SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september

Report this content

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari - september 2002 *SWECO har träffat en principöverenskommelse om att förvärva det danska teknikkonsultbolaget Carl Bro och blir ledande i Norden och nummer fem i Europa. *Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 472 Mkr (1 378). *Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 65 Mkr (89). *Resultat före skatt uppgick till 81 Mkr (117). EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG HAR SWECO TRÄFFAT EN PRINCIPÖVERENSKOMMELSE OM ATT FÖRVÄRVA CARL BRO Teknikkonsultbranschen i Europa genomgår för närvarande en stark konsolidering. Som tidigare aviserats har SWECO en ambition att aktivt delta i denna process. SWECO träffade den 7 oktober en principöverenskommelse med Bure Equity om att förvärva det danska konsultföretaget Carl Bro. Det sammanslagna bolaget blir Skandinaviens största teknikkonsultföretag och nummer fem i Europa med cirka 5 400 anställda och en omsättning på cirka 5 miljarder. Bolaget blir marknadsledande inom Vatten, Miljö, Transport, Anläggning, Arkitektur, Installation och Energi. I den träffade principöverenskommelsen beräknas köpeskillingen för samtliga aktier i Carl Bro uppgå till cirka 640 Mkr. Den planerade affären finansieras genom en apportemission till Bure Equity och övriga ägare i Carl Bro; (210 Mkr, 3 miljoner aktier, kurs 70 kronor), en garanterad företrädesemission till SWECOs nuvarande aktieägare (207 Mkr, nyemission 1:5, kurs 70 kr) samt kontanta medel (223 Mkr). Företrädesemissionen om en ny aktie för fem befintliga garanteras av SWECOs huvudägare; fam. G. Nordström och Investmentbolaget Latour. Med den föreslagna affärsstrukturen kommer SWECOs finansiella ställning att vara fortsatt stark med en soliditet på drygt 30 procent. Ett slutligt avtal beräknas träffas under november månad efter genomförd due diligence, varefter prospekt utarbetas och kallelse till extra bolagsstämma utfärdas. RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernens nettoomsättning och resultat SWECO-koncernens nettoomsättning uppgick till 1 471,5 Mkr (1 378,0), en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För tredje kvartalet 2002 ökade omsättningen med 5 procent och uppgick till till 411,6 Mkr (392,7). Omsättningstillväxten beror på ökade marknadsandelar och till viss del på gjorda förvärv. För rullande 12 månader var nettoomsättningen 2 021,2 Mkr jämfört med 1 927,7 Mkr för helåret 2001. Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 64,8 Mkr (89,3). Trots den svaga allmänekonomiska tillväxten under 2002 uppvisar bolagen goda resultat efter nio månader. Prisbilden uppvisar fortsatt stabilitet. För tredje kvartalet uppgick resultatet från konsultrörelsen till 1,4 Mkr (8,8). Resultatsammandrag, Mkr 2002, 9 mån 2001, 9 mån SWECO FFNS 9,4 13,8 SWECO BLOCO 4,7 6,2 SWECO THEORELLS 18,5 25,1 SWECO VBB 17,1 22,7 SWECO VIAK 10,9 17,8 SWECO Projektledning 10,0 7,6 SWECO Industriteknik 0,8 4,3 SWECO Energuide 6,0 3,9 SWECO Position 1,3 2,5 SWECO Connect 2,1 1,7 Koncerngemensamt m.m. -16,0 -16,3 Resultat från konsultverksamheten 64,8 89,3 Koncernens finansnetto 16,4 28,1 Minoritetens andel -0,2 -0,4 Resultat före skatt 81,0 117,0 Rörelsemarginalen för koncernen som helhet uppgick till 4,4 procent (6,5). Debiteringsgraden uppgick, inklusive all administrativ personal, till 69 procent (71). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 81,2 Mkr (117,4). Resultatet har påverkats positivt med 23,5 Mkr (18,3) avseende ränteintäkter sammanhängande med Alecta-medel. Utdelning har erhållits med 9,8 Mkr (0) på aktierna i Ångpanneföreningen. Omvärdering av aktieposten i Ångpanneföreningen har påverkat resultatet negativt med 24,4 Mkr (0). Värdet på aktieposten i Ångpanneföreningen uppgår till 80,8 Mkr motsvarande ett värde per aktie om 107,50 kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 56,7 Mkr (81,9). Resultatet har belastats med en skattesats på 30 procent som bedömts gälla för hela räkenskapsåret. Resultat per aktie Resultat per aktie uppgick till 3,80 kronor (5,50). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,80 kronor. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 27,9 Mkr (22,0). Investeringarna avsåg till större delen anskaffning av datorutrustning. Avskrivningar på inventarier uppgick till 28,7 Mkr (27,7). Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde är starkt och uppgick, från den löpande verksamheten, till 154,8 Mkr (9,5). Kassaflödet har påverkats positivt av återförda medel från Alecta och Arkitekternas Pensionskassa med 142,6 Mkr. Räntebärande tillgångar i form av likvida medel samt räntebärande fordringar (exklusive pensionsmedel) uppgick till 212,5 Mkr (264,6 vid årsskiftet). Räntebärande skulder uppgick till 21,9 Mkr (21,3). Räntebärande nettofordran var därmed 190,6 Mkr (243,3). Koncernens finansiella ställning är stark. Soliditeten uppgick till 48 procent jämfört med 49 procent vid senaste årsskiftet. Personal Antalet medarbetare vid rapportperiodens utgång uppgick till 2 373 personer (2 301 vid årsskiftet). Antalet årsanställda medarbetare i koncernen har under rapportperioden uppgått till 2 270 personer (2 156). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 38,0 Mkr (42,9) och resultatet före skatt till 22,3 Mkr (-27,8). SWECO-aktien Totalt antal aktier uppgår till 14 803 605 aktier. Vid full konvertering av det utestående konvertibelprogrammet 1999/2003 och det under andra kvartalet 2001 utgivna optionsprogrammet 2001/2004 tillkommer 236 241 respektive 546 000 aktier. Efter full konvertering uppgår antalet aktier till 15 585 846, motsvarande en utspädning av 5,0 procent av kapitalet och 2,4 procent av rösterna. Redovisningsprinciper SWECO följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Stockholm den 24 oktober 2002 SWECO AB (publ) Wigon Thuresson VD och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer. Bokslutskommuniké kommer att lämnas den 6 februari 2003. För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel. 08-695 60 00, wigon.thuresson@sweco.se Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel. 08-695 60 00, bo.jansson@sweco.se SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 66 10 E-post: info@sweco.se, www.sweco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar