Årsstämma i Swedol AB (publ)

Vid årsstämman i Swedol AB (publ) onsdagen den 16 mars 2016 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 skall ske med 0,45 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes fredagen den 18 mars 2016. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum onsdagen den 23 mars 2016.

Resultat- och balansräkningarna för år 2015 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 920.000 kronor fördelat på 145.000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 195.000 kronor till styrelsens ordförande. Ingen ersättning för eventuellt utskottsarbete ska utgå. I den mån styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att genom omval utse Peter Hofvenstam, Lars Lindgren, Leif Reinholdsson, John Zetterberg, Rolf Zetterberg och Christina Åqvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Hofvenstam.

Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till revisionsbolag med Jeanette Cranning som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag och att valberedningen inför årsstämman år 2017 skall framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2018.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom kontantemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, varvid ägare av aktier av serie A och serie B ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag (A respektive B) i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Styrelsen ska i övrigt äga bestämma villkoren för nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna enligt detta bemyndigande. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra och ge flexibilitet för bolaget att anskaffa erforderligt kapital för att stärka bolagets kapitalbas, om så bedöms nödvändigt under perioden fram till nästa årsstämma, till exempel för att finansiera företagsförvärv.

Swedol AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Peter Hofvenstam, styrelseordförande, Tel. 070-655 00 46.

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har totalt 48 butiker, varav fem i Norge. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ  Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 mars 2016 klockan 08.30.

Prenumerera

Dokument & länkar