SWECO AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2002 * Oförändrat resultat 95 Mkr (95), motsvarande 4,50 kronor (4,50) per aktie. * Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 060 Mkr (985). * Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 63 Mkr (81). RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens nettoomsättning och resultat SWECO-koncernens nettoomsättning första halvåret ökade med 8 procent och uppgick till 1 059,9 Mkr (985,3). För andra kvartalet 2002 ökade omsättningen med 13 procent till 550,8 Mkr (486,7). Omsättningstillväxten beror på förbättrade priser och ökade marknadsandelar genom bland annat förvärv gjorda 2001. För rullande 12 månader var nettoomsättningen 2 002,3 Mkr jämfört med 1 927,7 Mkr för helåret 2001. Resultatsammandrag, Mkr 2002, 6 mån 2001, 6 mån SWECO FFNS 13,6 15,2 SWECO BLOCO 4,0 6,6 SWECO THEORELLS 17,7 19,1 SWECO VBB 15,0 20,1 SWECO VIAK 13,0 14,8 SWECO Projektledning 7,1 5,8 SWECO Industriteknik 1,0 4,3 SWECO Energuide 3,7 2,2 SWECO Position 0,3 1,5 SWECO Connect 0,5 1,0 Koncerngemensamt m.m. -12,5 -10,1 Resultat från konsultverksamheten 63,4 80,5 Koncernens finansnetto 31,8 14,5 Minoritetens andel -0,3 -0,3 Resultat före skatt 94,9 94,7 Under 2001 hade branschen ett mycket starkt år. Trots ett försämrat konjunkturläge under första halvåret 2002, uppvisar samtliga bolag i SWECO-koncernen positiva resultat. Vidtagna marknadsåtgärder har minskat påverkan av konjunkturen och resultatet från konsultverksamheten uppgick under första halvåret till 63,4 Mkr (80,5). För andra kvartalet uppgick resultatet från konsultrörelsen till 30,5 Mkr (38,9). Konsultrörelsens resultat har påverkats av att tillgängliga timmar varit lägre än motsvarande period 2001. (Det lägre antalet timmar motsvarar knappt 4 Mkr i resultat baserat på aktuell debiteringsgrad och aktuellt timpris.) Rörelsemarginalen för koncernen som helhet uppgick till 6,0 procent (8,2). Debiteringsgraden uppgick, inklusive all administrativ personal, till 70 procent (71). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 95,2 Mkr (95,0). Resultatet har påverkats positivt med 21,8 Mkr avseende ränteintäkter sammanhängande med Alecta-medel. Utdelning har erhållits med 9,8 Mkr på aktierna i Ångpanneföreningen. Omvärdering av aktieposten i Ångpanneföreningen har påverkat resultatet negativt med 3,8 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 66,4 Mkr (66,3). Resultatet har belastats med en skattesats på 30 procent som bedömts gälla för hela räkenskapsåret. Resultat per aktie Resultat per aktie uppgick till 4,50 kronor (4,50). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar