Delårsrapport januari till juni 2017

Hög och lönsam tillväxt

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 145,0% till 50,5 Mkr (20,6)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) ökade under andra kvartalet med 206,1% till 5,2 Mkr (-4,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,3% (-23,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 Mkr (-5,2)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (-0,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 Mkr (-2,0)
 • TagMaster förvärvade CA Traffic Ltd i England från Hill & Smith Holdings PLC med tillträde den 27 april 2017. För en köpeskilling om ca 34 MSEK tar TagMaster över en verksamhet som omsätter ca 50 Mkr på årsbasis med ett positivt rörelseresultat
 • Den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 27 april avslutades framgångsrikt. Företrädesemissionen tecknades till cirka 199%

Första halvåret

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 104,6% till 92,6 Mkr (45,2)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 10,0 Mkr (-2,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,8% (-6,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 Mkr (-4,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (-0,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 Mkr (-2,2)

VD - kommentar 

Vår försäljning under andra kvartalet har varit tillfredställande med bra volymer för både Tagmaster och Balogh emedan CitySync fortfarande inte riktigt nått budget. Ca Traffic har under de 2 månader de konsoliderats någorlunda följt budget och genererat ett plusresultat för perioden.

Under kvartalet har vårt förändringsarbete inom Balogh fortsatt. Arbetet syftar till att sänka både personalkostnader och övriga kostnader, minska bolagets produktflora samt förenkla affärsprocesserna. Vi bedömer att arbetet ska vara färdigt under slutet av 2017 vilket är något senare än tidigare kommunicerat och förseningen beror till största delen på att arbetet med att minska produktfloran och att få igång en effektivare produktförsörjning tarvar ytterligare arbete. Förseningen beror även på att orderingången varit högre än förväntat vilket gör att vi utökar och anpassar förändringarna till en högre volym.     

CitySync har vunnit och påbörjat ett antal parkeringsprojekt med flera större internationella kunder och leveranser har påbörjats under slutet av kvartalet.  Vi ser en stark trend bla i Skandinavien att ANPR system blir en nyckelkomponent i framtidens parkeringssystem, där barriärer och biljettautomater försvinner.

CA Traffic kommer under tredje kvartalet att påbörja ett förändringsarbete som syftar till att göra affären mer skalbar och lönsammare även vid lägre försäljningsvolymer. Vi kommer att outsourca deras produktion/sammansättning samt flytta ANPR utvecklingen till samma lokaler som CitySync. Vi kommer även att förenkla produktutbudet och satsa mer på de nya och lönsammare produkterna.    

Vår Rail affär har varit god under kvartalet men vi ser framför oss en något lägre nivå för de kommande kvartalen. Vi närmar oss slutfasen rörande utvecklingen av en ny RailTag, med 20 års livslängd, som ska användas i existerande projekt men även för framtida andra projekt. Vi ser redan indikationer på att vi genom vårt förvärv av Balogh kommer kunna utöka vårt totala erbjudande till rail marknaden och att våra kompletterande produktsortiment mottas positivt av våra gemensamma kunder. Balogh har under kvartalet haft ett jämnt bra flöde av nya projekt för leverans under 2017 och 2018 och vi förväntar oss att volymerna håller i sig under resterande delen av 2017 då främst drivet av vårt nya, förenklade och uppgraderade, produktsortiment.   

Vår Traffic affär har haft en acceptabel volymutveckling under kvartalet med fortsatt positiv marginalutveckling. Den amerikanska marknaden har fortsatt bra och den indiska marknaden har varit stark inom produkter för vägtullslösningar. Vi har under kvartalet fortsatt lanseringen av våra UHF produkter på den franska marknaden genom Baloghs försäljningskanaler och under 2017 avser vi låta våra olika lokala säljkårer sälja hela vårt produktsortiment dvs. både RFID och ANPR produkter. Vi ser att vi med tre hemmamarknader (Norden, UK, Frankrike) kan integrera och effektivisera vårt försäljningsarbete och har därför under kvartalet bildat en EMEA försäljningsorganisation som ansvarar för hela regionen. Vi fortsätter även arbetet med att utveckla fler produkter inom både RFID och ANPR och flera av dessa kommer att lanseras redan under 2017.

Vårt rörelseresultat på 5,2 Mkr (-4,9) och vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 4,3 (-2,0) är ett godkänt resultat som vi kan glädjas över men vi har fortfarande arbete kvar att göra och det är värt att påpeka att variationen kan vara märkbar mellan kvartal då vår rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 8.30

CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh & CA Traffic, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar