Sobi™ publicerar sin rapport för det tredje kvartalet 2017

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag sitt resultat för det tredje kvartalet 2017. Totala intäkter ökade med 37 procent till 1 601 MSEK. Produktförsäljningen uppgick till 1 459 MSEK, en ökning med 45 procent. Försäljningen av Elocta® uppgick till 417 MSEK och försäljningen av Alprolix® uppgick till 98 MSEK.

Höjdpunkter från verksamheten i Kv3 2017

 • Fokus på framtida tillväxt
 • Försäljningen ökade med 37 procent
 • Produktförsäljningen för hemofiliverksamheten ökade med 601 procent
 • Solid utveckling för Orfadin 20 mg och oral suspension i USA

Finansiell översikt Kv3 2017 (Kv3 2016)

 • Totala intäkter uppgick till 1 601 MSEK (1 171), en ökning med 37 procent (41 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Produktförsäljningen uppgick till 1 459 MSEK (1 009), en ökning med 45 procent (48 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Bruttomarginal om 70 procent (67)
 • EBITA uppgick till 536 MSEK (282)
 • Likvida medel 1 758 MSEK (786 MSEK per den 31 december 2016)
 • Resultat per aktie 1,20 SEK (0,50)

Finansiell översikt jan-sep 2017 (jan-sep 2016)

 • Totala intäkter uppgick till 4 636 MSEK (3 913), en ökning med 18 procent (16 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Produktförsäljningen uppgick till 4 171 MSEK (3 404), en ökning med 23 procent (20 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Bruttomarginal om 72 procent (71)
 • EBITA uppgick till 1 434 MSEK (1 333)
 • Resultat per aktie 2,94 SEK (2,71)


Utsikter 2017(1,2) - justerade
Sobi förväntar sig nu att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 6 300 till 6 400 MSEK

(6 100 till 6 200).

Bruttomarginalen förväntas ligga runt 70 procent, oförändrad.

Sobi förväntar sig nu att EBITA för helåret kommer att ligga i intervallet 1 900 till 2 000 MSEK
(1 700 till 1 800).

(1)Vid nuvarande växelkurser.

(2)De senaste utsikterna publicerades den 19 juli 2017.

Guido Oelkers, vd:
”Det tredje kvartalet visade ett starkt resultat över hela portföljen där Elocta och Alprolix bidrog till stor del. Produktförsäljningen av Elocta ökade med mer än 600 procent jämfört med samma period föregående år och försäljningen av Alprolix ökade med ungefär 500 procent. Denna starka tillväxt stärker vår tilltro till utsikterna för vår hemofiliverksamhet.

Vår tillväxtstrategi har utformats för att kapitalisera på den stora potentialen inom affärsområdet Haemophilia. Med denna solida plattform som bas, och för att säkra en hållbar framtid för företaget på kort och lång sikt, kommer vi att balansera affären med en bredare portfölj inom affärsområdet Specialty Care.”

Finansiell översikt
Kv3 Kv3 jan-sep jan-sep Helår
Belopp i MSEK 2017 2016 Förändring 2017 2016 Förändring 2016
Rörelsens intäkter1 1 601 1 171 37% 4 636 3 913 18% 5 204
Bruttoresultat2 1 129 782 44% 3 320 2 791 19% 3 651
Bruttomarginal 70% 67% 72% 71% 70%
EBITA 536 282 90% 1 434 1 333 8% 1 543
EBIT (Rörelseresultat) 426 171 149% 1 092 1 033 6% 1 133
Periodens resultat 324 135 141% 791 728 9% 801
1jan-sep 2016 inkluderar den engångsintäkt som erhölls i Kv1 om 322 MSEK relaterad till den första kommersiella försäljningen av Elocta. Intäkterna för jan-sep 2016 inkluderar även den engångsintäkt som erhölls i Kv2 om 386 MSEK relaterat till den första kommersiella försäljningen av Alprolix.
2jan-sep 2017 inkluderar en engångsjustering av lager om 59 MSEK i Kv1 med anledning av försenad frisläppning av läkemedelsubstansen för Kineret tillverkad 2016.

Inbjudan till telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 idag, svensk tid. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

UK: +44 203 008 9809
SE: +46 8 566 426 94
US: +1 855 831 5948

För att se presentationen vänligen besök:

http://event.on24.com/wcc/r/1522487-1/3F5079C3E811B854FD9CBA45F455017B?partnerref=rss-events

(En inspelning av presentationen finns tillgänglig via samma länk inom tre timmar efter det att presentationen avslutats)

Sobis rapport för det tredje kvartalet 2017 finns på http://www.sobi.com/Start-Svensk/Investerare--Media/Finansiella-rapporter/

---

Om Sobi™  
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland på uppdrag av olika partnerföretag. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 


Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications Manager, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08:00 CET.
 

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det tredje kvartalet visade ett starkt resultat över hela portföljen där Elocta och Alprolix bidrog till stor del. Produktförsäljningen av Elocta ökade med mer än 600 procent jämfört med samma period föregående år och försäljningen av Alprolix ökade med ungefär 500 procent. Denna starka tillväxt stärker vår tilltro till utsikterna för vår hemofiliverksam
Guido Oelkers