Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 8 december 2017 beslutades bland annat att:

  • ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2016/2017
  • antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha en revisor
  • arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor
  • omvälja Per Jansson till ny styrelseordförande samt att omvälja de tre ordinarie styrelseledamöterna Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Olof Johansson
  • omvälja KPMG AB till revisor
  • genomföra en emission av både A- och B-aktier med företräde för nuvarande aktieägare 1:8, dvs. 1 ny på 8 gamla, 1:8 innebär högst 496 789 A-aktier och högst 10 263 864 B-aktier, en teckningsrätt ger rätt att teckna en aktie.
    • o   det antecknas särskilt att tiden för teckning justerats och att teckning av aktierna ska ske från och med den 19 december 2017 till och med den 5 januari 2018, att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 15 december 2017, att sista dagen att erhålla teckningsrätter är den 13 december 2017
    • genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till bolagets tre heltidsanställda

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, huvudsakligen överensstämmande med de förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Efter det att resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens förslag - att de balanserade vinstmedlen ska överföras i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Jansson, Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Olof Johansson. Till styrelsens ordförande valdes Per Jansson.

Till revisor omvaldes KPMG AB.

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. 

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 31 mars 2018. Med de tre största ägarna avses här de tre största aktieägarna per den 31 mars 2018. Största aktieägaren ska utse valberedningens ordförande.

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 31 mars 2018 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Årsstämman beslutade om en företrädesemission innebärande att öka Bolagets aktiekapital med högst 645 639,18 kronor genom emission av högst 496 789 A-aktier och högst 10 263 864 B-aktier. Bolagets på avstämningsdagen registrerade aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag de förut äger. Företrädesrätten innebär att 8 befintliga A-aktier ger rätt att teckna 1 ny A-aktie och att 8 befintliga B-aktier ger rätt att teckna 1 ny B-aktie. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan få full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till Emissionsgaranten i förhållande till det garanterade beloppet. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 15 december 2017. För varje ny A-aktie ska 1,30 kronor betalas kontant och för varje ny B-aktie ska likaså 1,30 kronor betalas kontant. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 19 december 2017 till och med den 5 januari 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till det konto som Bolaget anger. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant till av Bolaget angivet konto senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och tiden för betalning. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som hålls efter emissionsbeslutet.

Årsstämman beslutade om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2017/2021)  genom en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 1 000 000 nya B-aktier i Bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna teckningsoptionerna endast tillkomma Bolagets verkställande direktör, Fredrik Weschke, pers.nr. 810404-4873, och Bolagets övriga två anställda Nicklas Bonander, pers.nr. 680607-5773, och Rakesh Koppram, pers.nr. 860727-3078. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och utfärdandet av teckningsoptioner är att skapa ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos de anställda som överensstämmer med aktieägarnas intressen. Ett sådant ägarengagemang förväntas öka de anställdas intresse för Bolagets verksamhet och resultat samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsens bedömning är därför att incitamentsprogrammet kommer att få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling och att det är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den  22 december 2017 genom samtidig kontant betalning till det bankkonto Bolaget anger. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Teckningsoptionerna ska tecknas till en marknadsmässig premie om 0,13 kronor per teckningsoption, vilken beräknats genom en oberoende värdering enligt vedertagna principer, i detta fall med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Bolagets verkställande direktör ska erbjudas högst 600 000 teckningsoptioner, och de övriga två anställda ska erbjudas högst 400 000 teckningsoptioner med lika rätt. Bolagets verkställande direktör är därmed garanterad att få teckna 600 000 teckningsoptioner och övriga anställda är garanterade att få teckna 200 000 teckningsoptioner vardera. Erbjudna teckningsoptioner som inte önskas tecknas av den med garanterad tilldelning får inte tecknas av annan deltagare i incitamentsprogrammet, utan förfaller. Förvärv av teckningsoptioner förutsätter att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast anställd i Bolaget och inte har sagt upp sig eller har blivit uppsagd, samt att denne samtidigt med förvärvet ingår ett särskilt avtal med Bolaget som dels ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje man) rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller vissa teckningsoptioner i händelse av att den anställdes anställning i Bolaget upphör, mot vederlag motsvarande det lägsta av då gällande marknadsvärde för aktuella teckningsoptioner och vad den anställde betalat för teckningsoptionerna i fråga (anskaffningsvärdet), dels ger Bolaget (eller av Bolaget anvisad tredje man) förköpsrätt (men inte skyldighet), mot vederlag motsvarande då gällande marknadsvärde. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny B-aktie i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning som kan komma att ske enligt de hos Bolagsverket registrerade optionsvillkor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske från och med den 8 september 2021 till och med den 8 december 2021. Teckning av nya aktier sker mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 200 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för Bolagets aktie på AktieTorget under perioden 29 augusti 2017 – 11 september 2017, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Om samtliga teckningsoptioner enligt detta förslag utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att kunna öka med högst 60 000 kronor, dock med förbehåll för den omräkning som kan komma att ske enligt optionsvillkoren. Aktie som tillkommit genom teckning efter utnyttjande av teckningsoptionsrätt medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller efter att det att teckning verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar teckning till, den betalning som ska erläggas per aktie vid teckning samt tidpunkten för teckning, kan komma att räknas om och justeras i enlighet med optionsvillkoren.

Samtliga av årsstämmans beslut fattades med nödvändig majoritet och det antecknas särskilt att beslutet om Incitamentsprogram 2017/2021 fattades enhälligt, dvs. i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, extern verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69                                                                                   

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i  Chalmers Teknikpark Göteborg. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar