Skötsel för artrikedom på Täbys ängar

I sommar kommer Täbys ängar att skötas om på ett nytt sätt. Med hjälp av får och slåtter ska de bli rika på blommor. Blommorna ger livsmiljöer för bland annat alla de olika fjärilar som är knutna till variationen av blommor på ängarna. Skötseln ska gynna den biologisk mångfald som finns på Täbys ängar.

Får kommer att beta på ängen nere vid sjön Fjäturen. De kommer att vallas med hjälp av hundar som ser till så att fåren betar på rätt ställen och håller dem samlade. Fåren betar ned det högvuxna gräset så att de allra minsta blommorna ska få en chans att få solljus. Fårbetet kommer att ske under veckorna: 28, 33 och 34. Under dessa veckor kan den som vill göra en utflykt för att titta på fåren och vallhundarna. Promenera stigen som börjar vid Mörtsjöns gröna entré vid Sollentunavägens slut i Skarpäng. Stigen leder runt Mörtsjön och fram till Fjätursängen.

Lieslåtter på Torrbacken
Torrbacken är ett fornminnesområde som ligger mellan galoppbanan och Täby centrum. Här finns blommor som jungfrulin, ängsskallra, brudbröd och backnejlika. Dessa arter är hävdgynnade och de är alltmer ovanliga i dagens landskap när betesmarker som inte betas längre växer igen. Torrbacken har varit en betesmark och arterna som finns här är en rest av den gamla betsmarken, som förr betades, troligen så sent som på 60-talet. Inom området finns också en gammal grund, där en ladugårdsbyggnad har stått.

Torrbackar av detta slag är värdefulla, för det är just här dessa arter får chansen att växa kvar utan konkurrens från annan växlighet som kräver mer näring. Torrbackar är näringsfattiga.

Täby kommun har återupptagit hävden i form av slåtter. Varje år i juli slåttras den öppna betesmarken manuellt med slåtterbalk alternativt med lie och gräset forslas bort. Tack vare denna åtgärd har dessa små örter en möjlighet att finnas kvar och öka i omfattning.

Blomsteråker på Hästängen
Nu under juli blommar Hästängen i Gribbylund på ett alldeles nytt sätt. Tidigare under våren har allmänheten och närboende bjudits in för att så frön av olika arter på Hästängen. Kommunen har ombesörjt med plöjning och de som ville fick varsin fröpåse att så med. I år har sådden visat resultat i form av blommande vallmo och blåklint. Den som promenerar längs med Rönningesjöns strandpromenad kan stanna till vid Hästängen, titta och gärna plocka av blommorna i sommar.

Kontakt:
Cecilia Lundin, jägmästare, tel. 08-55 55 95 37
Anna Feltelius, landskapsarkitekt, tel. 08-55 55 99 78

Media

Media