Kallelse till extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ)

Aktieägarna i Song Networks Holding AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 14.00 torsdagen den 13 januari 2005 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Hamngatan 2, Stockholm.

ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per måndagen den 3 januari 2005, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 12.00 fredagen den 7 januari 2005 under adress: Song Networks Holding AB, att. Lena Ekedahl, Box 712, 169 27 Solna eller per telefax 08-56 310 101. Därvid skall också anges antalet biträden (högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 3 januari 2005 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av minst en justeringsman. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. 8. Stämmans avslutande. BESLUTSFÖRSLAG Ändring av bolagsordningen (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att bolagets firma ändras från Song Networks Holding AB till TDC Song Holding AB. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 2 i bolagsordningen innebärande att styrelsens säte ändras från Stockholms kommun till Solna kommun. Stockholm december 2004 Song Networks Holding AB (publ) Styrelsen

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar