SWECO AB (publ) kallelse till bolagsstämma

SWECO AB (publ) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Denna dag har kallelse enligt nedan bifogad text utfärdats. Extra bolagsstämma i SWECO AB (publ) hålles måndagen den 22 december 2003, kl. 10.00 i Hörsalen på Gjörwellsgatan 28 i Stockholm. ANMÄLAN Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2003, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 17 december 2003 kl. 12.00 under adress SWECO AB, Box 34044, 100 26 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-695 66 85 eller via e- post till jenny.klefstrom@sweco.se. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat innehav. Aktieägare ombedes även anmäla eventuellt deltagande av biträden. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som skall uppvisas vid entrén till stämmolokalen. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC fredagen den 12 december 2003. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta. FULLMAKT FÖR OMBUD Aktieägare som företräds av ombud ombedes sända in fullmakt till bolaget före stämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. FÖRSLAG TILL DAGORDNING Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, skall behandlas 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Anmälan om sekreterare vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats. 7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 8. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission SWECO har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i PI Management OY, moderbolag i en finsk industrikonsultkoncern. I samband härmed har avtal också träffats med somliga av PI Management OYs fordringsägare om förvärv av deras fordringar. För att möjliggöra betalning med egna nyemitterade aktier föreslår styrelsen för SWECO att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 8 500 000 kronor genom nyemission av högst 1 700 000 aktier av serie B. Emission skall ske med bestämmelse om apport och som ett led i genomförandet av bolagets förvärv av aktier i, och fordringar på, PI Management OY. Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm från och med den 15 december 2003 och förslaget kommer även att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.sweco.se, från och med samma datum. Stockholm i december 2003 SWECO AB (publ) STYRELSEN SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide SWECO Connect och Statkraft Grøner. SWECO- aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar