KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SONG NETWORKS HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Song Networks Holding AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 14.00 måndagen den 6 december 2004 på bolagets kontor Gustav III:s Boulevard 18, Solna.

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 26 november 2004, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 12.00 måndagen den 29 november 2004 under adress: Song Networks Holding AB, att. Lena Ekedahl, Box 712, 169 27 Solna eller per telefax 08-56 310 101. Därvid skall också anges antalet biträden (högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 26 november 2004 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av minst en justeringsman. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Val av styrelse. 8. Fastställande av styrelsearvode. 9. Bemyndigande för styrelsen att avyttra en större del av Song Networks Holding AB:s dotterföretag till andra bolag inom TDC-koncernen. 10. Stämmans avslutande. BESLUTSFÖRSLAG TDC A/S, som äger mer än 90 procent av aktierna i Song Networks Holding AB, har begärt att extra bolagsstämma skall sammankallas och underrättat styrelsen om att följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman. VAL AV STYRELSE OCH ARVODE TILL STYRELSE (PUNKTERNA 7 OCH 8) Antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleanter. Omval av Kjell Nilsson och nyval av Kim Frimer, President TDC Solutions, Martin Lippert, Executive Vice President TDC Business samt Jesper Helmuth Larsen, Chief Financial Officer TDC Solutions. Det överlåts till styrelsen själv att besluta om fördelningen av styrelsearvodet för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT AVYTTRA EN STÖRRE DEL AV SONG NETWORKS HOLDING AB:S DOTTERFÖRETAG TILL ANDRA BOLAG INOM TDC-KONCERNEN (PUNKT 9) Bolagsstämman godkänner att styrelsen för Song Networks Holding AB berättigas och bemyndigas att, efter eget godtycke och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, för skäligt marknadsvärde avyttra en större del av bolagets dotterföretag till andra bolag inom TDC-koncernen. Syftet med detta mandat är att möjliggöra den avsedda integrationen av Song Networks-koncernen i affärsområdet TDC Solutions inom TDC-koncernen. Stockholm november 2004 Song Networks Holding AB (publ) Styrelsen

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar