Kraftig kundtillväxt för Tele2 ger ett starkt rörelseresultat för år 2000

KRAFTIG KUNDTILLVÄXT FÖR TELE2 GER ETT STARKT RÖRELSERESULTAT FÖR ÅR 2000 * Koncernens nettoomsättning ökade med 53% * SECs nettoomsättning ökade proforma med 133% * Antalet abonnenter ökade med 59% till 11,5 miljoner * Förbättrad lönsamhet per abonnent inom SEC * Tele2 Sverige ökade rörelseresultatet före avskrivningar med 20% New York och Stockholm - Den 20 februari 2001 - Tele2 AB (tidigare NetCom AB, "Tele2", "Koncernen") (Nasdaq: TLTO och OM Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade idag koncernens resultat för det fjärde kvartalet och bokslutsåret 2000, som avslutades den 31 december 2000. Tele2s finansiella nyckeltal för tolvmånadersperioden som slutade den 31 december Miljoner kronor 2000 1999 Nettoomsättning 12 470 8 175 Rörelseresultat Före avskrivningar 1 841 2 062 Efter avskrivningar 441 1 154 Resultat efter 186 4 186 finansiella poster * Resultat efter skatt -381 3 769 Vinst per aktie, -3,34 36,29 efter full utspädning Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef konstaterade: "Idag är Tele2 det största paneuropeiska varumärket inom telekom, med verksamhet i 20 länder och med en kundbas på totalt över 11,5 miljoner abonnenter. Under det fjärde kvartalet uppvisade våra verksamheter i Central- och Sydeuropa en stark utveckling, i linje med vårt mål att i varje land där vi bedriver verksamhet nå ett positivt rörelseresultat före avskrivningar inom tre år. Sedan förvärvet av SEC under det fjärde kvartalet har kundintaget varit starkt, vilket har ökat nettoomsättningen, och rörelseförlusten före avskrivningar har minskat. Tele2 har en unik position genom att ha tilldelats tre UMTS-licenser, i Sverige, Norge och Finland, och kommer att spela en betydande roll när telekomsektorn i Europa avregleras och utvecklas. Vårt mål är att vara ett tillväxtföretag på nya marknader med fokus på kundintag samt kontroll över churnen och kostnaderna." * Föregående års resultat efter finansiella poster inkluderar en försäljning av intressebolag med 3 228 Mkr. VIKTIGA HÄNDELSER · Tele2s nettoomsättning uppgick proforma till 16 273 Mkr för helåret 2000, en ökning med 53% jämfört med föregående år. · Tele2 Sveriges nettoomsättning uppgick till 7 997 Mkr för helåret 2000, en ökning med 21% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar ökade med 20% till 2 749 Mkr. · Per den 31 december 2000 hade koncernen totalt 11,5 miljoner abonnenter, en ökning med 59% jämfört med ett år tidigare. · Tele2 Sveriges mobiltelefoniverksamhet redovisade en stabil genomsnittlig månatlig intäkt per abonnent (ARPU) på 219 kronor inklusive kontantkortskunder, vilka representerade 59% av det totala antalet kunder. · I augusti blev Tele2 den första mobila virtuella nätverksoperatören (MVNO) i Danmark genom ett avtal med Sonofon, vilket ger Tele2 möjlighet att erbjuda mobiltelefonitjänster till befintliga kunder inom fast telefoni. Koncernen förutser ytterligare MVNO-avtal. · I oktober slutfördes Tele2s förvärv av Société Européenne de Communication SA (SEC). · SECs nettoomsättning för helåret 2000 uppgick till 5 879 Mkr, en ökning med 133%. · Förlusten avseende rörelseresultat före avskrivningar begränsades. Under det fjärde kvartalet förbättrades marginalerna och lönsamheten per abonnent. · ARPU i Centraleuropa var stark under det fjärde kvartalet och uppgick till 130 kronor, jämfört med 109 kronor för hela året. · Även i Sydeuropa var fjärde kvartalets ARPU stark och uppgick till 113 kronor, jämfört med 105 kronor för hela året. · I Frankrike hade Tele2 fler än 2 miljoner kunder och en marknadsandel på 50% av de kunder som lämnat France Telecom. · I februari 2001 lanserades fast telefoni i Spanien. · Tele2 förvärvade i oktober Baltkom GSM, den näst största mobiloperatören i Lettland. · I december tilldelades Tele2 en UMTS-licens i Sverige utöver tidigare licenser i Finland och Norge. I januari 2001 etablerades ett gemensamt bolag med Telia, ett samarbete som avsevärt minskar kostnaderna för att bygga och driva ett UMTS-nät i Sverige. · I januari 2001 avyttrade Tele2 samtliga sina aktier i Transcom World Wide S.A. · Håkan Zadler tillträdde i augusti 2000 posten som ekonomi- och finansdirektör. · Från den 16 februari 2001 är NetCom AB namnändrat till Tele2 AB, för att ytterligare stärka varumärket Tele2 i Europa. FINANSIELLT RESULTAT (Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 1999) Resultat för helåret 2000 Nettoomsättningen uppgick till 12 470 (8 175) Mkr, en ökning med 53%. Proforma ökade nettoomsättningen med 53% till 16 273 (10 640) Mkr. Nettoomsättningen ökade kraftigt inom mobiltelefoni och fast telefoni och utvecklingen inom SEC var stark. Nettoomsättningen för Tele2 Sverige uppgick till 7 997 Mkr, en ökning med 21%. Inom mobiltelefoni ökade nettoomsättningen med 24%. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 841 (2 062) Mkr. Tele2 Sveriges rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 749 (2 290 ) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 20% och en stabil rörelsemarginal före avskrivningar på 34%. Rörelseresultatet uppgick till 441 (1 154) Mkr. Tele2 Sveriges rörelseresultat uppgick till 2 038 (1 655) Mkr, en ökning med 23%. Räntenettot och övriga finansiella poster uppgick till -211 (-241) Mkr. Den genomsnittliga räntan på utstående skulder var oförändrat 4,8%. Resultatet efter finansiella poster var 186 (4 186) Mkr, varav föregående års resultat inkluderade en försäljning av intressebolag med 3 228 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -381 (3 769) Mkr. Vinsten per aktie var -3,34 (36,29) kronor efter full utspädning. Tele2s balansomslutning ökade med 194% till 42 345 Mkr per den 31 december 2000, jämfört med 14 401 Mkr per den 31 december 1999, vilket förklaras av förvärvet av SEC. Resultat för det fjärde kvartalet 2000 Nettoomsättningen uppgick till 4 949 (2 362) Mkr, en ökning med 110%. Proforma ökade nettoomsättningen med 49% till 4 949 (3 324) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar var -356 (540) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -1 006 (293) Mkr, vilket förklaras av ökade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt ökade avskrivningar. KONCERNÖVERSIKT Namnändring Den 16 februari 2001 har bolaget namnändrats till Tele2 AB (publ), från att tidigare ha varit registrerat som NetCom AB (publ). Intressebolag Everyday.com Tele2 är den ledande leverantören av Internettjänster i Norden. Koncernens 1 255 000 Internet-abonnenter erbjuds Everyday.com som startsida i elva länder. MTG producerar innehåll för webben och har betydande erfarenhet inom massmedia, marknadsföring och reklamförsäljning genom TV-kanaler, radiostationer och tidningar. Innehållet på Everyday.com växer kontinuerligt och tjänsten lanserades senast i Danmark i juni 2000. Investeringar Europa I oktober slutfördes Tele2s bud på Société Européenne de Communication (SEC) som offentliggjordes den 24 juli. Tele2 anser att SEC, som bedriver verksamhet i åtta länder och har licenser i ytterligare tre, är ett starkt företag. SEC har etablerat varumärket Tele2 på dessa marknader och det är styrelsens uppfattning att sammanslagningen av de båda bolagen till ett bolag av betydande storlek kommer att skapa fördelar, både när det gäller varumärke och synergier. Erbjudandets villkor var en A-aktie eller en B-aktie i Tele2 för varje 11,5 A-aktier i SEC och en B-aktie i Tele2 för varje kombination av 11,5 A- och B-aktier i SEC. Den 2 oktober 2000 emitterade Tele2 totalt 40 748 480 nya aktier, varav 11 911 315 A-aktier och 28 837 165 B-aktier. SEC tillhandahåller nationell och internationell fjärrtelefoni genom Tele2 Europe i Holland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, Italien, Luxemburg och Liechtenstein och ett brett utbud av tjänster inom mobil telekommunikation genom Tango i Luxemburg och Liechtenstein och Tele2 Mobile i Schweiz. I SEC ingår också 3C Communications, som säljer telefoni- och Internettjänster över telefonautomater och Internetterminaler, Transac, som är verksamt inom databehandling av bland annat kreditkortstransaktioner, Everyday.com, som är en portal och leverantör av avgiftsfria Internetabonnemang, och C Cubed som erbjuder kontantkort för fast telefoni. SEC ägde därutöver 37,45% i Transcom World Wide, ett av Europas största call center-företag. Innehavet såldes efter bokslutsårets utgång. Lettland I oktober offentliggjorde Tele2 förvärvet av 100% av aktierna i Baltkom GSM, det näst största och det senaste företaget att etablera sig på den lettiska telekommarknaden. Efter förvärvet bedriver Tele2 verksamhet i samtliga länder i Baltikum. Tele2 planerar att bygga ut Baltkom GSMs nät och är väl positionerat för att dra fördel av den positiva mobiltelefoniutvecklingen i regionen. Finland Tele2 är den största ägaren i Suomen Kolmegee OY(3G), som har tilldelats en av endast fyra nationella licenser för den tredje generationens mobiltelenät i Finland. Everyday.coms portal och avgiftsfria Internetanslutningar har lanserats i Helsingfors och kommer att följas av expansion till resten av landet. Därutöver erbjuder Tele2 mycket konkurrenskraftiga avgifter på sina telefonkort för internationella och nationella samtal. Telefonkorten distribueras genom en av Finlands största återförsäljarkedjor. Get2net Inc. Tele2 sålde under det andra kvartalet 2000 4T Solutions, ett ledande företag inom utveckling av faktureringssystem för telekomföretag, till Get2net (tidigare Xsource Corporation) i utbyte mot 11,88% av aktiekapitalet i Get2net. Get2net är ett globalt faktureringsföretag som består av följande bolag: Savera, Billing Paraguay, Basset, Praesidium och NetCom Consultants, ett av de ledande konsultföretagen inom telekom. Tele2 bedömer att Get2net kommer att bli en god investering. ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE Antal kunder 31 december 2000 1999 % Per marknadsområd e Norden 5 472 000 4 192 000 +31 Baltikum och 278 000 56 000 +394 Östeuropa Centraleuropa 2 702 000 1 692 000 +60 Sydeuropa 2 942 000 1 233 000 +139 Luxemburg 160 000 82 000 +95 Per rörelsegren Fast telefoni 7 740 000 4 492 000 +72 Mobiltelefoni 2 559 000 1 775 000 +44 varav 1 396 000 959 000 +46 kontantkort Uppringt 1 255 000 988 000 +27 Internet TOTALT 11 554 000 7 255 000 +59 Norden Nettoomsättning, 10 946 (8 651) Mkr, +27% Rörelseresultat före avskrivningar, 2 978 (2 076) Mkr, +43% Marknadsområde Norden består av verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Tele2 Sverige är den största verksamheten med en nettoomsättning på 7 997 Mkr, en ökning med 21% under helåret 2000. Tillväxttakten i antalet mobiltelefonikunder ökade under året tack vare Tele2s marknadsposition som den prisledande operatören. Den genomsnittliga månatliga intäkten per abonnent (ARPU), inklusive kontantkort, var stabil på 219 kronor, trots den snabba tillväxten i nya kunder. Under det fjärde kvartalet 2000 uppgick ARPU, inklusive kontantkort, till 220 kronor jämfört med 218 kronor samma period föregående år. Kontantkortskunderna svarade för 59% av den totala kundbasen och för 74% av de kunder som tillkom under året. Kundintaget var mycket starkt inom fast telefoni i Sverige, som en konsekvens av ökade investeringar i marknadsföring och försäljning, vilket i sin tur minskade marginalerna. I december tilldelades Tele2 en UMTS-licens i Sverige. Tidigare hade Tele2 licenser i Norge och Finland. I januari 2001 tillkännagavs bildandet av ett med Telia gemensamt bolag, som kommer att dela på kostnaderna för utbyggnaden av ett UMTS-nät i Sverige. I Danmark och Norge består verksamheterna huvudsakligen av fast telefoni. Tillsammans hade de båda verksamheterna 990 000 abonnenter inom fast telefoni, en ökning med 39% jämfört med föregående år. I oktober blev Tele2 A/S den första mobila virtuella nätverksoperatören (MVNO) i Danmark, vilket ger företaget möjlighet att erbjuda konkurrenskraftigt prissatta mobilteletjänster till befintliga kunder. Genom ett samarbete med Sonofon kommer Tele2 att kunna erbjuda kontantkortslösningar och slutligen abonnemang utan att behöva investera i infrastruktur. Tele2 Norge AS har ett avtal med Telenor om att hyra nätkapacitet, vilket möjliggör för Tele2Mobil att erbjuda samma täckning som Telenor. Tele2 var den första service providern som erbjöd kontantkort i Norge. Tele2Mobils verksamhet inleddes under det andra kvartalet 2000. I maj lanserade Tele2 kontantkort för internationell telefoni i Finland. Lanseringen kommer att följas av internationell telefoni, fjärrtelefoni och Internettjänster marknadsförda under varumärket Tele2. Baltikum och Östeuropa Nettoomsättning, 226 (104) Mkr, +117% Rörelseresultat före avskrivningar, -37 (-10) Mkr Marknadsområde Baltikum och Östeuropa omfattar Baltikum, Polen och Tjeckien. Vid utgången av december 2000 hade Tele2s verksamheter 278 000 mobiltelefonikunder, en ökning med 394%, jämfört med samma tid föregående år. Av kundbasen var 41% kontantkortskunder. Baltkom GSM, Lettlands näst största mobiloperatör, förvärvades av Tele2 i oktober 2000 för 2,2 miljarder kronor. Centraleuropa Nettoomsättning, 1 081 (-) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar, -570 (-4) Mkr Marknadsområde Centraleuropa, som omfattar Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike och Storbritannien, redovisade ett starkt fjärde kvartal avseende rörelseresultatet före avskrivningar, vilket kan tillskrivas den mognad som vissa av verksamheterna uppnått och att de utvecklas i rätt riktning mot att nå målet om ett positivt rörelseresultatet före avskrivningar inom tre år från operativ start. I Tyskland skedde Tele2s start i mars 1998 och bolaget är nu landets femte största alternativa operatör. Av företagets kunder har 40% förval. I Holland etablerade Tele2 verksamhet i oktober 1997. Företaget, som har nått ett positivt rörelseresultat före avskrivningar, är Hollands näst största operatör inom fast telefoni. I Schweiz, där verksamheten startade i oktober 1998, är Tele2 den näst största operatören efter Swisscom. Tele2 har nyligen lanserat mobiltelefoni genom Tele2 Mobile. I Österrike började Tele2, som är landets näst största alternativa operatör, nyligen framgångsrikt att erbjuda Internettjänster. Sydeuropa Nettoomsättning, 928 (-) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar, -433 (-) Mkr Marknadsområde Sydeuropa innefattar verksamheterna i Frankrike och Italien samt licenser i Spanien och Portugal. Området hade ett starkt fjärde kvartal vad avser rörelseresultatet före avskrivningar, vilket speglar den förbättrade lönsamheten i Tele2s verksamhet i Frankrike och dess betydande kundbas. Tele2 gick in på den franska marknaden i mars 1999 och har med över 2 miljoner kunder vuxit till att bli den näst största operatören i landet. Den stora kundbasen ger Tele2 en stark position vid förhandlingar med mobiloperatörer om att få MVNO-status. Tele2 är en av Italiens tre ledande alternativa leverantörer av tjänster inom fast telefoni. ARPU i Italien är koncernens högsta. I februari 2001 lanserade Tele2 fast telefoni i Spanien. Luxemburg Nettoomsättning, 148 (-) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar, -97 (-) Mkr Marknadsområde Luxemburg omfattar Liechtenstein, Luxemburg och Belgien. I mars 2000 lanserade Tele2 mobiltelefonitjänster i Liechtenstein under varumärket Tango och i juni lanserades fast telefoni under varumärket Tele2. I Luxemburg har Tango en marknadsandel på 42%. Moderbolaget Nettoomsättning, 8 (10) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar, 155 (-165) Mkr Som ett resultat av att styrelsen beslutat att lösa optionsförpliktelsen genom nyemission har optionsavsättningen i andra kvartalet år 2000 lösts upp i sin helhet över resultaträkningen med 201 Mkr. 1999 års resultat belastades med en optionsavsättning på -134 Mkr. Under det fjärde kvartalet 2000 ökade utestående aktier i Tele2 med 200 000 aktier för optionsprogrammet till ledningen och med 40 748 480 aktier som en följd av den riktade nyemissionen vid förvärvet av SEC. Likviditeten uppgick till 7 Mkr både per den 31 december 2000 och per den 31 december 1999. REDOVISNINGSPRINCIPER Tele2 har ändrat sina redovisningsprinciper under år 2000 i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer RR1:00-Koncernredovisning, RR9- Inkomstskatt, RR11-Intäkter, RR15-Immateriella tillgångar, RR12- Materiella anläggningstillgångar samt utkast till rekommendation för Lånekostnad. Det innebär att Tele2 följer rekommendation RR1:00-RR17. I övrigt har Tele2s kvartalsrapport upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som för årsbokslutet 1999. Dessutom har ny redovisningsprincip genomförts för redovisning av kontantkort, där intäkten numera redovisas i takt med att tjänsten utnyttjas av kunden. Retroaktiv tillämpning av tidigare års siffror har skett av de nya principerna. Nettoeffekten på eget kapital per den 31 december 1999 framgår av "Förändring av eget kapital för koncernen", och speglar i allt väsentligt återföring av tidigare tillgångsförda uppstartskostnader. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Rapport för det första kvartalet 2001 Rapport för det första kvartalet 2001 kommer att offentliggöras den 25 april 2001. Stockholm den 20 februari 2001 Styrelsen i Tele2 AB GRANSKNINGSRAPPORT Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM till cirka 12 miljoner kunder i 20 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, Optimal Telecom, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor. C Cubed ingår också i Tele2 AB. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision. Tele2 ABs aktie är noterad på OM Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB . KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0) 8 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler Telefon: + 46 (0) 8 562 640 00 Ekonomi och finansdirektör, Tele2 AB Andrew Best Telefon: + 44 (0) 20 7321 5010 Shared Value Besök gärna vår hemsida: http://www.Tele2.com TELEFONKONFERENS En telefonkonferens kommer att hållas klockan 14.00 (svensk tid) / 8.00 (New York-tid) tisdagen den 20 februari 2001. För att deltaga ring 44 (0) 20 8240 8243 och uppge Tele2. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på Tele2s hemsida: http://www.Tele2.com. Var vänlig anmäl er respektive logga in 10 minuter före telefonkonferensens början för att lämna nödvändigt tidsutrymme för registrering. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar på telefon +44 (0) 20 8288 4459, kod 636 612. BILAGOR Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Kassaflödesanalys för koncernen Förändring av eget kapital för koncernen Proforma Marknadsområden Rörelsegrenar Flerårsöversikt Noter KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Mkr) 2000 1999 2000 1999 Helår Helår Kv 4 Kv 4 Nettoomsättning 12 470 8 175 4 949 2 362 Rörelsens -12 -7 099 -5 -1 981 kostnader 383 986 Option till N 229 -134 - -146 ledningen o t 1 Övriga 212 213 66 58 rörelseintäkter Övriga N -87 -1 -35 - rörelsekostnader o t 3 Rörelseresultat 441 1 154 -1 293 006 Resultat från -44 45 -14 -5 andelar i intressebolag Försäljning av - 3 228 - 3 228 intressebolag Räntenetto och -211 -241 -57 -55 övriga finansiella kostnader Resultat efter 186 4 186 -1 3 461 finansiella poster 077 Skatt -567 -419 -150 -107 Minoritetsandelar - 2 1 1 Årets resultat -381 3 769 -1 3 355 226 Vinst per aktie -3,34 36,29 - 32,31 efter skatt kr 11,48 kr Vinst per aktie -3,34 36,29 - 32,31 efter skatt, kr 11,47 kr efter utspädning KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr) 31 december 31 2000 december 1999 TILLGÅNGAR Anläggningstillgån gar Immateriella 27 352 2 030 tillgångar Materiella 8 031 6 154 tillgångar Finansiella 445 3 600 anläggningstillgån gar Summa 35 828 11 784 anläggningstillgån gar Omsättningstillgån gar Varulager 246 34 Kortfristiga 4 760 2 162 fordringar Likvida medel 1 511 421 Summa 6 517 2 617 omsättningstillgån gar Summa tillgångar 42 345 14 401 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget 25 822 4 761 kapital Fria reserver 829 1 995 Summa eget kapital 26 651 6 756 Minoritetsintresse 9 1 Avsättningar Uppskjuten skatt 615 60 Utställd option Not - 236 1 Avsättningar 615 296 Långfristiga skulder Räntebärande Not 5 590 4 840 skulder 6 Icke räntebärande 25 15 skulder Summa långfristiga 5 615 4 855 skulder Kortfristiga skulder Räntebärande Not 3 228 248 skulder 6 Icke räntebärande 6 227 2 245 skulder Summa kortfristiga 9 455 2 493 skulder Summa eget kapital 42 345 14 401 och skulder KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN (Mkr) 2000 1999 Helår Helår Rörelseflöde 1 595 1 777 Förändring av -712 -24 rörelsekapital Kassaflöde från 883 1 753 rörelsen Investeringar -770 -1 440 Finansiering 1 120 -322 Förändring av 1 233 -9 likvida medel Likvida medel 421 433 vid årets början Kursdifferens i -143 -3 likvida medel Likvida medel 1 511 421 vid årets slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN (Mkr) 31 december 2000 31 december 1999 Bundet Fritt Bundet Fritt Aktie- Övrigt Aktie- Övrigt Kapital bundet kapital bundet Eget kapital, 1 519 4 242 2 241 519 3 712 -968 januari Effekt av ändrade - - -246 - -10 -230 redovisningsprinciper Justerat eget 519 4 242 1 995 519 3 702 -1 198 kapital, 1 januari Nyemission, SEC 204 19 569 - - - - förvärv Nyemission, optioner 1 36 - - - - Successivt förvärv, - - -284 - - - SEC Förskjutning avseende: -Andelar i - 2 -2 - - - intressebolag -Uppskjuten skatt - - - - -243 243 -Obeskattade - 1 073 -1 073 - 987 -987 reserver -Övrigt - -874 874 - -203 203 Val ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010608BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010608BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar