Bokslutskommuniké för TagMaster AB januari-december 2016

Pressmeddelande 26 januari 2017

Hög tillväxt och stark avslutning på året

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 75,5% till 40,1 Mkr (22,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 5,0 Mkr (1,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,4% (5,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 Mkr (4,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (0,03)
 • Både CitySync och det nyligen förvärvade Balogh gjorde ett positivt kvartal och moderbolaget gjorde sitt bästa kvartal någonsin med ett rörelseresultat (EBITDA) som uppgick till 4,8 Mkr (1,1 Mkr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,0 Mkr (-2,1)

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 44,2% till 114,0 Mkr (79,0)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3,8 Mkr (2,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,3% (3,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 Mkr (3,2)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,8 Mkr (5,2)
 • Ingen utdelning föreslås

VD - kommentar

Vår försäljning under fjärde kvartalet har varit god för TagMaster delen och både CitySync och Balogh har nått positiva resultat.

Vi ser att vårt förändringsarbete inom CitySync, som nu i princip är färdigt, ger effekt och våra nya produkter började levereras under kvartalet med ett gott mottagande. Vår försäljning under kvartalet blev enligt plan och vi vill nu ytterligare öka takten.

Under kvartalet inleddes även ett turnaround arbete inom Balogh som syftar till att sänka både personalkostnader och övriga kostnader, minska bolagets produktflora samt förenkla affärsprocesserna. Kostnadsbesparingarna beräknas uppgå till ca 6 mkr på årsbasis och vi bedömer att arbetet ska vara färdigt till halvårsskiftet 2017. 

Vår Rail affär har varit god under kvartalet och produktleveranser har fortsatt för det stora railprojektet vi annonserade i slutet av 2015 samt för ytterligare ett mindre projekt. Leveranser kommer att fortgå, i något minskad takt, under 2017. Vi närmar oss slutfasen med utvecklingen av en ny RailTag, med 20 års livslängd, som ska användas i bägge dessa projekt men även för framtida andra projekt. Vi ser redan indikationer på att vi genom vårt förvärv av Balogh kommer kunna utöka vårt totala erbjudande till rail marknaden och att våra kompletterande produktsortiment mottas positivt av våra gemensamma kunder. Balogh har under slutet av kvartalet annonserat nya projekt för leverans under 2017.  Vi har redan påbörjat arbetet med att integrera våra sälj och utvecklingsresurser inom rail och räknar med att vårt sammanslagna erbjudande ska bidra positivt redan under andra delen av 2017.   

Vår Traffic affär har haft en stillastående utveckling under kvartalet dock så fortsätter marginalen att utvecklas positivt för våra viktiga produktgrupper. Den amerikanska marknaden har varit något lägre än planerat och Norden och vissa Europeiska marknader har fortsatt varit svaga. Vi kommer att fortsatt öka våra marknadsinsatser bl.a. genom deltagande på flera mässor under 2017 samt genom att nyrekrytera inom försäljning. Vi har under fjärde kvartalet påbörjat lanseringen av våra UHF produkter på den franska marknaden genom Baloghs försäljningskanaler och under början av 2017 avser vi låta våra olika lokala säljkårer sälja hela vårt produktsortiment dvs. både RFID och ANPR produkter. Vi ser att vi med tre hemmamarknader (Norden, UK, Frankrike) kan integrera och effektivisera vårt försäljningsarbete och vi kommer därför att bilda en EMEA försäljningsorganisation under början av 2017. Vi fortsätter även arbetet med att utveckla fler produkter inom både RFID och ANPR och flera av dessa kommer att lanseras redan under 2017.

Vårt kvartalsresultat på 5 Mkr (1,2) är ett klart godkänt resultat som vi kan glädjas över men vi har fortfarande arbete kvar att göra.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950,
jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar