• news.cision.com/
  • TELE2 SVERIGE/
  • Positivt kassaflöde på 832 mkr för det tredje kvartalet, en förbättring med mer än 2 miljarder kronor jämfört med tredje

Positivt kassaflöde på 832 mkr för det tredje kvartalet, en förbättring med mer än 2 miljarder kronor jämfört med tredje

Report this content

POSITIVT KASSAFLÖDE PÅ 832 MKR FÖR DET TREDJE KVARTALET, EN FÖRBÄTTRING MED MER ÄN 2 MILJARDER KRONOR JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2001 New York och Stockholm den 23 oktober 2002 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekomföretaget, redovisade idag koncernens resultat för det tredje kvartalet 2002. *Positivt kassaflöde efter investeringar på 832 (kv 3 2001: -1 260) Mkr det tredje kvartalet *EBIT uppgick till 632 (kv 3 2001: -41) Mkr det tredje kvartalet *Resultatet efter finansiella poster, EBT, uppgick till 419 (kv 3 2001: -224) Mkr det tredje kvartalet *Fast telefoni i Sydeuropa och Centraleuropa nådde sammantaget breakeven *Mobiltelefoniverksamheten inom Tele2 i Sverige redovisar en EBIT- marginal på 50% (EBITDA-marginal 56%) Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2: "Under 2002 har vi föresatt oss att vi skall visa att vi, förutom att växa snabbare än våra konkurrenter, också kan förbättra kassaflödet kraftigt och nå lönsamhet före skatt. Tele2 har nått dessa mål under vart och ett av årets tre första kvartal och under det tredje kvartalet visar vi lönsamhet även efter skatt." "Mobiltelefonin har fortsatt att utvecklas starkt med EBITDA-marginaler på 56% i Sverige, vilket gör det till den mest effektiva mobiloperatören i Europa. Fasttelefonin i kontinentala Europa fortsatte att förbättras och under det tredje kvartalet nådde Sydeuropa och Centraleuropa sammantaget breakeven, med en mycket stark tillväxt i Sydeuropa som drivs på av introduktionen av lokalsamtal. EBITDA-marginalen inom fast telefoni i vår svenska verksamhet förbättrades till 24%, och håller sig i den övre delen av vår målsättning om 20% till 25% marginaler. Vi fortsätter att fokusera på att pressa ned kostnaden för att få nya kunder, minska kundomsättningen och ha kontroll över rörelsens kostnader." VIKTIGA HÄNDELSER (Siffror inom parentes avser jämförelsetal för motsvarande period 2001.) Finansiell utveckling det tredje kvartalet 2002 Mkr kv 3 2002 kv 3 2001 Nettoomsättning 7 695 6 332 Rörelseresultat före avskrivningar, 1 422 721 EBITDA efter avskrivningar, 632 -41 EBIT Resultat efter 419 -224 finansiella poster, EBT Periodens resultat* 150 -453 Resultat per aktie, 1,02 -3,12 efter utspädning, kr * Periodens skatt är i allt väsentligt relaterad till uppskjuten skatt och är ej kassapåverkande. Operativ översikt det tredje kvartalet 2002 · Under kvartalet slutförde Tele2 finansieringen av Svenska UMTS-nät, det svenska UMTS-nätföretaget som ägs gemensamt med Telia. Tele2 och Telia tillkännagav att en bankkredit på 11 miljarder kronor tecknats för att fullt finansiera utbyggnaden av UMTS-nätet i Sverige. · Tele2 tillkännagav ett MVNO-avtal med Telenor i Norge, som en alternativ strategi för UMTS. Tele2 för samtal med den norska regeringen angående företagets UMTS-licens. · Tele2 Österrike tillkännagav ett MVNO-avtal med Connect Austria, vilket innebär att Tele2 kan använda Connects trådlösa nät för sin framtida mobilteleverksamhet. · Lokalsamtal öppnas successivt i Europa och är redan brett tillgängligt, bland annat i Sverige, Frankrike, Spanien och Italien. Lokalsamtal har varit tillgängliga i Holland sedan den 1 augusti 2002 och de kommer att introduceras i fler länder efter hand. · Med stor sorg tvingades styrelsen i Tele2 AB meddela att bolagets styrelseordförande, Jan Hugo Stenbeck, avlidit i en ålder av 59 år. Styrelsen beslutade den 22 augusti 2002 att utse Bruce Grant till ny styrelseordförande. ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE Antal kunder 30 september (tusental) 2002 2001 % Per marknadsområde Norden 6 511 6 076 7 Östeuropa och 1 331 574 132 Ryssland Centraleuropa 3 458 2 948 17 Sydeuropa 4 955 3 868 28 Luxemburg 224 199 13 TOTALT 16 479 13 665 21 Per rörelsegren Mobiltelefoni 4 641 3 278 42 Varav 3 082 1 964 57 kontantkort Fast telefoni och 11 579 10 387 11 Internet Kabel-TV 259 - - TOTALT 16 479 13 665 21 Norden Nettoomsättning kvartal 3, 3 321 (3 026) Mkr, +10% Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 3, 1 251 (1 076) Mkr, +16% Marknadsområde Norden består av Tele2-verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Datametrix. Optimal Telecom ingår från och med den 1 januari 2002 (not 4). Tele2 har kommit överens med Telia i Sverige, Telenor i Norge och TDC i Danmark om villkoren för att erbjuda ADSL-tjänster och Tele2 har lanserat dessa tjänster under sommaren. Sverige Marknadsområde Norden utgörs till största delen av Tele2 i Sverige. Under det tredje kvartalet bibehöll Tele2 i Sverige sina höga marginaler, med en EBITDA-marginal på 56% för mobiltelefoni och 24% för fast telefoni och Internet. Mobiltelefoniverksamheten i Sverige redovisar 2,9 miljoner kunder, en ökning med 28% på årsbasis, och Comviq har ökat sin andel av nyförsäljningen. Den månatliga genomsnittliga intäkten per kund (ARPU) inom mobiltelefoni, inklusive kontantkortskunder, uppgick till 200 kronor det tredje kvartalet. Den månatliga mobila samtalstiden (MOU) uppgick samtidigt till 106 minuter. Kontantkortskunderna svarade för 70% av den totala kundbasen inom mobiltelefoni. Fast telefoni och Internet hade 1,8 miljoner kunder vid kvartalets slut. Danmark, Finland och Norge Danmark, Finland och Norge har 1,6 miljoner kunder, huvudsakligen inom fast telefoni och Internet. Konkurrenstrycket fortsatte att sjunka i dessa länder. Dessutom har kostnaderna sänkts bland annat som en följd av personalminskningar på 10% i Danmark och 20% i Norge. Under kvartalet tecknade Tele2 ett MVNO-avtal för UMTS med Telenor i Norge i utbyte mot att Telenor får tillgång till Tele2s UMTS-nät i Sverige. Fördelen för Tele2 är minskade investeringskostnader för UMTS i Norge, vilka ursprungligen bedömdes uppgå till ungefär 5 miljarder svenska kronor. Tele2 diskuterar nu med den norska tillsynsmyndigheten angående företagets UMTS-licens. Marginalerna har förbättrats i Norge, och Tele2 är den enda stora konkurrenten till Telenor. I juli övertog Tele2 Danmark Ventelos företagskunder. Östeuropa och Ryssland Nettoomsättning kvartal 3, 612 (284) Mkr, +115% Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 3, 178 (79) Mkr, +125% Östeuropa och Ryssland omfattar Tele2-verksamheter i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), Polen, Tjeckien och tolv GSM-licenser i Ryssland samt X-source. I Baltikum förstärktes Tele2s tjänsteutbud genom lanseringen av en panbaltisk plattform för kontantkort, som hanterar roaming med kontantkort, vilket har lett till ökade intäkter under det tredje kvartalet. I Estland har man framgångsrikt introducerat en faktura för kunder inom både fast och mobil telefoni. En kampanj för SMS ledde till en femfaldig ökning i antalet skickade SMS. I Lettland förvärvade Tele2 en UMTS-licens och i Tjeckien är Tele2 den första alternativa operatören att erbjuda fast telefoni till en massmarknad. Intäkterna i Östeuropa och Ryssland kommer huvudsakligen från mobiltelefoni. Centraleuropa Nettoomsättning kvartal 3, 1 421 (1 215) Mkr, +17% Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 3, -23 ( -119) Mkr, varav 16 (-120) Mkr för fast telefoni och Internet. Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Holland, Schweiz och Österrike samt en licens i Irland. Fast telefoni redovisar ett positivt EBITDA det tredje kvartalet med en ARPU på 150 kronor. Fasttelefonin, exklusive Tyskland, levererade EBITDA-marginaler på 7%, vilket är i linje med Tele2s mål att förbättra EBITDA-marginalerna med 4- 5% procentenheter per år efter att ha uppnått breakeven. Tele2 är den fjärde största operatören inom fast telefoni i Tyskland efter det före detta monopolet och konsolideringen på den tyska marknaden har bidragit till att stabilisera priserna, eftersom ett antal konkurrenter har dragit sig ur marknaden. Till slut har ett positivt beslut fattats om förval av lokalsamtal i Tyskland, och Tele2 räknar med att från halvårsskiftet 2003 se samma positiva utveckling som redan visat sig i Sydeuropa. Vår strategi till dess är att bibehålla vår position i Tyskland och att koncentrera marknadsföringsinsatserna på andra marknader, tills ett komplett produkterbjudande finns tillgängligt. När det gäller MVNO har Tele2 i Österrike tecknat avtal med Connect Austria under det tredje kvartalet, utöver existerande MVNO-avtal i Tyskland och Holland. I Holland har Tele2 nu en marknadsandel på mer än 15% vid nyförsäljning av mobilabonnemang. Denna framgång belyser fördelarna med att korsförsälja mobilteletjänster till Tele2s kunder inom fast telefoni. Tele2 är på väg att konvertera 10% av kundbasen inom fast telefoni till att även bli kunder inom mobiltelefoni före årets slut. Tele2 är nu den näst största alternativa operatören i Schweiz och i Österrike är Tele2 den största alternativa operatören inom fast telefoni. Trafikvolymen per abonnent fortsätter att öka i de båda länderna, vilket speglar den höga andelen förvalskunder och introduktionen av lokalsamtal. Sydeuropa Nettoomsättning kvartal 3, 1 949 (1 297) Mkr, +50% Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 3, -4 (-295) Mkr Sydeuropa består av Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien, Spanien och Portugal. Sydeuropa har fortsatt att uppvisa stark tillväxt i nettoomsättningen, som ökade med 50% under det tredje kvartalet. EBITDA har fortsatt att förbättras kraftigt under det tredje kvartalet, med ett resultat på -4 Mkr jämfört med -295 Mkr det tredje kvartalet 2001. Tele2 hade en stark ARPU på 139 kronor i Sydeuropa det tredje kvartalet. Tele2 erbjuder nu en komplett produktportfölj med lokalsamtal, rikssamtal, utlandssamtal och samtal till mobiltelefoner. Tele2 erbjuder lokalsamtal till samtliga kunder i Frankrike, Italien och Spanien, vilket har haft en mycket positiv effekt på samtalsvolymerna, intäkterna och kundomsättningen. Dessa förbättringar har åstadkommits till minimala kostnader. Tele2 Frankrike fortsatte sin kraftfulla tillväxt och befäste sin position som den ledande alternativa operatören. Tele2 Italien hade ett mycket starkt kundintag jämfört med det tredje kvartalet 2001 och har lanserat uppringt Internet via modem. Tele2 Italien tog marknadsandelar från alla konkurrenter på privatmarknaden under det tredje kvartalet. I Spanien introducerade Tele2 lokalsamtal i juni, vilket avsevärt har ökat samtalstrafiken. Luxemburg Nettoomsättning kvartal 3, 177 (174) Mkr, +2% Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 3, 40 (33) Mkr, +21% Marknadsområde Luxemburg består av Tele2-verksamheter i Liechtenstein och Luxemburg, en licens i Belgien, 3C och Transac. Tango är den största mobiloperatören i Luxemburg. Lanseringen av TANGO TV tillsammans med radiostationen Tango Sunshine gör att man framgångsrikt når en yngre målgrupp och den innebär också det första steget mot interaktivitet mellan media och mobiltelefoni, vilket kommer att driva SMS-trafiken i synnerhet. Tango har lanserat kontantkort för GPRS och nyligen även MMS-tjänster. Övriga varumärken Nettoomsättning kvartal 3, 215 (336) Mkr Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, kvartal 3, -20 (-53) Mkr Övriga varumärken omfattar Tele2 UK, en verksamhet som lanserats i samarbete med brittiska posten, The Post Office, C³, Everyday.com och IntelliNet. KONCERNÖVERSIKT Moderbolaget Moderbolaget redovisar per den 30 september 2002 en nettoomsättning på 13 (9) Mkr, ett rörelseresultat, EBIT, på -60 (-32) Mkr och en likviditet på 2 Mkr, jämfört med 8 Mkr den 31 december 2001. Vid bolagsstämman i maj 2002 bemyndigades styrelsen att utge optioner till anställda inom koncernen genom nyemission i bolaget motsvarande högst 1 055 000 B-aktier. I juli 2002 omstämplades 8 317 143 A-aktier till B-aktier (Not 2). ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Bokslutskommuniké för 2002 Datumet för offentliggörandet av Tele2s bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2002 kommer att meddelas senare. Stockholm den 23 oktober 2002 Verkställande direktören och koncernchefen för Tele2 AB GRANSKNINGSRAPPORT Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 16,5 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 5010 Investor Relations Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com TELEFONKONFERENS En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16.00 den 23 oktober 2002. För att delta, ring +44 (0)20 8240 8246 och uppge Tele2 AB. Det finns även möjlighet att lyssna på konferensen på www.Tele2.com. Var vänlig ring in fem minuter före telefonkonferensens början för att registrera er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar efter konferensens slut på telefon +44 (0)20 8288 4459, kod 509312. BILAGOR Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Koncernens förändring av eget kapital Antal kunder Rörelsegrenar per marknad Investeringar Tele2 i Sverige Femårsöversikt Noter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021022BIT01600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021022BIT01600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar