Delårsrapport januari till september 2018

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 25 oktober, 2018

Framgångsrikt arbete med kostnadssänkningar

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 2,6% till 43,8 Mkr (45,0)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3,2 Mkr (4,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,3% (9,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (2,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 Mkr (4,3)
 • Via ett nybildat bolag förvärvas den 30 augusti alla tillgångar hänförliga till IoT specialisten Hikobs sensorprodukter, nätverkssystem och deras data- och insamlingsplattform samt relevant personal som är baserade i Grenoble (Frankrike). Köpeskillingen uppgick till cirka 1 M€ och finansieras via egna bankmedel.

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 10,2% till 151,5 Mkr (137,5)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 11,8 Mkr (14,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8% (10,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 Mkr (9,5)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,05)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 Mkr (15,8)

VD - kommentar 

Vår försäljning under kvartalet har präglats av semestermånaderna och av att vi tagit bort vissa produkt/tjänsteområden, med lägre marginaler, för att förenkla vår verksamhet. Tidigare gjorda neddragningar börjar ge resultat och visar sig i en lägre kostnadsnivå. Kassaflödet har påverkats negativt av utbetalningar på ca 4 MSEK hänförliga till tidigare annonserade personaldragningar.

Våra engelska verksamheter, CA Traffic och CitySync, börjar skörda frukterna av den pågående integrationen men har fortfarande en bit kvar för att nå upp till våra lönsamhetsmål. Kostnadsbesparingarna är i princip färdiga och vi arbetar vidare med att utöka våra sälj- och marknadsresurser.  

Våra franska verksamheter har under perioden visat tillfredställande momentum där Balogh fortsatt visar en bra utveckling. Personalminskningarna inom Balogh är i princip slutförda och vi har snart en önskvärd kostnadsnivå på organisationen som kan leverera bra lönsamhet även vid lägre försäljningsnivåer. Magsys har tagit flera projekt med CA Traffics lösningar på den franska marknaden och har även påbörjat introduktionen av CA Traffics managementsystem för trafiklösningar. Franska staten har ambitionen att öka anslagen för att främja cykeltrafik i städerna och Magsys och CA Traffic kommer tillsammans erbjuda lösningar och vara en del av denna spännande marknad. CitySyncs produkter har anpassats till franska marknaden och kan nu marknadsföras i full skala.    

Vårt förvärv av Hikob förstärker vår närvaro ytterligare, på den franska marknaden för Smarta städer, och deras IoT produkter är ett strategiskt viktigt komplement till både våra parkeringslösningar och till våra trafiklösningar. Hikob är en av pionjärerna av sensorprodukter för användning tillsammans med laddstationer, för elbilar, och man arbetar även med sensorer för miljö och väder. Vi ser framför oss att Hikobs produkter ska säljas av CA Traffic i UK, av TagMaster i Norden och att vissa av gruppens internationella säljkanaler kan börja sälja Hikobs produkter under 2019.      

I Frankrike har vi påbörjat rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser

TagMaster har haft ett kvartal i linje med förväntan, med hänsyn till att vår railförsäljning är lägre under 2018, med fortsatt mycket utvecklingsarbete kring våra nya produkter för vägtullslösningar som beräknas vara klara under Q4. Tagmaster fortsätter med lanseringen av CA Traffics, nu även av Hikobs, produkter på den nordiska marknader och på medellång sikt så ser vi en bra tillväxt på denna marknad.     

Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv men det är värt att påpeka att volymvariationen kan vara märkbar mellan kvartal och år då bl.a. vår Rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys & Hikob med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar