Storstadsbor i villa förlorar trots högkonjunktur

Storstadsbor i villa förlorar trots högkonjunktur Trots förslaget att sänka skattesatsen på bostäder kommer många människor att få kraftigt höjd fastighetsskatt nästa år. Det gäller framför allt storstadsborna i villa men även de som bor i skärgårdskommuner och universitetsstäder. Värst drabbas de som också måste betala förmögenhetsskatt för sin bostad, säger Catharina Andréen vid FöreningsSparbankens Institut för privatekonomi. Den föreslagna sänkningen från 1,5 till 1,2 procent på småhus klarar en höjning av taxeringsvärdet med max 25 procent utan att boendekostnaderna ökar. Men i t ex Storstockholm höjs taxeringsvärdena med mellan 50 och drygt 80 procent. Exempel: En villa som idag är taxerad till en miljon kronor och som får höjt taxeringsvärde med 50 procent, får en ökad fastighetsskatt på 3 000 kronor trots den sänkta skattesatsen. Höjs taxerings-värdet med 75 procent ökar skatten med det dubbla, 6 000 kronor per år. Exempel: Om taxeringsvärdet idag är 1,5 miljoner kronor och ökar med 75 procent nästa år, blir det nya taxeringsvärdet 2 625 000 kronor. Det innebär en ökad fastighetsskatt med 9 000 kronor. Slår även förmögenhetsskatten till betyder det ytterligare 7 875 kronor för ett par och 15 375 kronor för ensamstående, detta trots att man höjer gränsen för förmögenhet. Se tabell 1a och b. Totala skatten som dessa hushåll måste betala för sin bostad nästa år blir 48 375 kronor för paret respektive 55 875 kronor för den ensamstående. Har man andra beskattningsbara tillgångar ökar förmögenhetsskatten ytterligare, om det däremot finns skulder minskar den. - Det är märkligt att man vill genomföra så pass kraftiga fördyringar för många hushåll när det går så bra för Sverige, säger Catharina Andréen. En svångremspolitik i högkonjunktur förvånar! Förslaget kan knappast uppfattas som annat än snedvridande. De som redan idag betalar en låg fastighetsskatt kommer att få denna sänkt, medan de som betalar hög skatt får ytterligare höjningar. Många familjer har svårt att finansiera ett boende i eget hem i storstad. De har en mycket sårbar ekonomi. Skulle dessutom räntan stiga med bara en procentenhet - något som mycket väl ligger i farans riktning - är det många som inte klarar sig, detta trots att inkomstskatten sänks och barnbidraget höjs nästa år. Jämfört med en familj i småstad har storstadsfamiljen med samma inkomster och samma boende en väsentligt lägre ekonomisk standard. Se tabell 2. FöreningsSparbankens fastighetsmäklare har värderat en typvilla (Sverigevillan, 140 kvm, byggd 1980, källarlös och med en tomtyta på 500 kvm) på 275 olika orter. Marknadspriset för dessa villor varierar från 265 000 till 2,7 miljoner kronor för exakt samma hus. Med ett antagande om taxerings-värde motsvarande 75 procent av villans pris, skulle fastighetsskatten vara 27 400 kronor dyrare per år i den dyraste kommunen jämfört med i den billigaste. Lägg härtill förmögenhetsskatten som drabbar många hushåll. - Det är svårt för en enskild familj att förstå varför skatten på boendet ska öka så kraftigt, fortsätter Catharina Andréen. Familjer som bott flera år i sitt hus har inte gjort något som motiverar detta. Orsaken är i stället att nya grannar, som haft förmåga att betala ett mycket högt pris för sitt hus, flyttat in i området vilket trissat upp taxeringsvärdena för alla i grannskapet. Men det är inget som säger att de som bott länge har samma förmåga att betala en så kraftigt höjd skatt på sitt boende som de nyinflyttade. Den tid som de drabbade hushållen får på sig att eventuellt ändra sitt boende är extremt knapp. Anser en familj att man inte har råd att bo kvar, bör huset säljas redan det här året för att man inte också ska råka ut för höjd reavinstskatt. Men man ändrar inte sitt boende på några månader med allt vad det innebär av byte av skola, dagis och sociala relationer. Skatteförvaltningen lär inte heller hinna förbereda sig inför höstens jämkningsansökningar vilket också försvårar den ekonomiska planeringen för den enskilde individen. Den föreslagna fastighetsskatten grusar många människors ekonomiska livsplanering. Det är vanligt förekommande att man vill försöka betala av så mycket som möjligt på sina bostadslån medan man är yrkesverksam för att i gengäld kunna känna sig trygg med ett så billigt boende som möjligt när man så småningom blir pensionär. Många av dem som agerat på detta sätt drabbas emellertid nu även av en kraftig förmögenhetsskatt på sitt boende. Den föreslagna beskattningen av boendet sätter med andra ord käppar i hjulet. Det är givetvis inte bra att människor inte tillåts planera sin ekonomi utifrån sina egna förutsättningar utan ständigt måste anpassa sig till ändrade spelregler. Detta visar hur viktigt det är att bygga upp ett sparande inför pensionen för att kunna klara de ekonomiska kast som politiska beslut kan medföra. Tvärtemot vad flera politiker verkar tro, är det inte bara några få hushåll som drabbas. Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Institutet för privatekonomi uppskattat att fem gånger så många hushåll kommer att få ett taxeringsvärde på 1,5 miljoner eller mer nästa år. I hela landet rör det sig om 65 000 villor och fritidsfastigheter. Merparten, 93 procent, av de högtaxerade husen ligger i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. De kommer att nästa år få en fastighetsskatt på minst 18 000 kronor per år eller 1 500 kronor per månad. I Storstockholm är detta en verklighet för nästan en tredjedel av dem som bor i villa, 28 procent. Det är heller inte, som man kanske kan tro, bara småhusägare i dyrortskommuner som drabbas, utan de högtaxerade villorna är spridda i alla Storstockholms kommuner. Se tabell 3 och diagram 1. Den föreslagna begränsningsregeln för fastighetsskatten är givetvis positiv då den kan förhindra att en del hushåll trots allt kommer att klara av att bo kvar i sina hus. Däremot ökar marginaleffekterna för just låginkomsttagare och regeln bidrar till att svarta arbetsinkomster forfarande kommer att vara attraktiva för många. Effekterna av sänkt inkomstskatt, höjt barnbidrag och höjd energiskatt framgår av tabell 4. Ytterligare information FöreningsSparbanken (publ), Institutet för privatekonomi Catharina Andréen, telefon 08-585 916 10 Erika Pahne, telefon 08- 585 916 37 Ulla Samuel, telefon 08-585 916 38 Ylva Yngveson, telefon 08-585 916 04 Tabell 1a Förändrad fastighetsskatt 2001 vid olika uppräkningstal Taxerings Oförändr25 50 75 -värde ad proc proc proc 2000 300 000 -900 0 900 1 800 500 000 -1 500 0 1 500 3 000 800 000 -2 400 0 2 400 4 800 1 000 000 -3 000 0 3 000 6 000 1 500 000 -4 500 0 4 500 9 000 2 000 000 -6 000 0 6 000 12 000 2 500 000 -7 500 0 7 500 15 000 3 000 000 -9 000 0 9 000 18 000 Förändrad förmögenhetsskatt 2001 vid olika uppräkningstal (ensamstående) Taxerings Oförändr25 50 75 -värde ad proc proc proc 2000 300 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 800 000 0 0 3 000 6 000 1 000 000 -1 500 2 250 6 000 9 750 1 500 000 -1 500 4 125 9 750 15 375 2 000 000 -1 500 6 000 13 50021 000 2 500 000 -1 500 7 875 17 25026 625 3 000 000 -1 500 9 750 21 00032 250 Förändrad förmögenhetsskatt 2001 vid olika uppräkningstal (samboende) Taxerings Oförändr25 50 75 -värde ad proc proc proc 2000 300 000 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 1 000 000 -1 500 -1 500-1 5002 250 1 500 000 -9 000 -3 3752 250 7 875 2 000 000 -9 000 -1 5006 000 13 500 2 500 000 -9 000 375 9 750 19 125 3 000 000 -9 000 2 250 13 50024 750 Tabell 1b Förändrad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt 2001 vid olika uppräkningstal (ensamstående) Taxering Oförändra25 50 75 s-värde d proc proc proc 2000 300 000 -900 0 900 1 800 500 000 -1 500 0 1 500 3 000 800 000 -2 400 0 5 400 10 800 1 000 -4 500 2 250 9 000 15 750 000 1 500 -6 000 4 125 14 25024 375 000 2 000 -7 500 6 000 19 50033 000 000 2 500 -9 000 7 875 24 75041 625 000 3 000 -10 500 9 750 30 00050 250 000 Förändrad fastighetsskatt och förmögenhetsskatt 2001 vid olika uppräkningstal (samboende) Taxering Oförändra25 50 75 s-värde d proc proc proc 2000 300 000 -900 0 900 1 800 500 000 -1 500 0 1 500 3 000 800 000 -2 400 0 2 400 4 800 1 000 -4 500 -1 5001 500 8 250 000 1 500 -13 500 -3 3756 750 16 875 000 2 000 -15 000 -1 50012 00025 500 000 2 500 -16 500 375 17 25034 125 000 3 000 -18 000 2 250 22 50042 750 000 Tabell 2 Villafamilj i Villafamilj i Täby Skellefteå Boendekostnad 2000 2001 2000 2001 Räntor 38 150 38 18 070 18 070 150 Driftskostnad 20 550 21 20 270 20 780 020 Fastighetsskatt 15 000 20 7 100 6 480 400 Summa per år 73 700 79 45 450 45 330 570 Summa per månad 6 140 6 630 3 790 3 780 Familjebudget Inkomst Mannen 19 800 19 19 800 19 800 800 Kvinnan 11 300 11 11 300 11 300 300 Barnbidrag 1 700 1 900 1 700 1 900 Skatt -9 250 -8 -10 590 -10 140 800 Disponibel 23 550 24 22 210 22 860 inkomst 200 Utgifter Bostad 6 140 6 630 3 790 3 780 Övr nödvändigt 16 640 16 14 440 14 440 inkl barnomsorg 640 och bil Summa utgifter 22 780 23 18 230 18 220 270 Kvar 770 930 3 980 4 640 Kvar om räntan höjs en 350 4 360 procentenhet Förutsättningar: Avser enbart förändringar med anledning av förslagen i budgetpropositionen Tabell 3 Storstockholm Hela landet TaxeringsvärdAntal småhus Antal Småhus e i 2000 2001 2000 2001 tusental kronor mindre än 900122 422 42 414 1 436 406 1 250 011 900-999 13 198 18 793 28 164 64 201 1000-1499 27 944 63 771 46 904 144 572 1500-1999 6 744 27 338 8 735 40 122 2000-2499 1 669 11 106 2 056 13 863 2500-2999 527 5 069 669 5 769 3000 eller 410 4 423 1 007 5 403 mer Totalt 172 914 172 9141 523 941 1 523 941 Källa: FöreningsSparbanken, grunddata SCB Diagram 1 Källa: FöreningsSparbanken, grunddata SCB Tabell 4 Inkomstskatten år 2001 Månadsl Skatt år 2000Skatt år 2001 Sänkning ön 10 000 2 970 2 810 160 12 000 3 750 3 570 180 14 000 4 540 4 330 210 16 000 5 330 5 100 230 18 000 6 100 5 850 250 20 000 6 820 6 550 270 22 000 7 680 7 240 440 24 000 8 760 8 180 580 26 000 9 820 9 230 590 28 000 10 860 10 270 590 30 000 11 890 11 300 590 35 000 14 560 13 920 640 40 000 17 390 16 750 640 50 000 23 050 22 410 640 60 000 28 710 28 070 640 Förutsättningar: Oförändrad kommunalskatt, 31,60 kr. Höjt grund- avdrag, kompensation för egenavgiften med 50%, skattereduktion på max 1 320 kr kvarstår och skiktgränserna för statlig skatt höjs. Barnbidragen 2001 kr per mån 2000 2001 Höjning Totalt barn- bidrag per år 1 barn 850 950 100 11 400 2 barn 1 700 1 900 200 22 800 3 barn 2 777 3 104 327 37 248 4 barn 4 307 4 814 507 57 768 5 barn 6 007 6 714 707 80 568 Energiskatten på el stiger 1,8 öre + moms vilket Betyder 2,25 öre per kWh Lägenhet Småhus eluppvärmt Förbrukning Ökad kostnadFörbrukniÖkad kostnad kWh kr per mån ng kWh kr per mån 2000 4 14 000 28 3000 6 16 000 32 4000 8 18 000 36 5000 10 20 000 40 22 000 44 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000920BIT00830/bit0002.pdf

Dokument & länkar