Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Teleca AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Teleca AB (publ) Aktieägarna i Teleca AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 6 maj 2003 kl. 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron, Malmö. Bolaget bjuder på lättare förtäring före stämman från kl. 16.00. Rätt att deltaga Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall ·dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB per den 26 april 2003, och ·dels senast kl. 16.00 tisdagen den 29 april 2003 till bolaget ha anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser att medföra till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 25 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Teleca AB (publ), att: Ingalill Lundgren, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031- 744 80 11, per telefax 031 - 744 80 25 eller via e-post till ingalill.lundgren@teleca.com. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av styrelsearvoden 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter 14. Val av styrelse 15. Val av revisorer 16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 17. Avslutning 10. Utdelning Styrelsen har föreslagit utdelning av 75 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 9 maj 2003. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 14 maj 2003. 12 - 15. Styrelse och revisorer Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 40 % av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: Styrelseledamöter: omval av Dan Olofsson, Konstantin Caliacmanis, Bengt Halse, Göran Larsson, Gunder Lilius, Peter Sandberg och Johan Vunderink samt nyval av Börje Bengtsson. Revisor: auktoriserade revisorn Hans Pihl Revisorssuppleant: auktoriserade revisorn Peter Gustafsson Styrelsearvode: 700 000 kr att fördelas inom styrelsen. Revisionsarvode: enligt godkänd räkning 16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 4.500.000 aktier serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är dels att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Teleca-aktier, dels att möjliggöra ett ökat institutionellt ägande i bolaget genom riktad nyemission till svenska eller utländska institutionella investerare. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 7,6 % utspädning av kapitalet och ca 6,9 % utspädning av röstetalet. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16 hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 22 april 2003 och översändes till de aktieägare som begär det. Malmö i april 2003 Styrelsen för Teleca AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030404BIT01430/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030404BIT01430/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar