TC Connect AB bokslutskommuniké april – december 2017

Report this content

TC Connect AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2017.

 Kommentarer till fjärde kvartalet och delårsperioden:

Fjärde kvartalet:                  

 •  Nettoomsättningen uppgick till 49 021 tkr.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 580 tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -720 tkr.
 •  Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 kr.
 •  Koncernen bildades den 1 april 2017, varför några jämförelsetal inte lämnas.
 •  Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för innevarande räkenskapsår.

Delårsperioden 1 april – 31 december 2017                    

 •  Nettoomsättningen uppgick till 116 373 tkr.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 926 tkr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -874 tkr.
 •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,36 kr.
 •  Koncernen bildades 31 mars 2017, genom förvärvet av TC Connect AS och dess helägda dotterbolag TC Connect Sweden AB. Total köpeskilling uppgick till 45 000 tkr.
 •  Per 1 augusti 2017 har AW Technic AB förvärvats för en köpeskilling om 13 000 tkr. För närmre upplysningar avseende rörelseförvärv hänvisas till not 2 i rapporten.

Väsentliga händelser under kvartalet 

 •  TC Connect i Norge erhåller den första ordern till Johan Castberg fältet, ett av världens största oljefält under uppbyggnad. Ordern, som är ett första avrop från ett ramavtal med Statoil, innehåller kommunikationsutrustning för ca 6,0 MSEK. Kvartalet präglas dessutom av internt arbete med omstrukturering, avveckling av kontor och personal samt effektivisering av säljprocessen.
 •  AW Technic driftsätter avancerade säkerhetssystem i Frankfurt åt Keppel Data Centers och till Spotify’s huvudkontor i Stockholm. Ny order tecknas med Citigroup i Frankfurt för leverans Q1 2017. Två mycket erfarna medarbetare anställs för att klara av den snabba expansionen och höja effektiviteten i hela värdekedjan.
 •  TC Connect i Sverige hade fortsatt en god orderingång under kvartalet med strategiska affärer avseende inomhustäckning åt statliga myndigheter. Ytterligare leveranser av repeaterlösning till kraftbolag i Norrland genomfördes framgångsrikt.

Händelser efter rapportperiodens slut 

 •  TC Connect i Norge får en beställning på 4,6 MSEK från Statoil till Johan Sverdrup fältet, för uppgradering av kommunikationssystemet, vilket är ett avrop på inneliggande ramavtal.
 •  TC Connect i Sverige tecknar en strategiskt viktig uppstartsorder med ett myndighetsverk avseende radiokommunikation.

  

VD har ordet

TC Connect AB bildades den 1 april genom att dotterbolagen TC Connect Norge och TC Connect Sverige införlivades i den nya koncernen. Under andra kvartalet genomfördes en ägarspridning och bolaget noterades på Nasdaq First North den 9 juni.

Vid nyemissionen tillfördes 23,0 MSEK, innan nyemissionskostnader.

Under juli/augusti genomfördes två förvärv, RA Kommunikationsteknik som integrerades i TC Connect Sverige och Access World Technic som skapade ett nytt affärsområde inom avancerade säkerhetssystem. Båda förvärven har varit mycket lyckosamma, RA Kom har tillfört nya kunder och kompetens inom inomhustäckning. AW Technic har under året tecknat viktiga internationella uppdrag och mer än dubblat omsättningen med god lönsamhet.

Under andra halvåret visade den ekonomiska utvecklingen för koncernen negativa avvikelser gentemot våra planer och styrelsen bestämde sig för relativt omfattande åtgärder. Problemen uppstod främst i det Norska dotterbolaget med överdimensionerade stabsfunktioner, konsultkostnader och uppbyggnad av en organisation för fortsatt tillväxt, medan marknaden främst inom oil & gas visade en svag utveckling.

Ett kostnadsreduceringsprogram genomfördes med ca 7 MSEK i identifierade kostnadssänkningar. Programmet som genomfördes successivt eftersom pågående projekt måste slutföras, innehöll uppsägningar, stängda regionkontor, avvecklade projekt och reducerad overhead.

En ny ledning tillsattes där jag som tidigare ordförande utsågs till VD och en erfaren CFO rekryterades i Kjell-Åke Jägenstedt.

En delvis ny strategi fastställdes där dotterbolagen skulle leva mer fristående i sin utveckling och koncernledningen minimeras. Nya Verkställande Direktörer i både Norge och Sverige tillsattes genom internrekrytering.

Kvartal 4 följer plan i dotterbolagen även om det finansiella resultatet ännu inte är tillfredsställande. En nystart med fokuserade försäljningsinsatser, högre effektivitet och kostnadsbesparingar ger en stabilare plattform för fortsatt utveckling under 2018. Resultatet under kvartalet uppgick till 0,6 MSEK på EBITDA vilket är belastat med ca 3,0 MSEK i engångskostnader.

Resultatet för 2017 april-december når inte upp till koncernens långsiktiga mål på 10% tillväxt och 10% EBITA marginal. Omsättningen uppgick till 116,4 MSEK och EBITDA blev 2,9 MSEK.För att lyfta den organiska tillväxten och resultatnivån i koncernen har ett antal åtgärder genomförts och jag känner stark tilltro till en bättre måluppfyllelse 2018.

Norge har med en ny ledning förstärkt fokus på försäljning och kunder samt reducerat kostnader för genomslag successivt under 2018. Diginet, bolagets egna Tetra nätverk, utvecklades väl med nya produkter och mobila lösningar under utveckling. En viktig affär under december var en stor order från Johan Castberg konsortiet där vi skall leverera kommunikationssystem till en flytande borrplattform i det nya oljefältet i norra Norge.

TC Connect Sverige har med ny ledning och marknadsfokus levererat i linje med en ambitiös plan, både omsättning och resultat var tillfredsställande. Viktiga affärer tecknades i kvartal 4 med statliga myndigheter avseende inomhustäckning.

AW Technic har utvecklats mycket väl med leverans av ett antal stora projekt i Europa till multinationella företag och skapat en helt ny bas för fortsatt utveckling. Tillväxten är mer än 100% och framtiden ser lovande ut. Två viktiga affärer som tecknades under slutet av 2017 var övervaknings- och inpasseringssystem till Spotify och Keppel data centers i Tyskland.

Koncernstrategin som fastlades under det fjärde kvartalet utgår ifrån tre huvudområden; organisk tillväxt – utveckling av lönsamheten – förvärvsdriven tillväxt.

Marknaden inom avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation visar på en stark tillväxt i efterfrågan med behov av nya säkerhetslösningar och utveckling av ny teknik. Genom att leverera hög kvalitet och funktion till krävande kunder i denna marknadssituation skapar vi förutsättningar för organisk tillväxt.

Utveckling av lönsamheten sker i varje bolag med enkla effektiva processer och en starkt decentraliserad affärsmodell som ledstjärna.

Vi har dessutom varit aktiva med analys av möjliga förvärv som möter våra grundläggande kriterier, stabil historia, nära kundrelationer, hög tekniknivå, lönsam tillväxt och en affärsorienterad ledning. Vår huvudmarknad inkluderar företag som arbetar med avancerade säkerhetssystem och säker överföring av tal och data. För att kunna vara tillräckligt aktiv i den konsolidering som pågår i säkerhets-marknaden, kommer bolaget att behöva ytterligare finansiering i form av krediter från banker och fonder, alternativt olika former av emissioner.

Aktiemarknaden

Den 9 juni noterades aktien på First North till kursen 20 kr per aktie. Den sista december 2017 var aktiekursen ca 28 kr, dvs en uppgång med drygt 40%.

Aktiens handel har varit begränsad i volym då huvudägaren TPE som äger 66% har tecknat avtal om att inte sälja sina aktier inom 12 månader. Det är dock glädjande att notera att vi nu har mer än 850 aktieägare och att intresset från många ägare är stort.

Framtid

Vi arbetar på en expanderande marknad, vi har starka teknikorienterade företag i portföljen, nära och långvariga kundrelationer, duktiga ledare som kan leverera både tillväxt och god lönsamhet.

Vi ser möjligheter till organisk tillväxt, en högre lönsamhet och ytterligare förvärv under 2018.
 
- Ole Oftedal, VD och koncernchef TC Connect AB
 
 

Om TC Connect  
TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och stora erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.     

För ytterligare frågor vänligen kontakta:  
Ole Oftedal, CEO 
+ 46 70 592 75 99 
ole.oftedal@tcconnect.se    
 
 
Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Mars 2018 kl. 08.30 CET.