TELE2 KOMMER ATT ÖVERKLAGA SKATTEMYNDIGHETENS BESLUT

Tele2 AB, meddelade idag att skattemyndighetens granskning av Tele2's räkenskapsår 2001 har slutförts och skattemyndigheten vill ändra Tele2's taxering.

Håkan Zadler, finansdirektör i Tele2 AB, säger i en kommentar.
 
"Sommaren/hösten 2000 förvärvade Tele2 den utestående majoriteten i det börsnoterade bolaget SEC SA. Det totala anskaffningsvärdet för förvärvet uppgick till 23,4 miljarder kronor. SEC SA's affärside' var att återförsälja fast telefoni i kontinentaleuropa med pris som det viktigaste konkurrensmedlet. En affärsidé som ingen ditintills hade lyckats uppnå lönsamhet med. Vid tidpunkten för förvärvet var SEC SA i en uppbyggnadsfas med stark tillväxt vilket krävde stora löpande kapitaltillskott.
 
Under 2001 inledde Tele2 en omstrukturering av den nya koncernen för att integrera SEC SA verksamheten. I samband med detta gjordes en extern värdering av SEC SA för att fastställa aktuellt marknadsvärde. Rörelsen i SEC SA överläts därefter för detta värde inom koncernen och SEC SA likviderades. Det är för denna konstaterade förlust som Tele2 yrkat avdrag. Innan transaktionen genomfördes erhöll Tele2 två separata utlåtanden från skatteexpertis. Skattemyndigheten hävdar dock att det inte är bevisat att någon värdenedgång de facto föreligger och underkänner därmed avdraget.
 
Sommaren/hösten 2000 vid tidpunkten för vårt förvärv åsattes kraftig tillväxt, med möjlighet till stora framtida vinster, ett högt värde av marknaden. I slutet av 2001, tidpunkten för vår värdering, hade marknadens fokus ändrats radikalt till att efterfråga befintliga kassaflöden framför tillväxt. Marknadens värdering av bolag i allmänhet sjönk kraftigt under perioden och i synnerhet för bolag med negativa kassaflöden och oprövade affärsideér. Med facit i hand skulle vi naturligtvis ha väntat med förvärvet av SEC SA om börsutvecklingen varit möjlig att förutspå men så var nu inte fallet.
 
Vi har tidigare sagt att vi förväntat oss att skattemyndigheten skulle komma att ifrågasätta avdraget eftersom det är fråga om väsentliga belopp så detta är ingen överraskning. Däremot är det märkligt att detta görs med hänvisning till att det inte skulle föreligga en verklig värdenedgång trots att det föreligger en oberoende värdering och trots att värderingarna vid denna tidpunkt av analytiker och andra som följde Tele2-aktien visade på det motsatta.
 
Vi är fortfarande övertygade om att vi uppfyllt samtliga de krav som kan ställas på bevisföring i frågan och att det yrkade avdraget kommer godkännas till slut. Vi kommer nu antingen begära omprövning av myndighetens beslut eller överklaga till länsrätten. Då vi förutsätter att vår begäran om uppskov med betalning av skatt beviljas kommer inte kassaflöde eller resultatredovising påverkas".
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa och lönsamma paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 20,4 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
 

KONTAKTPERSONER


Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB    
     
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB    
     
Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5010
Investerarfrågor    

Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar