TagMaster AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Pressmeddelande, Kista den 8 maj, 2017 

Styrelsen i TagMaster AB (publ) (”TagMaster” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende nyemission av aktier i samband med Bolagets företrädesemission (”Erbjudandet”). Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.

I prospektet finns en proformaredovisning för att beskriva en hypotetisk situation till syfte att informera och belysa fakta med anledning av Erbjudandet och förvärvet av CA Traffic Ltd. Proformaresultaträkningen har upprättats som om förvärvet av CA Traffic Ltd, finansieringen av förvärvet och Erbjudandet genomfördes den 1 januari 2016, medan proformabalansräkningen har upprättats som om förvärvet av CA Traffic Ltd, finansieringen av förvärvet och Erbjudandet genomfördes den 31 december 2016.

Av denna proformaredovisning framgår att:

 • Koncernens nettoomsättning för helåret 2016 hade uppgått till 159 198 TSEK om förvärvet, finansieringen av förvärvet och Erbjudandet genomförts den 1 januari 2016.
 • Koncernens resultat för helåret 2016 hade uppgått till 861 TSEK om förvärvet, finansieringen av förvärvet och Erbjudandet genomförts den 1 januari 2016.
 • Koncernens eget kapital och skulder hade uppgått till 154 154 TSEK den 31 december 2016 om förvärvet, finansieringen av förvärvet och Erbjudandet genomförts den 31 december 2016.

Prospektet och anmälningssedel finns under anmälningsperioden att ladda ner från Bolagets hemsida www.tagmaster.com och på Aktieinvest FK ABs hemsida, www.aktieinvest.se.

Erbjudandet i sammandrag:

 • De som på avstämningsdagen den 8 maj 2017 är aktieägare i TagMaster äger företrädesrätt att för fem (5) aktier av serie B teckna en (1) ny aktie av serie B i TagMaster.
 • Teckningskurs: 1,10 SEK per nyemitterad aktie. Courtage utgår ej.
 • Bolaget tillförs genom Erbjudandet högst cirka 36,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till sammanlagt cirka 74 % av det totala emissionsbeloppet.

Viktiga datum:

 • Avstämningsdag: 8 maj 2017
 • Teckningstid: 9-24 maj 2017.
 • Handel med teckningsrätter: 9-22 maj 2017
 • Handel med betalda tecknade aktier: 9 maj-11 juni 2017

VIKTIG INFORMATION


Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i TagMaster. Prospektet avseende Erbjudandet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på TagMasters hemsida.

Varken Teckningsrätter eller aktier i TagMaster har registrerats eller kommer att registrerats enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong eller Kanada eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Prospektet får följaktligen inte distribueras i eller till sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Följaktligen får Teckningsrätter inte direkt eller indirekt, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com  

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 17:45 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium Nordic AB.  www.tagmaster.com 

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. telefon + 4684638300 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar