Delårsrapport januari till september 2017

Pressmeddelande, Stockholm, 27 oktober 2017

Fortsatt lönsam tillväxt

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 57,2% till 45,0 Mkr (28,6)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) ökade under tredje kvartalet med 135,3% till 4,0 Mkr (1,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,0% (6,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 Mkr (-0,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (-0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 Mkr (1,0)

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 86,2% till 137,5 Mkr (73,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 14,1 Mkr (-1,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,2% (-1,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,5 Mkr (-4,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,05 (-0,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,8 Mkr (-1,2)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • TagMaster avser förvärva Magsys i Frankrike. Magsys omsätter ca 25 Mkr på årsbasis med ett positivt rörelseresultat och förvärvet förväntas kunna slutföras innan årets slut

VD - kommentar 

Vår försäljning under tredje kvartalet har präglats av semestermånaderna men med acceptabla volymer för TagMaster, Balogh och CitySync. Ca Traffic har under perioden märkt av det förändringsarbete som påbörjats efter övertagandet.

Under kvartalet har vårt förändringsarbete inom Balogh fortsatt och vi börjar se en förbättring rörande både volymer och resultat. Vi bedömer att arbetet ska vara färdigt under början på 2018 vilket är något senare än tidigare kommunicerat. Förändringsarbetet syftar till att sänka både personalkostnader och övriga kostnader, minska bolagets produktflora samt förenkla affärsprocesserna.

CitySync har vunnit och påbörjat ett antal parkeringsprojekt med flera större internationella kunder och leveranser har fortsatt under kvartalet.  Vi ser en stark trend bl.a. i Skandinavien att ANPR system blir en nyckelkomponent i framtidens parkeringssystem, ”free-flow parkering”, där barriärer och biljettautomater försvinner.

CA Traffic har under kvartalet påbörjat ett förändringsarbete som syftar till att göra affären mer skalbar och lönsammare även vid lägre försäljningsvolymer. Vi outsourcar produktionen/ sammansättningen och förenklar produktutbudet samt satsar mer på de nya och lönsammare produkterna som även bättre lämpar sig för exportmarknaderna. Vi har flyttat ANPR utvecklingen till samma lokaler som CitySync och får därigenom en bättre skalbarhet i vårt framtida utvecklingsarbete. Kvarvarande verksamhet kommer att flytta till mindre och modernare lokaler i Aylesbury. Vi bedömer att förändringsarbetet ska vara färdigt under andra kvartalet 2018.    

Vår Rail affär har varit något lägre under kvartalet och vi ser även framför oss en något lägre nivå för de kommande kvartalen. Vi kommer under fjärde kvartalet påbörja mindre leveranser av vår nya RailTag, med 20 års livslängd. Vi ser redan indikationer på att vi genom vårt förvärv av Balogh kommer kunna utöka vårt totala erbjudande till Rail marknaden och att våra kompletterande produktsortiment mottas positivt av våra gemensamma kunder. Balogh har under perioden haft ett något mindre flöde av nya projekt för leverans 2017 och 2018 men vi förväntar oss att volymerna ökar i början av 2018 då främst drivet av vårt nya, förenklade och uppgraderade, produktsortiment.   

Vår Traffic affär har haft en acceptabel volymutveckling under kvartalet med fortsatt positiv marginalutveckling. Den amerikanska marknaden har fortsatt bra och den indiska marknaden har varit stark inom produkter för vägtullslösningar. Vi utökar även takten rörande arbetet med att utveckla fler produkter inom både RFID och ANPR och flera av dessa kommer att lanseras redan under första halvan av 2018.

Vårt rörelseresultat på 4,0 Mkr (1,7) och vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 4,3 (1,0) är glädjande men vi har fortfarande arbete kvar att göra och det är värt att påpeka att variationen kan vara märkbar mellan kvartal då vår Rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh & CA Traffic, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com 

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se, www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar