Utnyttjande av återköpsbemyndigande avseende aktier av serie C i Sweco AB (publ)

Den 27 april 2017 beslutade årsstämman i Sweco AB (publ) att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier av serie C i syfte att säkra bolagets åtaganden enligt det vid årsstämman beslutade Aktiebonusprogrammet 2017.

Styrelsen har denna dag beslutat att utnyttja bemyndigandet för ovanstående syfte. Förvärv av aktier av serie C kommer att ske genom erbjudande riktat till innehavaren av samtliga utestående 500 000 aktier av serie C, senast den 31 maj 2017 till ett pris om en krona per aktie.

Bolaget innehar för närvarande 1 785 118 egna B-aktier och 900 000 C-aktier, motsvarande 2,2 procent av det totala antalet aktier och 1,2 procent av rösterna i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist, 08-695 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Per Holmlund, presschef, 073-156 03 12, p.holmlund@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,5 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Sweco AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 klockan 18:15.

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 15 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm