Kommuniké från extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ) den 6 december 2004

Vid dagens extra bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ) fattades bland annat följande beslut: · Styrelsen valdes enligt förslag i kallelsen: Omval av Kjell Nilsson och nyval av Kim Frimer (President TDC Solutions), Martin Lippert (Executive Vice President TDC Business) samt Jesper Helmuth Larsen (Chief Financial Officer TDC Solutions). Det beslutades att överlåta till styrelsen själv att besluta om fördelningen av styrelsearvodet för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. · Beslöts i enlighet med förslag i kallelsen att berättiga och bemyndiga styrelsen att, efter eget godtycke och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, för skäligt marknadsvärde avyttra en större del av bolagets dotterföretag till andra bolag inom TDC-koncernen. Vid konstituerande styrelsesammanträde utsågs Kim Frimer till styrelsens ordförande.

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882