Sweco AB (publ) delårsrapport januari – september 2017

Stabil utveckling och nya stora infrastrukturprojekt

Juli – september 2017  

  • Nettoomsättningen minskade till 3 635 MSEK (3 723)
  • EBITA minskade till 237 MSEK (252), marginal 6,5 procent (6,8)
  • EBIT minskade till 219 MSEK (228), marginal 6,0 procent (6,1)
  • Resultatet efter skatt minskade till 158 MSEK (166), motsvarande 1,32 SEK per aktie (1,38)

Januari – september 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 12 305 MSEK (12 111)
  • EBITA ökade till 1 044 MSEK (941), marginal 8,5 procent (7,8)
  • EBIT ökade till 995 MSEK (871), marginal 8,1 procent (7,2)
  • Resultatet efter skatt ökade till 743 MSEK (655), motsvarande 6,21 SEK per aktie (5,47)
  • Nettoskulden minskade till 2 311 MSEK (2 315)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,4 gånger (1,6)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Sweco hade en stabil utveckling under tredje kvartalet. Vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet för att uppnå ökad lönsamhet. Ökade timarvoden och lägre projektjusteringar bidrog positivt till utvecklingen. EBITA ökade med cirka 20 MSEK justerat för kalendereffekter och förra årets extraordinära poster. Eftersom kvartalet hade färre tillgängliga arbetstimmar jämfört med samma period förra året är det redovisade resultatet nominellt lägre än föregående år.

Under och efter kvartalet tilldelades Sweco flera stora infrastrukturprojekt. Moderniseringen av Stockholms centralstation, utformningen av Paris tunnelbanelinje 15 och förlängningen av motorvägen E6 i Norge är exempel som visar på Swecos marknadsledande kompetens inom transportinfrastruktur.

Vår huvudsakliga prioritet är fortsatta operationella förbättringar. Vi fokuserar på våra kunder, intern effektivitet och på att ha branschens bästa medarbetare i enlighet med Swecos verksamhetsmodell. Med stöd av en stark finansiell ställning och en marknadsposition som det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, är Sweco väl positionerat för fortsatt värdeskapande tillväxt. Strategin för framtiden är att upprepa vår historia. Vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande position på den nordeuropeiska marknaden genom såväl förvärv som organisk tillväxt.

Marknadssituationen är likvärdig på marknaderna och överlag god. Den svenska marknaden är fortsatt stark, men med avtagande tillväxt. Marknaderna i Finland och Nederländerna fortsätter att förbättras, med utgångspunkt i en tidigare utmanande omgivning. Alla övriga marknader är i stort fortsatt bra.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Carlsson, vd och koncernchef, telefon 08-695 66 60 / 070-552 92 75, tomas.carlsson@sweco.se

Jonas Dahlberg, finansdirektör, telefon 08-695 63 32 / 070-347 23 83, jonas.dahlberg@sweco.se

Åsa Barsness, kommunikationsdirektör, telefon 08-695 66 40 / 070-382 36 86, asa.barsness@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 07:20.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar