Bolagsstämma i Tele1 Europe Holding AB (publ.)

Bolagsstämma i Tele1 Europe Holding AB (publ.) Vid ordinarie bolagsstämma i Tele1 Europe Holding AB (publ) i dag beslutade aktieägarna om följande frågor. Fastställande av årsredovisning mm Bolagsstämman fastställde de årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1999. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utgå samt att den ansamlade förlusten om 60 698 547 kronor skulle överföras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1999. Styrelseändringar Till ny ordinarie ledamot av styrelsen utsågs vid dagens bolagsstämma Lars Grönberg. Lars Grönberg ersätter Niclas Handfast som avgick ur styrelsen vid dagens stämma. Lars Grönberg är styrelseledamot i ett flertal telekom- och Internetbolag och har operationell erfarenhet från övriga nordiska länder, Europa , Kina och USA. Mellan 1998 och 2000 var Lars Grönberg VD för Intrum Justitia. Under perioden 1996-1998 var han vice VD för TeleDenmark, där han ansvarade för all internationell verksamhet, inklusive Telenordia, Belgacom and Talkline. Från 1993 till 1996 var Lars Grönberg vice VD för Kinnevik, med ansvar för telekom-verksamheten, inklusive Netcom, Tele2 och Comviq. Före 1993 innehade Lars Grönberg ledningspositioner inom Procordia Group och Rank Xerox. Lars Grönberg innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bolagsstämman omvalde Tommy Ekström, Lennart Lübeck, Paul Salem, Viesturs Vucins, Lars Windfeldt och Craig Young. Revisorsval Vid stämman utsågs Ernst & Young, för tiden intill ordinarie bolagsstämma 2004. Till huvudansvarig utsågs den auktoriserade revisorn Johan Kaijser. Ändring av bolagsordningen samt firmaändring Bolagsstämman beslöt, med anledning av att samtliga innehavare av preferensaktier konverterat dessa till stamaktier i samband med börsintroduktionen i mars, att ta bort samtliga bestämmelser i bolagsordningen avseende preferensaktier. Vidare beslutades att bolagets firma skulle ändras till Tele1 Europe Holding AB utan förkortningen (publ). Uppgift om att bolaget är publikt ges istället som ett tillägg i bolagsordningen. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 10.000.000 aktier på vardera nominellt 0,05 kronor, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 500.000 kronor. Emission skall kunna genomföras genom apportemission riktad till ägare av målbolag i samband med eventuella företagsförvärv samt genom riktad nyemission till den internationella kapitalmarknaden för att tillgodose bolagets kapitalbehov. Godkännande av dotterbolags överlåtelse av teckningsoptioner I enlighet med reglerna i lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m. ("Leolagen"), godkände bolagsstämman att bolagets finska dotterbolag, Tele1 Europe in Finland, OY, vilket innehar totalt 5.843.960 optionsrätter till nyteckning, efter beslut av bolagsstämma i detta bolag överlåter dessa optionsrätter till nyteckning i enlighet med villkoren i de s.k. personaloptioner som utfärdats av bolagets norska, finska och danska dotterbolag till anställda och ledande befattningshavare i dessa länder. Överlåtelsen till de anställda skall, i enlighet med ingångna optionsavtal ske utan erläggande av köpeskilling. Punkterna 13 och 14 i dagordningen utgick på styrelsens begäran ur protokollet. För mer information kontakta Tele1 Europe Holding AB - Investor Relations Cecilia Johansson Telefon: +46 8-56 31 0219, Mobil +46 701 81 0219 E-post: cecilia.johansson@tele1europe.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe Holding AB är en snabbväxande data- och telekommunikationsoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda hel nordiska data- och telekommunikationsoperatör som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Bolaget bygger för närvarande i de nio största städerna i Norden, Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Århus, Ålborg, Oslo, Bergen och Helsingfors, och kompletterar i flera städer med DSL teknik.Tele1 Europe planerar att bygga lokala fiber nät, via fiber eller DSL teknik, i ytterligare 79 städer, runt om i de fyra Nordiska länderna. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internet motorvägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabit per sekund. Mer information finns på bolagets hemsida, www.tele1europe.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00920/bit0002.pdf

Dokument & länkar