Höjning av prisbasbeloppet ger små effekter på bidrag och skatter

Prisbasbeloppet som påverkar bidragsnivåer och skatter, höjs med 300 kronor till 47 600 kronor 2021. Höjningen får dock begränsad effekt på bidrag och skatter. Garantipensionen höjs med runt 50 kronor per månad, studiemedlen med 70 kronor och högsta nivån i föräldrapenningen höjs med 190 kronor per månad.

Den låga inflationen det senaste året innebär att prisbasbeloppen höjs med 300 kronor nästa år vilket i sin tur kommer att innebära att bidrag och skatter förblir relativt oförändrade. Men studenten får 70 kronor mer i studiemedel per månad och garantipensionären får cirka 50 kronor mer i pension före skatt, säger Madelén Falkenhäll, ekonom för Swedbank och sparbankerna.

Sänkt skatt för de med högre lön
Prisbasbeloppen påverkar hur mycket inkomstskatt man betalar, genom grundavdraget och jobbskatteavdraget, men även brytpunkten för när man börjar betala statlig inkomstskatt.

Effekten av höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag blir måttlig. Men brytpunkten för den inkomst som är undantagen statlig inkomstskatt höjs något, vilket innebär en skattesänkning med 250 kronor för de som tjänar 45 000 kronor eller mer före skatt per månad, säger Madelén Falkenhäll.

Effekter av höjda prisbasbelopp
De högre prisbasbeloppen 2021 får till följd att:

  • Garantipensionen höjs med runt 50 kr per månad.
  • Studiemedlen höjs med knappt 70 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2020.
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 6 kronor per dag, vilket motsvarar drygt 190 kronor per månad.
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. Den högsta sjukpenningnivån höjs med 6 kronor per dag, vilket innebär högst 810 kronor per dag.
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket i sin tur innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Med hur mycket beror på inkomst, se tabell i bilaga.
  • Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, vilket innebär lägre skatt för de som tjänar över 44 750 kronor per månad (43 600 kronor 2020).
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs marginellt (21 kronor per år).

Inkomstpension
Inkomstbasbeloppet, som styr inkomstpensionen, fastställs först i oktober. Men enligt prognos från Pensionsmyndigheten kommer inkomstpensionen att öka med 0,8 procent nästa år. 2021 införs dessutom ett allmänt pensionstillägg på 600 kronor per månad för många pensionärer.1

Pensionerna utvecklas i takt med inkomsterna i övriga samhället. 2021 förväntas de vara relativt oförändrade, men pensionärer med en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad kommer får ett allmänt pensionstillägg på 600 kronor per månad, säger Madelén Falkenhäll.

Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten. Beräkningar är gjorda utifrån gällande regelverk.

Det här är basbelopp och så beräknas de
Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka pensioner, olika ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras i januari varje år.

  • Prisbasbeloppet påverkar garantipension, studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Även grundavdrag, jobbskatteavdrag och skiktgränser påverkas av prisbasbeloppet.
  • Det förhöjda prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av tilläggspension
  • Inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst och fastighetsavgift.

Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna prisläget (inflationen). Beräkningen utgår från bastal 1998, men förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året. Prisbasbeloppen 2021 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2019 och juni 2020. Under den perioden var inflationstakten 1,8 procent, vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs med motsvarande. 2

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms längre fram, dock senast 31 oktober. Därför kan beräkningar av till exempel inkomstpension, pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för fastighetsavgift för 2021 inte göras än. Inkomstbasbeloppet beräknas utifrån faktisk snittinkomst. För 2021 är det snittinkomsten för 2019 som ligger till grund för beräkningen. Beräkningarna baseras på en prognos över snittinkomsten och för att kunna göra en så rättvisande prognos som möjligt görs indexberäkningen senast 31 oktober. Ansvaret för beräkningen av inkomstbasbeloppet ligger på Pensionsmyndigheten.

För mer information:                                                         
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                           www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                            www.swedbank.se/privatekonomi
                                                                                                                                               
www.swedbank.se/framtid

 

1 Allmänt pensionstillägg kommer ges till de med en allmän pension på 9 000-17 000 kronor per månad. Pensionsgruppen är överens, men beslut om pensionstillägget tas i Budgetpropositionen för 2021.

2 Beloppen avrundas till närmaste hundralapp. Detsamma gäller inkomstbasbeloppet.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Citat

Effekten av höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag blir måttlig.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker Swedbank och sparbankerna