Tele1 Europe Holding ABs Resultat för 1:a kvartalet, 2000

Tele1 Europe Holding ABs Resultat för 1:a kvartalet, 2000 Stockholm den 15 maj 2000 - Tele1 Europe Holding AB ("Bolaget") (Stockholms Börsen: TEUR, NASDAQ: TEUR), den snabbväxande nordiska leverantören av bredbandstjänster, presenterar idag resultatet för 1:a kvartalet, 2000. I en kommentar till resultatet säger Ivar Strömberg, Bolagets koncernchef: "Utvecklingen under första kvartalet är imponerande. Vi åstadkom hög tillväxt både i omsättning och i vår företagskundbas, och bruttomarginalen före avskrivningar fortsatte att förbättras. Utbyggnaden av det lokala fibernätet gick snabbare än planerat under kvartalet. I mars genomförde vi en lyckad börsintroduktion, vilken gav bolaget ett kapitaltillskott på över 4,55 miljarder SEK, för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av vårt Nordiska bredbandsnät." Ekonomisk översikt: * Omsättningen under första kvartalet steg till 166,4 MSEK, en ökning med 67 % jämfört med omsättningen fjärde kvartalet 1999 och med 395 % jämfört med samma period förra året. * Bruttomarginalen före avskrivningar var 33% för första kvartalet, en ökning med 315 baspunkter jämfört med fjärde kvartalet. * Intäkterna från företagskunder steg med 128 % under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. * Antalet företagskunder ökade med 1 818 stycken till 9 284 totalt och antalet direktanslutna kunder steg med 509 till 1 495 totalt under kvartalet. * Stark tillväxt i intäkter från data- och internettjänster, 57 % av den organiska tillväxten i första kvartalet. * Fakturerade minuter ökade med 77 % till 489 miljoner under första kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet 1999. *Bolaget emitterade 28,3 miljoner nya aktier i samband med börsintroduktionen, vilket gav över 4,55 miljarder SEK, exklusive övertilldelningsoptionen, vilken utnyttjades i april. Verksamheten i sammandrag: * Tele1 Europe implementerade ytterligare 140 km lokala fibernät, vilket totalt ger 208 km i sju städer. * Bolaget har totalt 1084 km stamnät . * Ett avtal om mobila tjänster undertecknat med Netcom GSM. Avtalet gör det möjligt att tillhandahålla mobila tjänster i Norge. * Ett avtal undertecknat med Föreningssparbanken om att tillhandahålla bredbandstjänster. * Ett avtal tecknades med Stokab om att bygga 15 km lokalt fibernät i Stockholms innerstad. * Lanserat nya Internet Protocol (IP) / Virtual Private Network (VPN). * Framgångsrik försäljning i de första fiber fickorna. * 26 direktanslutna kunder på egna lokala fibernät. Bolagsförvärv: * Avtal undertecknades 28 januari, om att köpa del av Global Ones svenska kunddatabas över företag och myndigheter. Verksamhetsresultat Bolagets omsättning för första kvartalet 2000 uppgick till 166,4 MSEK, en ökning med 67 % jämfört med fjärde kvartalet 1999 och en ökning med 395 % jämfört med första kvartalet 1999. Bruttomarginalen före avskrivningar för första kvartalet var 33,35 %, en ökning med 3,15 procentenheter jämfört 3 med fjärde kvartalet 1999. Intäkter från företagskunder uppgick till 121 MSEK från 53 MSEK i fjärde kvartalet 1999, en ökning med 128%. Det totala antalet företagskunder uppgick vid kvartalets slut till 9284, av vilka 1495 är direktanslutna. Intäkter från data- och internettjänster, exklusive termineringsintäkter från ISP (Internet Service Provider), ökade med 14 miljoner SEK till 35 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 1999. På proforma fjärde kvartals basis innebär detta att 57% av den totala intäktsökningen första kvartalet kommer från data och Internet. Köpet av del av Global One's svenska kunddatabas står för 42% av den höga tillväxten i fakturerade minuter. Ett viktigt kundavtal tecknades under det första kvartalet med Föreningssparbanken. Bakom tillväxten under det första kvartalet ligger framförallt dels konsolideringen av de förvärvade bolagen och dels en stark organisk tillväxt. "Under första kvartalet steg intäkter från företagskunder med imponerande 128%", sade Ivar Strömberg. Bolagets kostnader för sålda tjänster under första kvartalet var -123,8 MSEK, jämfört med -74 MSEK under fjärde kvartalet 1999. Försäljnings- och administrationsomkostnaderna samt kostnader för teknik, forskning och utveckling för första kvartalet uppgick till 165 MSEK i första kvartalet 2000, jämfört med 166 MSEK under fjärde kvartalet 1999. Exklusive avsättningar för sociala avgifter relaterat till personaloptioner i Norge och Finland, ökade dessa från 115 MSEK i fjärde kvartalet 1999 till 149 MSEK i första kvartalet 2000. Försäljnings- och administrationsomkostnaderna samt kostnader för teknik, forskning och utveckling justerat för avsättningarna och avskrivningar som procent av omsättning (se tabell ovan) förbättrades från 102% i fjärde kvartalet till 78% i första kvartalet 2000. Ökningen i absoluta tal kan i första hand tillskrivas konsolideringen av de förvärvade bolagen, WinEasy och Global One, vilket gjordes per 1 januari 2000, samt växande personalstyrka för att möta behoven vid nätutbyggnad och fortsatt tillväxt. 1 Före avsättningar för sociala avgifter relaterat till personal optioner 2 Se ovan 3 Företagskunder definierat exklusive operatörer, ISP's, återförsäljare och hushåll Bolagets resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) under första kvartalet förbättrades till -87,4 MSEK från -143,7 MSEK under fjärde kvartalet 1999. EBITDA i procent av omsättning justerat för avsättningar förbättrades från -94 % till -43 %. Det negativa finansnettot ökade från -66,7 MSEK för tremånadersperioden som slutade den 31 december 1999 till -67,1 MSEK för det kvartal som slutade den 31 mars 2000. Ökningen från i första hand de upplupna räntor för de obligationer som emitterades i december 1999 av Bolagets helägda dotterbolag Tele1 Europe N.V. möttes av ökade ränteintäkter samt valutakursvinster. Bolagets nettoförlust under första kvartalet var 188,8 MSEK jämfört med 209,4 MSEK under fjärde kvartalet 1999. Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 310 MSEK mot 293 MSEK under fjärde kvartalet. Ökningen i anläggningskostnader kan tillskrivas utbyggnaden av Bolagets fibernät samt köpet av del av Global One's svenska verksamhet. Per den 31 mars hade Bolaget 5 711,1 MSEK i likvida medel och kortfristiga placeringar, exklusive spärrade medel, jämfört med 1 975,6 MSEK under fjärde kvartalet. Den förbättrade kassabehållningen kan tillskrivas kapitaltillskott vid emissionen av 28,3 nya aktier i samband med börsintroduktionen, och är investerat i kortfristiga räntebärande värdepapper. Moderbolaget Moderbolaget Tele1 Europe Holding ABs intäkter uppgick under första kvartalet till 0 MSEK (0 MSEK) och resultatet före skatt var 1,3 MSEK (- 4,7 MSEK). Under första kvartalet gjordes inga investeringar (0,1 MSEK). Moderbolagets likvida medel uppgick till 97,4 MSEK (147,9 MSEK). Verksamhetsutveckling Bolaget har framgångsrikt anslutit kunder till IP/VPN tjänster, och blev därigenom den första Nordiska operatören att lansera VPN över IP. Under första kvartalet har 15 kunder anslutits till, och använder, de nya tjänsterna. Under första kvartalet har Tele1 Europe direktanslutit 26 kunder på egna lokala fibernät. Försäljningen i de första fiberfickorna har varit framgångsrik. "Försäljningen och det stora intresset i detta initiala skede, stärker vår övertygelse att det finns en stor efterfrågan för hög kvalitativa bredbandstjänster", kommenterar Ivar Strömberg. Den 2 februari undertecknade Bolaget ett strategiskt avtal med Netcom GSM A/S som gör det möjligt att erbjuda mobiltelefoni tjänster till företagskunderna i Norge. Avtalet med Netcom liknar det som Bolaget undertecknat med Telia Mobil i Sverige. Tack vare avtalet med Netcom kan Bolaget erhålla volymrabatter för samtal till och från mobiltelefon, hantera kundernas SIM-kort och fakturera kunderna direkt. Den 22 februari tecknades ett avtal med Föreningssparbanken om att ansluta minst 25 av de största bankkontoren till Tele1 Europe's nät. Föreningssparbanken får därigenom tillgång till Nordens snabbaste bredbandsnät för data och telefoni. Utbyggnad av nätverk Per sista mars, 2000 har 208 km lokala fibernät implementerats i sju städer runt om i de fyra Nordiska länderna, en ökning med 140 km jämfört med fjärde kvartalet 1999. Under April färdigställdes tre fiberfickor i Köpenhamn och Helsingfors, ytterligare 40 fiberfickor initierades eller kontrakterades och ytterligare 37 fiberfickor är i planerings- eller design fas. Totalt planerar Tele1 Europe att färdigställa 80 ytterligare fiberfickor i nio städer under 2000 och 2001. Tele1 Europe's stamnät av långtidshyrd fiber, består av 1084 km per den sista mars. Ytterligare 3609 km har kontrakterats. 102 akiva DSL noder finns i Danmark, Finland och Sverige per den sista mars. Ett omfattande avtal tecknades mellan Tele1 Europe och Stokab för den fortsatta utbyggnaden av Tele1 Europe's bredbandsnät i Stockholm innerstad. Avtalet innebär att Stokab lägger fiber åt Tele1 Europe i områden som tillsammans täcker stora delar av Stockholms innerstad, totalt 15 km. I slutet av fjärde kvartalet 1999 anslöt Tele1 Europe Funet, det Finska universitets nätverket, som den första kunden på det egna Nordiska bredbandsnätet. I slutet av första kvartalet 2000 hade Tele1 Europe 26 direktanslutna kunder på egna lokala fibernät. Företagsförvärv Slutgiltigt avtal undertecknades 28 januari, om att köpa del av Global Ones svenska kunddatabas över företag och myndigheter. Tilläggsköpeskilling för Euroconnect fastställdes under första kvartalet. Finansiering I mars genomförde bolaget en lyckad börsintroduktion. Erbjudandet i samband med börsintroduktionen bestod av 33,3 miljoner aktier, varav 28,3 miljoner nyemitterades, resterande 5 miljoner såldes av befintliga aktieägare. Erbjudandet tog in 5,36 miljarder SEK, av vilka 4,55 miljarder SEK är nykapitaltillskott till bolaget. Resterande är likvid till existerande aktieägare vid försäljning i samband med erbjudandet. Nettokapitaltillskottet till bolaget uppgick till totalt 4,28 miljarder SEK, vilket skall användas till att finansiera den fortsatta utbyggnaden av bolagets lokala accessnät och stamnät. Tele1 Europe och existerande aktieägare bemyndigade en övertilldelningsoption, vilken innebar att ytterligare 5 miljoner aktier kunde säljas, av vilka 1,7 miljoner nyemitterade och 3,3 miljoner från existerande aktieägare. Denna övertilldelningsoption utnyttjades i april och ytterligare 1,6 miljoner aktier nyemitterades. Händelser efter periodens utgång Den 4 april meddelade Tele1 Europe att bolaget startar mobiltelefoni i Danmark. Tele1 Europe nådde en överenskommelse med Tele Danmark som gör att de får tillgång till en egen nummerserie och egna SIM-kort. Den 5 april säkrade Tele1 Europe tillgång till Telenors accessnät. Som första teleoperatör ingick Tele1 Europe avtal med Telenor om så kallad operatörsaccess (LLUB) i Norge. Avtalet innebär att Tele1 Europe nu genom att kombinera Telenors accessnät med det egna fibernätet kan förse norska företag med både tjänster och abonnemang. Den 7 april tecknades ett liknade avtal med Telia i Sverige, återigen som första operatör. Övrigt Bolagets årsredovisning för 1999 finns tillgänglig på bolagets kontor på adress: Hangövägen 25, Positionen 146, 115 74 Stockholm. Årsredovisningen finns även tillgänglig i PDF- format på Bolagets hemsida: www.tele1europe.com Delårsrapport för perioden april till och med juni 2000 kommer offentliggöras den 14 augusti 2000. Stockholm den 15maj 2000 För Styrelsen i Tele1 Europe Holding AB Ivar Strömberg, CEO Tele1 Europe Holding AB i sammandrag Tele1 Europe Holding AB är en snabbväxande data- och telekommunikationsoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda hel nordiska data- och telekommunikationsoperatör som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Bolaget bygger för närvarande i de nio största städerna i Norden, Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Århus, Ålborg, Oslo, Bergen och Helsingfors, och kompletterar i flera städer med DSL teknik.Tele1 Europe planerar att bygga lokala fiber nät, via fiber eller DSL teknik, i ytterligare 79 städer, runt om i de fyra Nordiska länderna. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internet motorvägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabyte. Mer information finns på bolagets hemsida, www.tele1europe.com Den information och de uttalanden som ingår i denna publikation och som inte är historiska fakta är uttalanden om framtiden som innehåller prognoser från ledningen för Tele1 Europe. Tele1 Europe kan inte lämna några garantier för att de framtida resultat som nämns eller som antyds i sådana uttalanden kommer att uppnås eller att de, om de uppnås, kommer att vara representativa för resultatet under därpå följande perioder. Verkliga händelser eller resultat kan skilja sig åt avsevärt på grund av de risker som Tele1 Europe står inför. Dessa risker omfattar, men är inte begränsade till, förändrade förutsättningar för verksamheten, förändringar inom telekommunikationsindustrin och den allmänna ekonomin, konkurrensförhållanden, förändringar i tjänsteutbudet samt risker som sammanhänger med den korta tid som Tele1 Europe varit verksamt, etablering på framväxande marknader, hantering av den snabba tillväxten, förvärv och strategiska investeringar, internationell verksamhet, beroendet av effektiva system för fakturering och information, framtida kapitalbehov, riskerna med framtida lagstiftning. Allt detta gör att de faktiska resultaten kan avvika avsevärt från de framtida resultat som anges, nämns eller antyds i olika uttalanden om den kommande utvecklingen. För ytterligare synpunkter när det gäller dessa och andra risker som förknippas med Tele1 Europes affärsverksamhet hänvisas till den information som finns på Form F-1 som Tele1 Europe Holding AB, skickat in tillsammans med bilagor, rapporter och annan information till Public Reference Section vid U.S. Securities and Exchange Commission på 450 Fifth th Street, N.W., Washington D.C. 20549, till Seven World Trade Center, 13 Floor, New York, New York 10048, samt till 500 West Madison Street, Chicago, Illinois 60661. Adress- och namnuppgifter Huvudkontor Tele1 Europe Holding AB Positionen 146 SE-115 74 Stockholm Besöksadress: Hangövägen 25 Tel: 08 - 56 31 00 00 Fax: 08 - 56 31 01 01 Hemsida: www.tele1europe.com För mer information, kontakta: Ivar Strömberg, CEO Tel: 08 - 56 31 00 01 E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se Liia Nõu, CFO Tel: 08 - 56 31 02 33 E-post: liia.nou@tele1europe.se Cecilia Johansson, Investor Relations Tel: 08 - 56 31 02 19 E-post: cecilia.johansson@tele1europe.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00410/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00410/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar