Gigger Group AB (publ): Uppdatering om apportemissionen

Aktieägarna i Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har på en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 beslutat om (i) namnändring från True Heading AB (publ) till Gigger Group AB (publ), (ii) sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), (iii) utdelning av dotterbolag till aktieägarna, samt (iv) apportemission avseende förvärv av samtliga aktier i Gigger AB.

Övriga beslut på den extra bolagsstämman har tidigare effektuerats eller avstämningsdagar är satta. Det är dags för det sista ärendet kopplat till den extra stämman, apportemissionen. Registrering av apportemissionen och uppdatering av antalet aktier kommer att genomföras med avstämningsdag den 2 oktober 2020.

Beslutet på stämman innebar kort att Gigger Group AB avser förvärva samtliga 28 881 398 aktier i Gigger AB.  Genom apportemissionen emitterar Gigger Group AB högst 74 628 495 nya B-aktier, för att förvärva Gigger AB, vilket innebär en utspädning med cirka 90 % för befintliga aktieägare i Gigger Group AB. 

Det totala antalet aktier i Gigger Group AB uppgår efter apportemissionen till 82 997 545 varav 510 000 är A-aktier och 82 487 545 B-aktier. En omstämpling av A-aktier till B-aktier är planerad att göras inom kort.

Aktiekapitalet kommer efter apportemissionen uppgå till SEK 8 299 754,50 och kvotvärdet uppgår till SEK 0,10.

En acceptsedel kommer att skickas ut efter avstämningsdagen till aktieägare i Gigger AB, antingen direkt till aktieägare (=direktregistrerade) eller via respektive bank/fondkommissionär (=förvaltarregistrerade).

Acceptfristen sträcker sig till 20 oktober och leveranser av nya Gigger Group aktier beräknas vara klar senare delen av oktober.

Hela processen kommer att hanteras genom Euroclear och antalet levererade aktier kommer att avrundas uppåt till jämna heltal vid behov utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Jan Nilstadius, CFO
Telefon: 070 300 50 20

E-post: jan.nilstadius@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Prenumerera

Dokument & länkar