Kallelse till årsstämma i Swedol AB (publ) den 23 maj 2012

Kallelse till årsstämma i Swedol AB (publ) den 23 maj 2012

Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2012 kl.18.00 i Näringslivets hus (lokal: Wallenbergaren), adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl.17.15. Inregistreringen börjar kl.17.30.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

  • dels onsdagen den 16 maj 2012 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
  • dels senast måndagen den 21 maj 2012 kl.16.00 ha anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

a) per post: märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö,

b) per fax: 08-798 94 94,

c) per telefon: 08-712 00 00 på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00,

d) per e-post: info@swedol.se, eller

e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast onsdagen den 16 maj 2012 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas

a)  på bolagets huvudkontor (besöksadress: Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö),

b)  på bolagets hemsida www.swedol.se,

c)   per telefon på 08-712 00 00, vardagar kl 09.00 – 16.00, eller

d)  per fax 08-798 94 94.

Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två personer att justera protokollet.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och revisor.

11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2013.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2011 har en valberedning inrättats bestående av

Johan Lannebo (valberedningens ordförande), representerande Lannebo Fonder,

Mats Andersson, representerande Nordea Småbolagsfond Norden, Rolf Zetterberg, representerande Aktiebolaget Zelda, och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Beslutsförslag

Punkt 1;

Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som ordförande leda årsstämman.

Punkt 7b;

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 lämnas med 0,55 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 28 maj 2012. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske torsdagen den 31 maj 2012.

Punkt 8;

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan suppleanter.

Punkt 9;

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 810 000 kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre ledamöter. Arvodet ska fördelas med 190 000 kronor till styrelsens ordförande och med 140 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inte något styrelsearvode. Ledamot av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000 kronor. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10;

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gert Karnberger, Lotta Lundén, Jon Pettersson, John Zetterberg, Rolf Zetterberg och Markku Piippo. Till styrelsens ordförande föreslås John Zetterberg.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida: www.swedol.se

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Bo Åsell som huvudansvarig revisor.

Punkt 11;

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2013 framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.  

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2014.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2013 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2012 samt styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation. Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt kan därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 30 % av den totala årslönen om full måluppfyllelse uppnås. Med övriga förmåner avses normala ickemonetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. För styrelseledamots konsultuppdrag för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt arvode bestämmas med beaktande av ledamotens kompetens och erfarenhet för utförande av uppdraget och en rimlig tidsåtgång för genomförande av uppdraget. Frågor om ersättning till ledande befattningshavare skall behandlas och beredas av ersättningsutskottet, som är ett utskott inom bolagets styrelse, och beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med onsdagen den 2 maj 2012 samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 64 000 000 aktier, varav 6 400 000 A-aktier och 57 600 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 121 600 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2012

Swedol AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Markku Piippo, VD Swedol Tel: 46 (0)8-742 47 20, markku.piippo@swedol.se

John Zetterberg, styrelseordförande Swedol Tel: 46 (0)8-753 71 42, john@zelda.se

Swedol är en marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud riktat till proffs och privatkunder som efterfrågar högsta kvalitet. Swedol erbjuder ett komplett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror.

Swedol erbjuder sina produkter genom ett flerkanalskoncept - egna butiker och internethandel samt återförsäljare.
Vi vänder oss till företagskunder inom små och medelstora företag samt privatpersoner med krav på kvalité. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder och övriga kunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2011 omsatte Swedol 1 285 miljoner och sysselsatte cirka 380 medarbetare. Swedol är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista Mid Cap

Om oss

Swedolkoncernen är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 3,2 miljarder kronor år 2018 och har cirka 1000 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar