TargetEveryone publicerar årsredovisning 2017 med information om avvikelse mellan bokslutskommuniké och årsredovisning

Den 13 februari kommunicerade Bolaget via ett pressmeddelande bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen för år 2017 kommer att avvika från den tidigare lämnade bokslutskommunikén och skiljer sig på så sätt att i moderbolaget har en nedskrivning av aktier i dotterbolag genomförts med 13 miljoner SEK. Skälet till det är att dotterbolaget har en produkt som successivt kommer att fasas ut i samband med att Bolagets nya produkt lanseras. Dessutom har en nedskrivning skett av en internfakturering med 4 miljoner SEK avseende management fee. Koncernen är oförändrad.

Stockholm 2018-03-29

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.
www.targeteveryone.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Om oss

TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com