Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums (”Sobi”) årsstämma

Vid Sobis årsstämma i Stockholm tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:


Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om 4 794 687 847 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.


Styrelse, styrelsearvode och revisor
Ordinarie ledamöterna Håkan Björklund, Annette Clancy, Matthew Gantz, Lennart Johansson, Helena Saxon och Hans GCP Schikan omvaldes för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Björklund omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ernst & Young AB omvaldes till revisor i Sobi för perioden intill slutet av nästa årsstämma.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av en riktad emission av högst 496 760 C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst 1 497 125 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 30 000 000 aktier totalt.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 158 563 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2014.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.sobi.com

---

Om Sobi™  
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta: 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506, +46 8 697 2135
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2017, klockan 17:45 CET.

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Prenumerera

Dokument & länkar