Ny sista dag för begäran om konvertering av konvertibla skuldebrev i Song Networks Holding AB (publ)

Styrelsen i Song Networks Holding AB (publ) fastställer en ny sista dag för begäran om konvertering av konvertibla skuldebrev 2002/2007 samt utnyttjande av optionsrätter 2001/2004:2.

Den 28 september 2004 offentliggjorde TDC A/S (”TDC”) ett erbjudande om förvärv av samtliga aktier i och konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks Holding AB (”Song”). Den 1 november 2004 offentliggjorde TDC att TDC uppnått ett ägande motsvarande 97,2 procent av samtliga aktier i Song efter full utspädning. TDC offentliggjorde samtidigt att TDC har för avsikt att, enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Song. Sådan tvångsinlösen omfattar inte konvertibla skuldebrev 2002/2007 (”konvertibler”) eller optionsrätter 2001/2004:2 (”optionsrätter”) utgivna av Song. I enlighet med villkoren för konvertiblerna respektive optionsrätterna åligger det Song att – efter ett offentliggörande av avsikten att påkalla tvångsinlösen – fastställa en ny sista dag för begäran om konvertering av konvertiblerna respektive utnyttjande av optionsrätterna. Styrelsen för Song har beslutat att den sista dagen under vilken begäran om konvertering av konvertiblerna respektive utnyttjande av optionsrätterna kan framställas skall vara den 31 december 2004. Konvertering av konvertibler eller utnyttjande av optionsrätter får därefter inte längre påkallas. Innehavare av konvertibler äger rätt att senast den 31 december 2004 begära omedelbar betalning av konvertiblernas nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta. För det fall sådan begäran inte framställs av konvertibelinnehavaren senast den 31 december 2004 kvarstår konvertibellånet (dock utan rätt till konvertering) och förfaller till betalning den 30 december 2007. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Lena Ekedahl, bolagsjurist Tel: +46 (0) 8 5631 03 05 Mobil: 46 (0) 701 81 03 05 E-post: lena.ekedahl@songnetworks.net Song Networks presstjänst Tobias Gyhlénius Tel: +46 (0) 8 5631 05 27 Mobil: 46 (0) 701 81 05 27 E-post: tobias.gyhlenius@songnetworks.se

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar