TAC-koncernen redovisar stark ökning av resultat och omsättning under årets första nio månader

TAC-koncernen redovisar stark ökning av resultat och omsättning under årets första nio månader Resultatet i korthet - Årets första nio månader Den svenska TAC-koncernen, med huvudkontor i Malmö, redovisar för årets första nio månader ett resultat före avskrivningar och finansnetto på 177,7 Mkr (66,4). Omsättningen uppgick till 1 875,6 Mkr (861,7) och orderingången blev 2 327 Mkr (957,3). För jämförbara enheter visar resultatet en uppgång med 95%, omsättningen en uppgång med 5% och orderingången en uppgång med 19%. Effekterna av konjunkturnedgången under året har kompenserats av betydande framgångar i bland annat USA där försäljningen till och med september har ökat med 27%. - Det tredje kvartalet - Resultat 65,5 Mkr (18) - Omsättning 631 Mkr (275) - Orderingång 882 Mkr (282) För jämförbara enheter visar resultatet en uppgång med 186%, omsättningen en uppgång med 3% och orderingången en uppgång med 34%. Sammanfattande kommentar TAC har under året befäst sin position som ett världsledande företag inom utveckling av öppna systemlösningar för effektiva byggnader - Open Systems for Building IT. Trots nedgången i världsekonomin och effekterna av terrorhändelserna i USA under september redovisar koncernen en stark försäljnings- och vinstökning jämfört med motsvarande period under förra året. Även om tillväxttakten efter sommaren minskat något har koncernledningen goda förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling. En av anledningarna till detta är marknadsframgångarna inom affärsområdet Energy Solutions samt att förra årets förvärv av det amerikanska företaget CSI kommer att ge ytterligare positiva effekter genom att nya tjänste- och marknadskoncept lanseras på marknader utanför USA. Utveckling inom våra affärsområden - Energy Solutions Inom affärsområdet Energy Solutions arbetar TAC med att erbjuda kundanpassade totallösningar för fastighetsägare med målet att nå betydande energieffektiviseringar. En väsentlig del av affärsidén är att delar av de uppnådda energibesparingarna ska återinvesteras exempelvis med målet att uppnå ytterligare energieffektiviseringar. Utvecklingen inom energiområdet, med kraftigt höjda energipriser världen över, gör att Energy Solutions står inför en snabb tillväxt. TAC har under året vunnit ett flertal stora order i både USA och Sverige inom detta område. - System Integration Inom det traditionella affärsområdet Systemintegration minskar tillväxttakten i Skandinavien. För att möta denna trend har TAC redan tidigare gjort betydande rationaliseringar. Detta gör att företaget även framgent förutser en fortsatt ökning i resultatnivån. Den förväntade tillväxten för 2002 bedöms ligga på en nivå på över 10%. - After Sales Den tydligare paketeringen av tjänster har inneburit högre volymer och bättre marginaler. Inom affärsområdet kommer fokuseringen att fortsätta vara att erbjuda ett större tjänsteinnehåll, vilket ökar kundnyttan och förbättrar marginalerna ytterligare. Som exempel kommer TAC inom kort att lansera ett nytt koncept kring e-service. Den förväntade tillväxten för 2002 för affärsområdet beräknas ligga på en nivå på ca 15%. Nya tjänster I Sverige lanserar TAC under november en ny typ av Internetbaserade tjänster. TAC I-talk®, ger fastighetsägaren överblick över all information och sänker driftskostnaderna. De nya Internettjänsterna marknadsförs enligt en prenumerationsmodell och efter lanseringen i Sverige kommer en introduktion av TAC I-talk® att ske på samtliga marknader i Europa. Ett annat marknadssegment där stora utvecklingsmöjligheter finns är Access & Security. Trenden att utnyttja Internet och nätverkslösningar för att övervaka fastigheter och kommunicera incidenter förstärks kontinuerligt. TAC erbjuder nu inom detta område tjänster baserade på den erfarenhet man vunnit under lång tid i USA och Asien. För ytterligare information, kontakta Arne Frank, Koncernchef, TAC AB Tel: 040-38 69 02, mobil: 070-445 53 70, e-post: arfr@tac.se Ann-Sofi Wahlgren, Corporate Communications Manager, TAC AB Tel. 040-38 69 23, mobil: 070-248 69 23, e-post:anwa@tac.se Besök oss även gärna på tac-global.com. Om TAC-koncernen TAC bidrar till att den moderna människan, som tillbringar 90 procent av sin tid inomhus, mår och presterar bättre - direkta resultat av en ökad innekomfort. Det här möjliggörs av TACs nya koncept för effektiva byggnader - Open Systems for Building ITtm. Detta ger våra kunder fördelar såsom ökad energibesparing, valfrihet, flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet. TAC ägs av riskkapitalbolaget EQT och har dotterbolag och partners i ett 70-tal länder över hela världen. TAC har totalt cirka 2 000 medarbetare och kommer i år att omsätta över MSEK 3 000. Huvudkontoret och verksamheten i Europa har sitt säte i Malmö. Det regionala huvudkontoret för Syd- och Nordamerika finns i Dallas och för Asien-Australien i Perth. Varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. TAC Vista®, TAC Menta®, TAC Xenta® och TAC I-talk® är registrerade varumärken hos TAC AB. LonWorks®, LonMark® och LonTalk® är registrerade varumärken hos Echelon Corporation. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00700/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Begreppet Building IT(tm) sammanfattar TAC verksamhet med produkter, tjänster och öppna systemlösningar, som ökar komforten och säkerheten i fastigheter, minskar driftskostnaderna och bidrar till en bättre miljö.

Dokument & länkar