitté föreslår ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003 att utse Maria Borelius och Mats Wäppling till nya ledamöter i SWECOs styrelse. Maria Borelius, född 1960, är fil kand i biologi och Master of Science Journalism samt grundare av K-World. Maria Borelius är verksam som vetenskapsjournalist och författare och är styrelseledamot i Active Biotech. Mats Wäppling, född 1956, är civilingenjör lantmäteri och chef för NCC Property Development samt vice VD i NCC-koncernen. Kommittén föreslår omval av Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström och Wigon Thuresson. Carl Ameln har avböjt omval. Förslaget innebär att koncernens styrelse ska bestå av sju ledamöter och att inga suppleanter ska utses. Nomineringskommittén, som består av Gustaf Douglas - Investment AB Latour, Lars Kritz - Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström - Skirner Förvaltning AB, representerar drygt 70 procent av röstetalet och drygt 55 procent av kapitalet i bolaget. Återköp av egna aktier SWECO AB:s styrelse har i dag beslutat föreslå att ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003 ska bemyndiga styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Högst fem procent av bolagets totala aktier får förvärvas. Syftet med återköp är att uppnå en optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att använda egna aktier som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande inga egna aktier. Vidare har styrelsen beslutat föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, före nästa bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, Koncernchef i SWECO, tfn 08-695 60 00 Bo Jansson, Finanschef i SWECO, tfn 08-695 60 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar