TagMaster AB (publ): TagMasters företrädesemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande Stockhom, 30 maj 2017 

TagMaster AB (publ) har framgångsrikt avslutat den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som godkändes av årsstämman den 27 april 2017. Företrädesemissionen tecknades till cirka 199 procent.

I Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 24 maj 2017, tecknades 33 097 396 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 33 579 298 aktier utan stöd av företrädesrätt. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjordes den 8 maj 2017. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 30 maj 2017. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Företrädesemissionen tillför TagMaster cirka 37 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier av serie B i TagMaster med 33 564 878 aktier. Efter Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 10 069 463,45 SEK fördelat på 201 389 269 aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 12 juni 2017, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.se

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 08.30 CET.


Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh & CA Traffic, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium Nordic AB. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser. Se vidare www.tagmaster.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i TagMaster. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se, www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar