Omställningspensionen förlängs med 4 månader

Omställningspensionen förlängs med 4 månader Idag fattar Riksdagen beslut om efterlevandepensionerna. Beräkningarna anpassas till den nya allmänna pensionen. De nya reglerna innebär både ris och ros. Å ena sidan förlängs omställ-ningspensionen men å andra sidan blir beloppet lägre per månad efter skatt, säger Ylva Yngveson, Institutet för privatekonomi, FöreningsSparbanken. I stort försöker man behålla dagens regler och belopp för omställningspension, barn-pension och änkepension. De nya reglerna gäller fr o m 2003. Några nyheter presenteras dock: Omställningspensionen förlängs från dagens sex månader till tio. Har man barn under 18 år ska man alltid ha rätt till förlängd omställ-ningspension under 12 månader, totalt 22 månader. Liksom idag ska man ha rätt till förlängd omställningspension tills yngsta barnet fyller 12 år. - Att man har förståelse även för att föräldrar med äldre barn kan behöva gå ned i arbetstid är positivt, menar Ylva Yngveson. Dessutom stärker man grundskyddet för barn. Men fortfarande är tio månader alltför kort tid för den som måste ställa om livet när maken/makan dör. Negativt är att man tar bort rätten till grundskydd i änkepensionen för kvinnor födda efter 1944, som blir änkor efter år 2002. De har redan idag ett mycket begränsat skydd och många har säkert haft svårt att kompensera för detta sedan de nya reglerna trädde i kraft 1990. Sammanfattningsvis @ Längre tid med omställningspension. @ Större krav vid beräkning av antagandeinkomst. @ Sämre kompensation för SGA vid dödsfall efter 1 januari år 2003 än före. @ Höjt grundskydd för barn. @ Inkomstprövningen tas inte upp nu. @ För kvinnor födda 1945 eller senare finns inget grundskydd, garantipension, i änkepensionen om maken dör efter 2002. Så beräknas efterlevandepensionerna i framtiden Omställningspension Omställningspension betalas ut till efterlevande make/maka eller livspartner enligt samma definitioner som idag. Ett pensionsunderlag tas fram utifrån den avlidnes inkomstpension. Den beräknas på 18,5 procent av inkomsten. Även framtida tänkt inkomst får räknas med, men med något skärpta krav jämfört med dagens. Precis som med den nya ålderspensionen kommer pensionen att beskattas utan särskilt grundavdrag, SGA. Hur resultatet blir för den enskilde beror då på varje intjänad krona som den avlidne haft, inte bara de femton bästa åren, och på den efterlevandes marginalskatt. Nytt är att samma ersättningsnivå kommer att gälla oavsett om barnpension betalas ut eller ej. Man inför en garantipension till omställningspensionen. Det är troligt att de flesta i praktiken kommer att få garantipensionens nivå. Den ska kompensera för att SGA tas bort. Nettobeloppet per månad blir för många lägre än idag, men man hävdar att genom förlängningen i tid får den efterlevande en större ersättning totalt från samhället. Frågan är väl om man klarar sig under tiden. För den som har låg eller ingen egen inkomst ger garantipensionen något större netto-belopp per månad än idag, men för de flesta blir nettobeloppet lägre. Den som kommer över gränsen för statlig skatt kan få minst 1 200 kronors försämring per månad efter skatt än med dagens regler, se tabell. I många fall mer. Barnpension Barnpension baseras på samma underlag som omställningspensionen. Ersättningen är högre före 12 års ålder än efter, vilket kan synas märkligt med tanke på att barn är dyrast i tonåren. Nytt är att man inför ett bättre grundskydd till barn, efterlevandestöd. Det ska uppgå till 40 procent av prisbasbeloppet, vilket i år motsvarar 1 220 kr. Idag är grundskyddet lägre. Eftersom barnpension är skattefri upp till detta belopp (gäller redan idag) så blir minsta ersättning till barn i ungefär samma storleksordning som underhållsstödet som betalas ut till barn vars föräldrar har separerat. Änkepension Även här sker anpassning av beräkningarna till nya pensionssystemet. För dödsfall före 2003 blir beräkningarna i stort sett desamma som idag med ATP-beräkning och 90-procentstillägg som ersätter folkpensionen. Antagandepoäng beräknas på samma sätt som idag. För dödsfall efter 2002 kommer beräkningen av antagandepoäng att skärpas. Inkomstprövningen kommer att behandlas i propositionen om bostadstillägg för pensionärer. Därför kan ingen beräkning göras idag om konsekvenserna för dessa änkor. Frågan är hur man ska kompensera för att SGA tas bort. Garantipension till änkepension kommer att införas och ska ersätta dagens folk-pension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag. Den ska trappas av mot änke-pension. För pension som grundar sig på dödsfall före 2003 är avtrappningen "snällare" än för pension som grundar sig på dödsfall därefter. Enligt utredningens beräkningar blir det ingen försämring i inkomst efter skatt för de som beviljas änkepension före 2003. Man menar tvärtom att det blir en förbättring. Hur det blir i det enskilda fallet beror dock även här på marginalskatten och hur inkomstprövningen kommer att bli. Uppräkning av efterlevandepensionerna När efterlevandepension beviljats kommer uppräkningen för varje år att ske på samma sätt som för ålderspensionerna. Omställningspension, barnpension och änkepension kommer att följsamhetsindexeras, dvs följer tillväxten i samhället, inkomstindex, minus normen 1,6 procentenheter. Med åren kan beloppet därigenom urholkas om inflationen är hög och tillväxten låg. Garantipension och efterlevandestöd till barn kommer däremot att följa prisbasbeloppet, dvs inflationen. Tabell. Omställningspension idag och nya regler år 2003 Enbart omställningspension Kr per mån IDAG FÖRSLAG SKILLNAD ATP-poäng Brutto Netto Brutto Netto 0 4 660 4 660 6 500 4 720 60 1 4 660 4 660 6 500 4 720 60 2 4 660 4 660 6 500 4 720 60 3 4 940 4 780 6 500 4 720 -60 4 5 670 5 120 6 500 4 720 -400 5 6 410 5 470 6 500 4 720 -750 6 7 140 5 820 6 530 4 740 -1 080 6,5 7 500 5 990 6 990 5 100 -890 Inklusive lön på 15 000 kronor: Kr per IDAG FÖRSLAG SKILLNAD Pensionen mån ger ATP- Brutto Netto Brutto Netto Idag Försl poäng ag 0 19 660 14 430 21 500 14 320 -110 4 360 4 260 1 19 660 14 430 21 500 14 320 -110 4 360 4 260 2 19 660 14 430 21 500 14 320 -110 4 360 4 260 3 19 940 14 560 21 500 14 320 -240 4 500 4 260 4 20 670 14 910 21 500 14 320 -590 4 840 4 260 5 21 410 15 250 21 500 14 320 -930 5 190 4 260 6 22 140 15 600 21 530 14 340 -1 260 5 540 4 270 6,5 22 500 15 770 21 990 14 560 -1 210 5 710 4 500 Inklusive lön på 25 000 kronor: Kr per IDAG FÖRSLAG SKILLNAD Pensionen ger mån ATP- Brutto Netto Brutto Netto Idag Förslag poäng 0 29 660 20 030 31 500 18 840 -1 190 4 330 3 150 1 29 660 20 030 31 500 18 840 -1 190 4 330 3 150 2 29 660 20 030 31 500 18 840 -1 190 4 330 3 150 3 29 940 20 070 31 500 18 840 -1 230 4 370 3 150 4 30 670 20 170 31 500 18 840 -1 330 4 480 3 150 5 31 410 20 270 31 500 18 840 -1 430 4 570 3 150 6 32 140 20 380 31 530 18 860 -1 520 4 680 3 160 6,5 32 500 20 430 31 990 19 080 -1 350 4 730 3 390 Förutsättning: Kommunalskatt 30,60 kr. Dagens skatteregler. Siffrorna är avrundade. Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04 Catharina Andréen, telefon 08-585 916 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00650/bit0002.pdf

Om oss

Institutet för Privatekonomi är ett utredningsinstitut inom FöreningsSparbanken. Vi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar ekonomin ur den enskildes perspektiv.

Dokument & länkar