Täby kommun och polisen tecknar avtal för ökad trygghet och minskad brottslighet

Täby kommun har tecknat en överenskommelse om brottsförebyggande samverkan med Täbys närpolis. Syftet är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet och därigenom öka tryggheten och minska brottsligheten i Roslagen.

Den lokala överenskommelsen i Täby är en förlängning av det uppdrag som Polismyndigheten i Stockholms län gett i uppdrag till sina polismästare, nämligen att hitta former för samverkan mellan polis, kommun och landsting.

Trygg i Täby rådets ordförande Sofia Paulsson (M) tror att den lokala överenskommelsen kommer att bidra till ett bättre brottsförebyggande arbete där barnets bästa står i fokus:

– Vi kommer att ta fram rutiner för att sätta in snabba insatser och åtgärder när det handlar om ungdomar som har begått brott eller riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Regelbundna möten kommer att hållas mellan skola, polis, socialtjänst och kultur och fritid för att underhålla och utveckla samverkan. Närpolisens roll blir central i arbetet och kommer att finnas representerad i alla arbetsgrupper.

– Det nya arbetssättet ska säkerställa att barn och ungdomar som har begått brott inte hamnar mellan olika myndigheters ansvarsområden och det tror jag är mycket viktigt för att motverka att barn far illa, säger Jan Berlin, närpolischef i Täby.Samverkansöverenskommelsen skrivs under av närpolischef
Jan Berlin och Trygg i Täbyrådets ordförande Sofia Paulsson (M).
Foto: Anna-Karin Ekman


Övriga på bilden:
Bo Hammerin, utvecklingsledare Trygg i Täby, Henrik Mattisson, enhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen, Gunilla Fredholm, enhetschef för barn- och grundskoleutbildningen, Erik Heribertson, kultur- och fritidschef, Lil Froby, utvecklingsledare Trygg i Täby.  
Saknas på bilden: Kotte Wennberg, Enhetschef, IFO


Kontaktpersoner

Sofia Paulsson (M), ordförande Trygg i Täbyrådet
Tel. 076 643 96 66
Jan Berlin, närpolischef Täby
Tel. 010- 563 14 54

Fakta
Arbetet enligt den lokala samverkansöverenskommelsen påbörjades hösten 2011. En första redovisning av arbetet skedde i Trygg i Täby-rådet under december 2011. Samverkansöverenskommelsen ska därefter följas upp var sjätte månad.
Ansvariga är närpolischefen, barn- och grundskolechefen, gymnasie- och vuxenutbildningschefen, IFO-chefen och kultur- och fritidschefen.

Hela överenskommelsen finns att läsa på www.taby.se/tryggitaby

 

 

Media

Media