KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

AKTIEÄGARNA I NETCOM AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL

EXTRA BOLAGSSTÄMMA FREDAGEN DEN 16 FEBRUARI 2001 KLOCKAN 10:00

PÅ GAMLA STANS BRYGGERI, TULLHUS 2, SKEPPSBRON, STOCKHOLM.

Anmälan
 
Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman skall:
  • dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken tisdagen den 6 februari 2001.
  • dels hos bolaget anmäla sitt deltagande senast måndagen den 12 februari 2001 klockan 13.00. Anmälan skall ske under adressen NetCom AB, Box 2094, 103 13 Stockholm,
 
e-post adress extrabolagsstamma01@netcom.se eller per telefon 08-562 00060. Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, skall vara verkställd hos VPC senast fredagen den 9 februari 2001. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.
 
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandlingar till bolaget före stämman.
 
Ärenden på stämman
  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
  3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
  6. Styrelsen föreslår stämman att NetCom AB (publ) skall byta firma till Tele2 AB (publ).
  7. Stämmans avslutande.
 
Stockholm i januari 2001
 
Styrelsen

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar