Bokslutskommuniké Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Fjärde kvartalet juni - augusti 2017

Koncernen

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till – kSEK

Resultat före skatt  -1 588 kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till - kSEK

Resultat före skatt  -1 477 kSEK  

Perioden september 2016 - augusti 2017

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden september 2016- augusti 2017 uppgick till - kSEK
  • Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 9 kSEK
  • Resultat före skatt -6 235 kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 16 427 kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 6 619 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden september 2016- augusti 2017 uppgick till - kSEK
  • Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 9 kSEK
  • Resultat före skatt -5 409 kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 40 839 kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 6 482 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Intäkterna avser bidrag från EU-kommissionen i projektet 2GBIOPIC, utbetalningen av EU-medel har periodiserats i relation till upparbetade kostnader. Resultat efter skatt för koncernen för helåret 2016/2017 uppgick till - 6 235 kSEK eller -0,07 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 augusti 2017 var 3 974 310 A-aktier och 82 110 913 B-aktier, totalt 86 085 223 aktier.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/2017.

VD-kommentar

”Utvärderingen i full skala var ett stort steg för Taurus och vi ser fram emot vidare arbete tillsammans med Quad County Corn Processors och Syngenta för kommersiell implementering av XyloFerm® i Cellerate™-processen”

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Utvärdering i industriell skala hos Quad County Corn Processors färdigställd

Våren/sommaren 2017 planerades och genomfördes en utvärdering av XyloFerm i industriell skala (ca 1,5 miljoner liter per fermentor) i Quad County Corn Processors etanolfabrik i Galva, Iowa. Substratet var s.k. stillage (drank) från Cellerate™-processen vars syfte är att extrahera etanol ur majskärnans fiberkomponent. Försöken färdigställdes i augusti månad och resultaten visade att XyloFerm framgångsrikt omvandlar både C6-socker och xylos till etanol under industriella förhållanden.

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, Kanada, producerade och levererade sammalagt 18 ton av XyloFerm i stabiliserad flytande form till fabriken i Galva, vilket gav tillfälle att utvärdera produktionsprocessen i full skala där några områden för optimering identifierades.

Energimyndighetsprojekt

Taurus Energy  har under perioden ansökt om medel från Energimyndigheten för ett projekt inriktat på processekonomi. Beslut förväntas runt årsskiftet 2017/2018.

Diskussioner med enzymleverantörer

Taurus har inlett diskussioner med ledande enzymleverantörer för att kunna hjälpa potentiella användare av XyloFerm med optimala enzymformuleringar att använda i kombination med XyloFerm. Då enzym och jäst är vitala delar av processen bör närmare samarbete mellan jäst- och enzymleverantörer gynna samtliga aktörer.

Brasilien

Det brasilianska teknologicenter som Taurus Energy samarbetar med har skurit ner på sitt program för andra generationens etanolproduktion. I skenet av detta, den höga regulatoriska tröskeln för modifierade organismer i Brasilien, samt bolagets nuvarande fokus på 1,5G-marknaden har Taurus Energy beslutat att i nuläget inte förnya utvärderingsavtalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

FDA/AAFCO

Taurus mottog den 13 oktober kommunikation från FDA (US Food and Drug Administration) om den ansökan för marknadsgodkännande som registrerades i december 2015, med krav på kompletterande data och förtydliganden. Taurus kommer att tillsammans med bolagets regulatoriske konsult Dr. David Glass utarbeta en plan för att producera efterfrågad data och besvara de frågor som ställts.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning finns tillgänglig på Aktietorgets hemsida nedanstående datum. Årsstämma äger rum i Göteborg den 8 december 2017.

Årsredovisning 2016/2017                     10 november 2017

Årsstämma                                              8 december 2017

Kvartalsredogörelse första kvartalet      19 januari 2018.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar