SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2000

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2000 * Resultatet efter finansnetto (exklusive engångsposter) förbättrades kraftigt och uppgick till 92,3 Mkr (2,5) * Nettoomsättningen ökade med 7,7 % till 1.757 Mkr (1.631) * Resultat efter skatt blev 352 Mkr motsvarande 23,80 kronor per aktie * Utdelningen föreslås bli 1,75 kronor per aktie (1,20) en höjning med 46 %. Därutöver föreslås en extrautdelning på 3,25 kronor per aktie * Ett omfattande förändringsarbete för ökad lönsamhet och tillväxt inleddes under året * En ny koncernstruktur med tydligare profilering av prioriterade tillväxtområden infördes RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens nettoomsättning och resultat SWECO-koncernens omsättning uppgick till 1.756,8 Mkr (1.630,8), en ökning med 7,7 %. Andelen utlandsomsättning utgjorde 14 % (14 ). Resultatsammandrag 2000 1999 Mkr 12 12 mån mån FFNS 19,1 3,0 BLOCO 11,2 4,8 THEORELLS 19,7 5,2 SWECO Projektledning 7,0 3,8 VBB VIAK 46,1 28,0 SWECO Industriteknik 4,3 -0,9 SWECO Energuide 2,0 4,5 Koncerngemensamt -35,1 -46,1 inkl goodwill Resultat från konsultverksamheten 74,3 2,3 Koncernens 18,0 0,2 finansnetto Återförda 532,7 - pensionsmedel Förnyelseprogram - - 125,0 Minoritetens andel -0,2 0,2 Resultat före skatt 499,8 2,7 Resultatet från konsultverksamheten förbättrades kraftigt och uppgick till 74,3 Mkr (2,3). Resultatförbättringen förklaras främst av att det pågående förändringsarbetet givit effekt samt att efterfrågan förbättrats under året. Resultatet har belastats med kostnader för det pågående förändrings- och effektiviseringsprogrammet med 22 Mkr. Rörelsemarginalerna har förbättrats och totalt för koncernen uppgick rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, till 4,2 % (0,1). Debiteringsgraden har ökat och uppgick, inklusive all administrativ personal, till 70 % (68). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 507,7 Mkr (445,1) och rörelseresultatet till 43,1 Mkr (-24,2). Årets resultatet före skatt uppgick till 499,8 Mkr (2,7). Resultatet påverkades positivt av engångsposter med 407,7 Mkr, varav återförda pensionsmedel från SPP och Arkitekternas Pensionskassa (AP) utgör 532,7 Mkr. Beloppet har ökat, jämfört med tidigare lämnade uppgifter, då nuvärdesberäkningen av de återförda medlen justerats på grund av ett beräknat snabbare utnyttjande av medlen. Resultatet har belastats med kostnader för ett förnyelseprogram med 125 Mkr. Koncernens finansnetto har förbättrats kraftigt vilket till stor del beror på att nuvärdet av kvarvarande fordran avseende pensionsmedel ökar i takt med att tidpunkten för återstående återbäring närmar sig. Ökningen redovisas som ränteintäkt. Finansnettot har även påverkats positivt av det förbättrade kassaflödet i koncernen. Resultatet efter skatt uppgick till 352,2 Mkr (0,7). Den totala skattekostnaden uppgick till -147,6 Mkr (-2,0 ) varav betald skatt -134,7 Mkr (-4,5) och latent skatt -12,5 Mkr (2,6). Skattens andel av resultatet före skatt utgör 30 % (74). Resultat per aktie Resultatet per aktie uppgick till 23,80 kr (0,0). Efter full utspädning var motsvarande siffra 23,40 kr (0,0). Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick under året till 38,2 Mkr (30,2). Investeringarna avsåg till större delen anskaffning av datorutrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick till 37,3 Mkr (36,5). Finansiell ställning, likviditet och kassaflöde Koncernens finansiella ställning är stark. Likviditeten är god och de räntebärande tillgångarna i form av likvida medel samt räntebärande fordringar (exklusive pensionsmedel) uppgick till 261,8 Mkr (66,8). De räntebärande fordringarna avser i huvudsak placeringar i K1-ratade företagscertifikat. Placeringsräntan uppgår i genomsnitt till 4,18 %. De räntebärande skulderna uppgick vid årsskiftet till 21,5 Mkr (20,7). De likvida medlen samt räntebärande fordringar med avdrag för de räntebärande skulderna uppgick till 240,3 Mkr (46,1). Soliditeten ökade och uppgick till 43 % (31). Avkastningen på eget kapital var 102 % (0) och avkastningen på sysselsatt kapital 137 % (2). Rensat för engångsposter uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 26 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246,4 Mkr (13,3), varav återbetalningen från SPP och AP utgjorde 134,9 Mkr. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår en ordinarie utdelning om 1,75 kr (1,20) samt en extrautdelning om 3,25 kr per aktie, vilket innebär ett totalt utdelningsbelopp om 74,0 Mkr (17,8). Personal Medelantalet anställda i koncernen under året var 2.132 personer (2.188). Antalet anställda vid årets utgång var 2.201 personer (2.154). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 81,9 Mkr (80,8) och resultatet före skatt till 430,5 Mkr (16,0). MARKNADEN Efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur har successivt förbättrats de senaste åren. Totalt omsätter de svenska konsultföretagen inom detta område cirka 21 Mdr. Mycket talar för en fortsatt god marknad även under kommande år, trots en begynnande avmattning av den internationella industrikonjunkturen. Det är framförallt efterfrågan på specialiserade tjänster med höga kompetenskrav som väntas öka. Inom miljösektorn har den nya miljöbalken genererat ett ökat behov av kvalificerade tjänster för bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och olika typer av miljöundersökningar. Efterfrågan på tekniktjänster med ett avancerat IT-innehåll som t ex geografisk positionering och 3D-IT-system för bland annat visualisering och konstruktion fortsätter att växa. Även inom den avreglerade el- och energisektorn ökar behovet av kvalificerade konsulttjänster, främst för verksamhetsstyrning och tjänsteutveckling. Den planerade utbyggnaden av telekomnäten väntas också skapa en ökad efterfrågan inom SWECOs kompetensområden. De byggrelaterade konsulttjänsterna gynnas framförallt av det ökade bostadsbyggandet. Investeringarna i bostadsbyggandet bedöms ha ökat med cirka 15 % under året och beräknas öka med minst lika mycket 2001. Nyinvesteringar i anläggningsbyggandet minskar och industrins investeringar bedöms avta något under de kommande två åren. Totalt ser dock bilden ljus ut. Den sammanlagda volymen för bygg- och anläggningsrelaterade konsulttjänster beräknas öka med cirka 5 % per år under de närmaste åren. VERKSAMHETEN År 2000 har varit ett år av förändring inom SWECO-koncernen. I början av året inleddes ett omfattande förändringsarbete för att nå ökad tillväxt och lönsamhet. Åtgärderna omfattar främst: - Satsning på nya växande affärssegment, bland annat läkemedelsindustrin, telekom och miljörelaterade områden. - Översyn och effektivisering av organisation och bemanning samt utveckling av administrativa system. - Genomförande av ett förnyelseprogram för utveckling av medarbetare samt översyn och förändring av åldersstruktur. - Intäktshöjande åtgärder för ökad lönsamhet, bland annat utbildning i affärsmannaskap, utveckling av incitamentssystem samt införande av system för individuell mätning och uppföljning. Förbättringsåtgärder har även genomförts inom respektive dotterbolag, där affärsidé, struktur och tjänsteutbud har setts över. Arbetet med att förbättra beläggningen, sättet att ta betalt och att förbättra prisbilden, genomförs fortlöpande inom samtliga bolag. Förändringsarbetet fortsätter under 2001 och väntas ge fortsatta resultateffekter. FÖRÄNDRAD KONCERNSTRUKTUR En decentraliserad koncernstruktur som tydligare profilerar prioriterade tillväxtområden infördes i oktober. Tre nya direktrapporterande dotterbolag har bildats: SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO Position AB erbjuder avancerade IT-lösningar inom området geografisk positionering samt mobila informationslösningar och företagsportaler. Verksamheten bedrevs tidigare inom VBB VIAK. SWECOs koncerngemensamma IT-verksamhet har förts samman i SWECO Connect AB. Det nya dotterbolaget får ansvaret för att vidareutveckla de koncerngemensamma IT-systemen och den lokala datordriften. Bolaget kommer successivt även att erbjuda IT-lösningar till externa kunder. SWECO Energuide AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom området verksamhetsplanering för den avreglerade el- och energisektorn. Bolaget hette tidigare BECO Energi och var ett dotterbolag till VBB Anläggning. VBB Anläggning sammanförs med VBB VIAK från och med den 1 januari 2001. VBB VIAK koncentreras därefter mot två affärsområden, Vatten & Miljö samt Transport & Anläggning. Verksamheten i SWECO International har sammanförts med VBB VIAKs utlandsorganisation. Syftet är att uppnå effektivare organisation genom att placera verksamheten närmare de producerande enheterna. UTSIKTER FÖR 2001 Under de senaste åren har marknadssituationen för kvalificerade konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur successivt förbättrats. Efterfrågan på SWECOs olika kompetenser ökar inom ett flertal lönsamma områden, bland annat inom IT, miljö, läkemedel och telekom. Vid ingången till 2001 börjar dock allt fler tecken visa på en avmattning av den internationella industrikonjunkturen. Prognoserna för tillväxten i Sverige 2001 revideras ner och avmattningen i ekonomin bedöms komma snabbare än vad som tidigare förväntats. Trots detta bedöms marknadsutsikterna som helhet för SWECO som goda. Det pågående förändringsarbetet kommer även ge fortsatt positiv effekt under 2001. Stockholm den 8 februari 2001 SWECO AB (publ) Styrelsen Bolagsstämma hålls onsdagen den 25 april kl.16.00. Plats: Musikaliska akademiens stora sal, Nybrokajen 11, Stockholm. Årsredovisning för 2000 kommer att skickas till aktieägarna i slutet av mars 2001. Delårsrapport för januari-mars 2001 lämnas den 25 april 2001. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 66 02 Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 66 06 SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10, E-post: info@sweco.se, www.sweco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00560/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00560/bit0002.pdf Hela Bokslutskommuniké

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar