Information gällande patentansökan US15/305,480 (XyloFerm)

Amerkanska patentverket (USPTO) har på sin hemsida noterat att en s.k. Final Rejection för patentansökan US15/305,480 (XyloFerm) har skickats till Taurus Energy AB. Namnet till trots rör det sig inte om något slutligt avslag för ansökan.

Föreläggandet från USPTO meddelar att patentkraven rörande de specifika stammar som listas i ansökan är klara att godkännas, vilket är goda nyheter, men att invändningar finns kvar mot patentkraven rörande metoden för att skapa denna sorts stammar. Taurus behöver inkomma med kompletterande data till USPTO den 2 April 2019, alternativt den 2 Juli 2019 mot förlängningsavgift, för att behålla metodkraven i den aktuella ansökan. Taurus har även alternativet att efter detta dela upp ansökan för att fortsätta söka skydd för metoden i separat patentansökan. Bolagets mål är att erhålla ett så brett skydd som möjligt för både produkt och metod.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Taurus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2019 kl. 13:00.

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera

Dokument & länkar