Pressmedelande: Kommunfullmäktige i Täby godkänner strukturplan för galoppfältet

Kommunfullmäktige i Täby kommun godkände på måndagen strukturplanen för det framtida galoppfältet, vilket innebär att arbetet med ett program för detaljplaner kan påbörjas.

Än är det för tidigt att beskriva hur galoppfältet kommer att se ut när det står färdigbyggt men med strukturplanen finns området presenterat med breda penseldrag. Den redovisar hur området skulle kunna se ut när det gäller exempelvis förhållandet mellan bebyggelse och gatunät och var parker bör lokaliseras.

Strukturplanen inkluderar fyra övergripande mål som beskriver vad som ska karaktärisera den nya stadsdelen.

  1. Stadsmässig och levande
  2. Tydlig identitet som bygger på ”Park i stad”
  3. Länkande stadsstruktur
  4. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar

Den som vill ha en närmare förklaring av dessa mål kan besöka kommunens hemsida där strukturplanen finns utlagd. Där finns även pressbilder på området. Se länk:

http://www.taby.se/galoppfaltet

Godkännandet av strukturplanen innebär att man nu arbetar vidare med olika utredningar innan samråd kan genomföras för planprogrammet. Inga formella beslut om områdets utformning kan fattas förrän detaljplaner upprättas och områdets utformning kan komma att förändras under arbetets gång.

Under samrådet kommer olika intressenter få möjligheten att komma med synpunkter på planprogrammet. Utöver det formella samråd som regleras i plan- och bygglagen kommer det även att genomföras en medborgardialog i ett tidigt skede.

För ytterligare information, kontakta:

Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande, Tel 08-55 55 90 00

Susanne Arvidsson, projektledare i Täby kommun, Tel 08-55 55 94 37