SWECO AB (publ) delårsrapport januari - mars 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - mars 2000 * Starkare marknad och förbättrad prisnivå * Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 446 Mkr * Resultatet före skatt förbättrades till 25 Mkr (21) RESULTAT OCH STÄLLNING Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 446,2 Mkr (432,8). Resultatet före skatt förbättrades till 24,9 Mkr (20,9). Förändringsarbetet i koncernen med syfte att öka lönsamheten fortgår planenligt. Resultatet har belastats med kostnader på cirka 12 Mkr avse- ende detta arbete. Resultatsammandrag 2000 1999 Mkr 3 mån 3 mån FFNS 9,2 9,1 BLOCO 4,5 4,1 THEORELLS 8,5 3,7 SWECO 1,6 2,1 Projektledning VBB VIAK 14,2 9,9 VBB Anläggning 2,9 -3,3 SWECO 2,1 0,6 Industriteknik Koncerngemensamt inkl goodwill -18,0 -5,5 Koncernens 0,0 -0,2 finansnetto Minoritetens andel -0,1 0,4 Resultat före 24,9 20,9 skatt Resultat per aktie Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 1:20 kronor (1:00). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 10,8 Mkr (4,6). Finansiell ställning Koncernens räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebä- rande fordringar uppgick till 79,7 Mkr (66,8 vid årsskiftet). De räntebä- rande skulderna uppgick vid samma tidpunkter till 20,0 Mkr (20,7). Personal Antalet årsanställda i koncernen har under rapportperioden uppgått till 2.132 personer (2.349). Moderbolaget Moderbolagets intäkter blev 19,5 Mkr (20,0). Resultatet före skatt uppgick till -17,7 Mkr (-2,0), varav cirka 12 Mkr avser förändringsarbetet. Återföring av pensionsmedel Enligt tidigare besked från SPP kommer SWECO att få en återföring av pensionsmedel uppgående till 575 Mkr. Utöver återföringen från SPP kommer SWECO från Arkitekternas Pensionskassa enligt preliminära beräkningar erhålla 40-50 Mkr. Definitivt besked från Arkitekternas Pensionskassa er- hålls i oktober 2000. Den 28 april informerade SPP om det regelverk som kommer att gälla för återbetalning av pensionsmedel. Reglerna innebär att SWECO under perioden september-oktober i år beräknas erhålla 119 Mkr kontant. Resterande del, 456 Mkr, kommer att avräknas mot framtida premiebetalningar till SPP. Återbäringen från SPP kommer efter nuvärdesberäkning av de framtida återbetalningarna tas upp som intäkt i resultaträkningen och beskattas år 2000. SWECO har inte resultatfört någon del av återföringen under första kvartalet. MARKNADEN Marknadsbilden är som helhet god men något splittrad. Det är två regioner som står för den kraftigaste tillväxten, Öresundsregionen och Stock- holmsregionen. En förbättrad marknadssituation kan märkas inom den husrelaterade verksamheten såsom arkitektur, bygg och installation. Även inom vatten och miljöområdet är efterfrågan stark och stabil, medan marknaden för vägar och järnvägar är något vikande. Efterfrågan inom IT-verksamheterna är stark. Utlandsmarknaden är fortsatt god inom främst miljö- och energiområdena. VERKSAMHETEN Verksamheten för dotterbolagen inom den husrelaterade marknaden, FFNS, BLOCO, THEORELLS och SWECO Projektledning, utvecklas positivt och flertalet bolag uppvisar förbättrad lönsamhet. Orderstocken är stigande och priserna höjs successivt. VBB VIAK, verksamt inom vatten, miljö, väg och järnväg samt Geografiska Informationssystem (GIS), uppvisar en kraftig resultatförbättring. Den starka efterfrågan väntas bestå inom vatten och miljö samt GIS och antalet anställda ökar och prisbilden förbättras. VBB Anläggning har vänt den negativa utvecklingen från 1999 och uppvisar en påtaglig resultatförbättring. Marknaden för SWECO Industriteknik är stark inom den IT-relaterade verksamheten. En växande volym inom läkemedelsindustrin ersätter en sva- gare efterfrågan inom gruv- och stålindustrin. PROGNOS Prognos för helårsresultatet kommer att lämnas i samband med halvårsrapporten. Stockholm den 4 maj 2000 SWECO AB (publ) Wigon Thuresson VD och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapport för perioden januari-juni 2000 kommer att lämnas den 18 augusti För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 66 02 Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 66 06 SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00, Telefax 08-695 66 10, E-post: info@sweco.se, www.sweco.se 2000 1999 1999 3 mån 3 mån helår RESULTATRÄKNING, Mkr Nettoomsättning 446,2 432,8 1.630,8 Realisationsvinst - - - Andel i intressebolags 0,2 0,3 0,4 resultat Summa intäkter 446,4 433,1 1.631,2 Övriga externa kostnader -135,2 -121,4 -517,0 Personalkostnader -276,9 -281,4 -1.060,7 Avskrivningar -9,3 -9,6 -51,2 Rörelseresultat 25,0 20,7 2,3 Finansnetto 0,0 -0,2 0,2 Resultat efter finansnetto 25,0 20,5 2,5 Minoritetens andel -0,1 0,4 0,2 Resultat före skatt 24,9 20,9 2,7 Skatt -7,0 -5,7 -2,0 Minoritetens andel av skatt - - - Resultat efter skatt 17,9 15,2 0,7 BALANSRÄKNING, Mkr 2000-03-31 1999-03-31 1999-12- 31 Anläggningstillgångar 87,4 105,0 86,1 Övriga omsättningstillgångar 426,1 459,1 410,4 Kassa och bank 79,7 109,1 66,8 Summa tillgångar 593,2 673,2 563,3 Eget kapital 194,8 209,6 177,3 Minoritetens andel 1,0 8,2 1,0 Avsättningar 66,0 70,7 66,0 Skulder till kreditinstitut 5,3 37,0 6,0 Övriga skulder 326,1 347,7 313,0 Summa eget kapital och 593,2 673,2 563,3 skulder KASSAFLÖDESANALYS, Mkr 2000 1999 1999 3 mån 3 mån helår Kassaflöde från löpande 24,0 -29,0 13,3 verksamhet Kassaflöde från -10,6 -8,5 -67,0 investeringsverksamhet Kassaflöde från -0,2 -37,9 -63,8 finansieringsverksamhet Förändring i likvida medel 13,2 -75,4 -117,5 NYCKELTAL Vinstmarginal, % 6 5 0 Avkastning på eget kapital, 2 16 0 1) % Avkastning på sysselsatt 4 27 2 1) kapital, % Vinst per aktie (före 1:20 1:00 0:00 utspädning), kr Soliditet, % 33 31 31 Eget kapital per aktie (före 13 14 12 utspädning), kr Antal årsanställda 2.132 2.349 2.188 Antal aktier 14.803.605 1) Vid beräkning av avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital omfattar resultatet rullande 12 månader. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar