Styrelsen utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Årsstämman den 9 maj 2018 i Swedish Orhan Biovitrum AB (pub) (Sobi™) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet – om riktad nyemission av högst 814 409 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2019 och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde (cirka 0,55 kronor). 

 Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning av 100 procent av kvotvärdet, motsvarande cirka 0,55 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under perioden 18 juli – 15 september 2018. 

Bolaget innehar för närvarande 3 249 870 egna stamaktier och inga egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till stamaktier, varefter antalet egna stamaktier kommer att uppgå till 4 064 279.

---

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 

För mer information, kontakta 

Media Investerare
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
+46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2018 klockan 08:10 CET. 

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: 112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar