SWECOs bolagsstämma den 29 april 2003

SWECOs bolagsstämma den 29 april 2003 SWECOs VD och Koncernchef Wigon Thuresson redogjorde för SWECOs utveckling under 2002 och konstaterade att SWECO står starkt i dag. - Trots en försämrad marknadssituation fortsätter det att gå bra för SWECO. Genom intensifierade marknadsaktiviteter har vi tagit marknadsandelar inom så gott som samtliga områden. Vi har en god lönsamhet och en stark finansiell ställning med en soliditet på 43 procent. - Andelen internationella uppdrag ökar och det ligger helt i linje med vår strategi att bredda och stärka våra internationella positioner. Wigon Thuresson redovisade också det första kvartalet 2003. - Även under inledningen av detta år fortsätter det att gå bra för SWECO. Resultatet från konsultverksamheten uppgick till 36 Mkr, en ökning med 9 procent. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 550 Mkr. Styrelse Bolagsstämman beslutade att utse Maria Borelius och Mats Wäppling till nya ledamöter i SWECOs styrelse. Vidare omvaldes Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström och Wigon Thuresson. Stämmans beslut innebär att styrelsen består av sju ledamöter och inga suppleanter. Nomineringskommitté Till ledamöter i SWECOs nomineringskommitté omvaldes Gustaf Douglas, Lars Kritz och Olle Nordström. Utdelning Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kr per aktie samt en extrautdelning om 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 5 maj och utbetalning beräknas ske den 8 maj. Återköp av egna aktier Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med återköp är att uppnå en optimal kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att använda egna aktier som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv. SWECO AB äger för närvarande inga egna aktier. Överlåtelse av egna aktier Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får, i avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv och då till en ersättning som svarar mot ett bedömt marknadsvärde. Syftet är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. Konstituerande styrelsemöte Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman omvaldes Olle Nordström till styrelseordförande. Till vice ordförande omvaldes Anders Frick. Styrelsen beslutade också med stöd av bolagsstämmans bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen För ytterligare information kontakta: Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, tel 08-695 60 00 Bo Jansson, Finansdirektör i SWECO, tel 08-695 60 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01490/wkr0002.pdf

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar