Kvartalsredogörelse Q1 Taurus Energy AB (publ)

Första kvartalet september - november 2017

Koncernen

 • Nettoomsättning för första kvartalet 2017 uppgick till – kSEK
  • Resultat före skatt, -1 484 kSEK 
  • Summa eget kapital uppgick till 14 943 kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 5 210 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

 • Nettoomsättning för första kvartalet 2017 uppgick till - kSEK
  • Resultat före skatt -1 370 kSEK 
  • Summa eget kapital uppgick till 39 469 kSEK vid periodens slut.
 • Likvida medel uppgick till  5 054 kSEK kSEK vid periodens slut.

Resultat och antal aktier

Resultat för koncernen för första kvartalet 2017/2018 uppgick före skatt till -1 484 kSEK eller -0,02 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 30 november 2017 var 3 974 310 A-aktier och 82 110 913 B-aktier, totalt 86 085 223 aktier.

VD-kommentar

” Vi arbetar vidare mot vårt mål att skapa en helhetslösning för 1,5G-marknaden och ser fram emot nya spännande samarbeten som vi tror kommer stärka vår position ytterligare.”

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

AAFCO/FDA

Taurus arbetar i nuläget med att producera kompletterande data för att svara på granskarens frågor, samt med att formulera ett s.k. White Paper för produkten XyloFerm®. Bolagets målsättning är att skicka svaren under första kvartalet 2018. Den begränsande faktorn är en del tidskrävande experimentellt arbete men utöver det anser sig Bolaget ha bra svar och förtydliganden redo för sammanställning till FDA.

Samarbete med enzymleverantörer

Bolaget har tecknat utvärderingsavtal med en ledande leverantör av enzym och kommer under början av 2018 inleda experiment för att undersöka samverkan mellan olika typer av enzym och XyloFerm® i 1,5G-substrat.

Energimyndighetsprojekt

Den ansökan Bolaget skickade till Energimyndigeten för finansiering av utvecklingprojekt riktat mot förbättrad processekonomi avslogs med motiveringen att projektet ansågs passa bättre i programmet Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus från samma myndighet.

Om möjlighet ges att söka anslag för projektet inom det föreslagna programmet under 2018 kommer Bolaget att göra detta. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Företrädesemission 

Taurus Energy AB genomförde under perioden en företrädesemission med teckningstid 19 dec 2017 – 12 jan 2018 som tecknades till  8 568 943,50 kr motsvarande 61 % av emissionsvolymen. Emissionen tillför bolaget ca 7,6 MSEK efter emissionskostnader och garantiersättning. 

Optionsprogram

Vid bolagsstämma i Taurus Energy AB den 8 december i Göteborg beslutades att emittera högst en miljon teckningsoptioner till bolagets forskare och verkställande direktör. Samtliga optioner i programmet har tecknats, varav verkställande direktören har tecknat 600 000 optioner och bolagets två heltidsantällda forskare har tecknat 400 000 optioner. Forskarnas 400 000 optioner har betalats av bolaget.

Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 3,28 kr. Optionerna har en period om 4 år och priset är 0,13 kr per option. Aktiekapitalet kommer vid fullt nyttjande av optionerna öka med 60 000 kr.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle

Datum för nästa rapporttillfälle är den 20 april 2017.

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69 

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Om oss

Att marknadsföra och sälja licensrättigheter utav internationellt patenterade mikrobiologiska processer för produktion av etanol huvudsakligen lignocellulosa.

Prenumerera